วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

วีซ่าเรียนและท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย (Australia Visa)

บทความที่แล้วได้พูดถึง วีซ่าเรียนและท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand Visa) บทความนี้จะเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆ กับนิวซีแลนด์ และคนไทยนิยมไปเรียน ท่องเที่ยว และทำงานไม่แพ้กัน

การยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียนั้น ไม่ยุ่งยากสามารถทำได้ 2 วิธีคือ การยื่นทางไปรษณีย์ และการยื่นผ่านศูนย์บริการ VFS โดยเตรียมเอกสารดังนี้ 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน


1. แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย ดาวน์โหลดได้ ที่นี่ สามารถดูคำแนะนำการกรอกแบบฟอร์มได้ ที่นี่ 
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย ซื้อแคชเชียร์เช็ค (กรณีอยู่ในกรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ) หรือซื้อแบงค์ดราฟท์ (ถ้าไม่ได้ซื้อใน 3 จังหวัดข้างต้น) สั่งจ่าย "สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ" แยกตามจำนวนคน คนละ 1 ใบ ใบละ 3,600 บาท 
3. หนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมสำเนา (รายละเอียดการทำ Passport)
4. สำเนาเอกสารส่วนตัว เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
5. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พื้นหลังสีขาว แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น หน้าตรง
6. จดหมายรับรองการทำงาน (ตัวอย่างจดหมายรับรองการทำงาน) ที่ระบุตำแหน่งงาน เงินเดือน ระยะเวลาในการทำงาน และวันลา กรณีเป็นเจ้าของบริษัท หรือมีกิจการเป็นของตัวเอง แสดงใบประกอบกิจการพร้อมบัญชีของบริษัท
7. หลักฐานการศึกษา
8. หลักฐานทางการเงิน  Bank Statement และ Bank guarantee ต้องแสดงให้เห็นว่ามีทุนทรัพย์ครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง 
9. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไปกลับ
10. จดหมายเชิญจากเพื่อนหรือญาติที่อยู่ออสเตรเลีย 
11. ซองเปล่าติดแสตมป์ตามน้ำหนัก จ่าหน้าซองถึงตัวเอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งพาสปอร์ตคืน 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน 

1. แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ดาวน์โหลดได้ ที่นี่ 
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน สามารถชำระเป็น แคชเชียร์เช็ค หรือ Bank Draft สั่งจ่าย “Australian Embassy Bangkok” เป็นเงินสกุลบาท อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่านักเรียน ประมาณ 17,450 บาท
3. หนังสือเดินทาง (Passport) และสำเนาที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้อง (รายละเอียดการทำ Passport)
4. สำเนาเอกสารส่วนตัว เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 
พร้อมเซ็นรับรองสำเนา 
5. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
พื้นหลังสีขาว แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น หน้าตรง  
6. หลักฐานการศึกษา รวมถึงประกาศนียบัตรการเข้าอบรมวิชาการต่างๆ และ Transcript (หลักฐานการทำงานที่ออกโดยบริษัท กรณีเคยทำงานมาก่อน)
7. หลักฐานทางการเงิน ได้แก่ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน  Bank Statement และ Bank guarantee ครอบคลุมค่าเรียน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างที่ศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย  ขั้นต่ำประมาณ 500,000 บาท
8. หนังสือรับรองเรื่องที่พักในประเทศออสเตรเลีย
9. หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษาที่ระบุหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วันเปิดเทอม และวันสุดท้ายของการเรียน พร้อมใบเสร็จจากสถานศึกษา
10. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
11. 
ใบตรวจสุขภาพ ซึ่งจะต้องเป็นโรงพยาบาลที่สถานฑูตระบุไว้เท่านั้น ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ (เพชรบุรี), โรงพยาบาลบางกอกเนอสซิ่งโฮม BNH Medical Centre Ltd. (สีลม) และ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ (แจ้งวัฒนะ) โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพได้ ที่นี่ และแบบฟอร์มการเอ็กซเรย์ปอดได้ ที่ี่นี่
12. กรณีมีผู้สนับสนุน หรือ ผู้ค้ำประกัน 
 • ต้องแสดงสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน หรือ Bank Guarantee ของผู้ค้ำประกัน ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ค้ำประกัน สามารถดูแลค่าใช้จ่ายของผู้สมัครได้ 
 • ต้องมีจดหมายรับรองสถานภาพการทำงานของผู้ค้ำประกัน ระบุถึงรายได้ต่อปี ( รวมโบนัส ) ตำแหน่ง และอายุการทำงาน จดหมายนี้จะต้องออกโดยผู้มีอำนาจ หรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/หน่วยงาน/ห้างร้านเท่านั้น 
 • ถ้าหากผู้ค้ำประกันเป็นเจ้าของกิจการ / บริษัท / ห้างร้าน จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท หรือหลักฐาน การจดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งหลักฐานการเงินของบริษัท ซึ่งได้แก่ บัญชีเงินฝากของกิจการ / บริษัท / ห้างร้านนั้น
13. ซองเปล่าติดแสตมป์ตามน้ำหนัก จ่าหน้าซองถึงตัวเอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งพาสปอร์ตคืน 


จากนั้นนำเอกสารทั้งหมดใส่ซองจดหมาย ส่งไปที่ "แผนกวีซ่า สถานทูตออสเตรเลีย เลขที่ 37 ถนนสาทร (ใต้) กรุงเทพฯ 10120" ใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าประมาณ 5-7 วัน

กรณีที่ยื่นผ่าน บริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสถานฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ให้เป็นผู้บริหารสำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย สามารถติดต่อยื่่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่

ตึกไทยซี ซี ทาวเวอร์
ยูนิต 2 & 3 ชั้น 34
889 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
Tel: 66 (0) 26723476-79
Email: info.diacth@vfshelpline.com
Website:  http://www.vfs-au.net/  

13 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ20 กรกฎาคม 2555 01:10

  อยากทราบเป็นนักศึราะเพิ่งยื่นต้องเตรียมพวกสมุดบัญชียังไงคะเพราะเคยยื่นครั้งแรกคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช้บัญชีของผู้ปกครองคะ คุณพ่อ หรือคุณแม่ก็ได้นะคะ ให้ธนาคารออก Bank Statement ย้อนหลังหกเดือน มีเงินหมุนเวียนเข้าออกตลอด and Bang Guarantee เป็นดอล์ลาร์ มีจำนวนเงินเพียงพอแก่ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายในขณะที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศคะ

   ทั้งนี้ต้องแนบจดหมายรับรองการทำงานของคนยื่นบัญชีด้วยนะคะ ระบุตำแหน่งงาน ระยะเวลาที่ทำงาน เงินเดือน โบนัสคะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ3 สิงหาคม 2555 04:09

   ดีครับพี่ๆๆ มีคำแนะนำให้การ ขอวีซ่า ออสเตรเลีย (เรียน)พร้อมมีแฟนติดตามไป ต้องมีค่าใช้จ่าย เท่าไรครับ

   ลบ
  3. สวัสดีคะ ไปเรียนโปรแกรมอะไรคะ นานแค่ไหน ถ้าหนึ่งปีขึ้นไป เรียนต่อปริญญาตรี หรือโท ค่าใช้จ่ายต้องห้าแสนถึงหนี่งล้านบาทขึ้นไปคะ ถ้าเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ หรือวิชาชีพก็ประมาณสองแสนขึ้นไปคะ

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ9 กันยายน 2555 22:43

  จะทำวีซ่าท่องเที่ยวไปหาแฟนที่ออสคะ แฟนไปเรียนที่นั่น อยากทราบว่าจดหมายเชิญนี่ส่งมาหาเรานี่ต้องเป็นจดหมายจริงๆ ส่งมาจากออสมีการประทับตราหน้าซองเลยไม๊ หรือ ส่งมาทางอีเมลก็ได้

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. จดหมายเชิญส่งเป็นจดหมายมีตราประทับคะ ทางอีเมลล์ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะคะ

   ลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ10 กันยายน 2555 20:47

  งั้นให้เค้าแฟกมา ก็ได้ใช่ไม๊คะ อย่างน้อยก็รู้ว่าส่งมาจากออส? ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาช่วยตอบ eiei

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช่คะ แฟกซ์ก็ได้คะ

   ลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ13 กันยายน 2555 09:54

  รบกวนอีกทีนะคะ คือให้แฟนเขียนจมหมายมาว่า ให้พักกับเค้านี่ต้องแสดงหลักฐานอะไรเพิ่มไม๊คะ?
  ตอนนี้มี invitation จากเค้าระบุเลขที่บ้าน และหลักฐาน passport, visa ของแฟน บัตรนักเรียน ตั๋วเครื่องบินของแฟน (แฟนไปเรียนภาษาอังกฤษที่นั้น 6 เดือนคะ )คือที่พักที่แฟนจ่ายไม่มีบิลอะคะ แค่นี้จะพอไม๊คะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. หลักฐานสัญญาการเช่นห้องพักคะ

   ลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ13 กันยายน 2555 20:51

  ขอบคุณมากๆ เลยคะ
  มี Trick อะไรให้ได้ multiple 3 months หรือ1 ปี ไม๊คะ?? คิดว่าจะไปบ่อยไม่อยากขอวีซ่าบ่อยๆคะ
  ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะคะ ขอชมนะคะ บล็อกนี้ดีมาก ตอบไวมาก ใส่ใจคนที่ถามจริงๆ ที่อื่น 2 อาทิตย์ผ่านไม่ ไม่มาตอบเย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณมากๆ เลยนะคะที่ติดตามอ่านบล็อก ดีใจคะที่เขียนแล้วมีคนอ่าน ข้อมูลมีประโยชน์และนำไปใช้ได้

   ส่วน Trick อันนี้ขึ้นอยู่กับความหนักแน่นเอกสารของเราคะ เคยไปเที่ยวที่อื่นมาก่อน พาสปอร์ตมีตราประทับบ่อยๆ เดินทางหลากหลายประเทศ หน้าที่การงานมั่นคง บัญชีธนาคารมีเงินหมุนเวียนเข้าออกตลอดคะ

   ลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ11 พฤษภาคม 2556 03:53

  พอดีแฟนดิฉันเคยยื่นวีซ่าท่องเที่ยวของประเทศออสเตรเลียค่ะขอไปสามเดือนแต่ถุกทางสถานทูตปฎิเสธในจดหมายว่ากลัวแฟนเราไปไม่กลับเพราะเราก้อได้prแล้วและเงินไม่พอบันชีไม่พอที่จะใช้จ่ายพอค่ะ แต่ทางดิฉันนั้นพอดีคุนแม่ได้แต่งงานจดทะเบียนกะคนออสค่ะแล้วก้อทำดิฉันกะน้องเปนผุ้ติดตามค่ะแล้วเพิ่งได้prทั้งสามคนค่ะแต่แม่กะน้องอยุ่และเรียนที่นั้นส่วนฉันไปๆกลับๆค่ะเพิ่งเรียนจบที่ไทยแต่พอดีอยากชวนแฟนไปเที่ยวพักอาศัยที่บ้านดิฉันค่ะและทางคุนแม่กะพ่อเลี้ยงก้อเขียนจดหมายเชินค่ะและทางบ้านดิฉันนั้นเปนคนเขียนว่าเปนสปอนเซอร์ให้และรับรองความประพฤทุกอย่างของแฟนเพราะเค้าเปนแฟนลูกสาวและดูใจจะแต่งงานกันค่ะเชินเค้ามาเที่ยวและแฟนดิฉันทำงานช่วยงานกะที่บ้านเปิดร้านอาหารที่มหาลัยแต่เป็นชื่อของพี่สาวเค้าเป็นสัญญาเช่าที่กะทางมหาลัยแบบนี้ต้องให้พี่สาวเค้าเขียนจดหมายไหมค่ะว่าเค้าทำงานกะที่บ้านและจะกลับมาช่วยที่บ้านหลังกลับมา และพอดีบริบัทของเพื่อนแฟนค่ะคือเค้าเปิดเปนรุปแบบบริบัทจดทะเบียนถูกต้องค่ะและพอดีเค้าได้ชวนแฟนเข้ามาร่วมงานค่ะหลังจากกลับมาแบบนี้ดิฉันควรทำอย่างไรได้บ้างค่ะ เครียดเลยค่ะ รบกวนช่วยให้คำปรึกษาดิฉันทีนะค่ะขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ