วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

วีซ่าเรียนและท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand Visa)

นิวซีแลนด์ (New Zealand) เป็นประเทศที่อยู่บริเวณตอนใต้ของเส้นศูนย์สูตร ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิคทางด้านตะวันออก และทะเลทัสมันทางด้านตะวันตก มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นหมู่เกาะ ประกอบด้วย เกาะใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะเหนือ (North Island) และ เกาะใต้ (South Island) มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 268,000 ตารางกิโลเมตร ขนาดใกล้เคียงกับประเทศอังกฤษ ลักษณะเกาะมีรูปร่างยาว ประกอบไปด้วยชายหาดมากมาย และทะเลเล็ก ๆ ที่เรียกว่า ฟยอร์ด (Fjord) บางส่วนเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ ใช้เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ มีบ่อน้ำร้อน ภูเขาไฟที่ดับแล้ว และยังไม่ดับ บ่อโคลนเดือด บริเวณเทือกเขาสูงมีหิมะขาวปกคลุม 

นิวซีแลนด์ มีภูมิประเทศที่มีความหลากหลาย และสวยงาม มีสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย เช่น วอลเตอร์ พีค ฟาร์ม ถ้าหากว่าชอบธรรมชาติก็ไม่ควรพลาดไปชม "วนอุทยานแห่งชาติเมาท์คุก" ที่มีทัศนียภาพอันงดงามตระการตาของยอดเขาเมาท์คุก ประกอบไปด้วยลานหิมะและธารน้ำแข็ง บนยอดเขาปกคุลมไปด้วยหิมะขาวโพลน "พิพิธภัณ์โลกใต้ทะเลเคลลี ทาร์ลตัน" และ "ยอดตึก Sky Tower" ที่สูงที่สุดในแถบใต้เส้นศูนย์สูตร (ข้อมูลจาก: นิวซีแลนด์แดนในฝัน travel.kapook.com)


ก่อนที่จะเข้าประเทศนิวซีแลนด์ได้นั้น สำหรับคนไทยต้องมีการยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน 


1. แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์ ดาวน์โหลดได้ ที่นี่ 
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ 3,300 บาท 
3. หนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมสำเนา (รายละเอียดการทำ Passport)
4. สำเนาเอกสารส่วนตัว เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
5. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
6. จดหมายรับรองการทำงาน (ตัวอย่างจดหมายรับรองการทำงาน) กรณีเป็นเจ้าของบริษัท หรือมีกิจการเป็นของตัวเอง แสดงใบประกอบกิจการพร้อมบัญชีของบริษัท
7. หลักฐานการศึกษา
8. หลักฐานทางการเงิน  Bank Statement และ Bank guarantee ต้องแสดงให้เห็นว่ามีทุนทรัพย์ครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง (1,000 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อเดือน)
9. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไปกลับ
10. แบบฟอร์ม Sponsorship form for Temporary Entry ที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมทั้งได้รับการรับรองจากกองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้ว (กรณีที่มีชาวนิวซีแลนด์ให้การสนับสนุน)
11. ใบตรวจวัณโรค (กรณีต้องการอาศัยอยู่ในประเทศนานเกินกว่า 6 เดือน) ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล ที่นี่ ใบตรวจสุขภาพมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
12. กรณีต้องการสมัครแบบครอบครัว เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม มีดังนี้
 • ใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตรของบุตร พร้อมทั้งสำเนา
 • ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีเดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากบิดาและมารดาอนุญาตให้บุตรเดินทางได้

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน

1. แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ ดาวน์โหลดได้ ที่นี่ อ่านคำแนะนำในการทำวีซ่าได้ ที่นี่
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 5,200 บาท สามารถชำระค่าธรรมเนียมด้วยบัตรเครดิต วีซ่า/มาสเตอร์ ตั๋วแลกเงิน แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คที่ออกโดยธนาคาร สั่งจ่าย “สถานฑูตนิวซีแลนด์ (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)”
3. หนังสือเดินทาง (Passport) และสำเนาที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้อง (รายละเอียดการทำ Passport)
4. สำเนาเอกสารส่วนตัว เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
5. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
6. หลักฐานการศึกษา และหลักฐานการทำงานที่ออกโดยบริษัท (กรณีเคยทำงานมาก่อน)
7. หลักฐานทางการเงิน ได้แก่ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน 
Bank Statement และ Bank guarantee ครอบคลุมค่าเรียน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างที่ศึกษาที่นิวซีแลนด์
8. หนังสือรับรองเรื่องที่พักในประเทศนิวซีแลนด์
9. หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษาที่ระบุหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วันเปิดเทอม และวันสุดท้ายของการเรียน พร้อมใบเสร็จจากสถานศึกษา
10. ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีเดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากบิดาและมารดาอนุญาตให้บุตรเดินทางได้ พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
11. สำหรับผู้สมัครที่อายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไปและต้องการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 2 ปีขึ้นไปจะต้องยื่นรายงานการสอบประวัติอาชญากรรม (ใบรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
12. ใบตรวจวัณโรค (กรณีต้องการอาศัยอยู่ในประเทศนานเกินกว่า 6 เดือน) ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล ที่นี่ ใบตรวจสุขภาพมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
13. กรณีมีผู้สนับสนุน หรือ ผู้ค้ำประกัน 
 • ต้องแสดงสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน หรือ Bank Guarantee ของผู้ค้ำประกัน ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ค้ำประกัน สามารถดูแลค่าใช้จ่ายของผู้สมัครได้ 
 • ต้องมีจดหมายรับรองสถานภาพการทำงานของผู้ค้ำประกัน ระบุถึงรายได้ต่อปี ( รวมโบนัส ) ตำแหน่ง และอายุการทำงาน จดหมายนี้จะต้องออกโดยผู้มีอำนาจ หรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/หน่วยงาน/ห้างร้านเท่านั้น 
 • ถ้าหากผู้ค้ำประกันเป็นเจ้าของกิจการ / บริษัท / ห้างร้าน จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท หรือหลักฐาน การจดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งหลักฐานการเงินของบริษัท ซึ่งได้แก่ บัญชีเงินฝากของกิจการ / บริษัท / ห้างร้านนั้น


การยื่นคำร้องขอวีซ่า
 • ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้
 • เอกสารยื่นขอวีซ่าทั้งหมดจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ 
 • ใช้เวลาทำการประมาณ 5-7 วัน 
 • ไม่มีการคืนค่าวีซ่า ไม่ว่าผลการพิจารณาจะได้รับการอนุมัติหรือไม่
 • เวลาทำการ 09.00 – 12.00 และ 13.00 – 15.00 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์)
 • ท่านสามารถมารับแบบฟอร์มต่างๆ ได้ด้วยตนเอง หรือ พิมพ์จาก www.immigration.govt.nz

สถานที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า 

แผนกวีซ่า สถานทูตนิวซีแลนด์
ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส
เลขที่ 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel: (66) 2 654 3444 
Fax: (66) 2 654 3445
E-mail: nzisbangkok@dol.govt.nz1 ความคิดเห็น: