วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

ทำงานที่สวนสนุกดิสนีย์กับโครงการ "Disney Summer Work Experience"

หากกล่าวถึง "สวนสนุกดิสนีย์" แล้ว เชื่่อแน่ว่าหลายๆ คนคงรู้จักเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ตื่นมาแต่เช้าเพื่อดูการ์ตูนดิสนีย์ และฝันว่าสักวันจะมีโอกาสไปพบเจอตัวการ์ตูนเหล่านั้น และท่องเที่ยวในดินแดนของดิสนีย์สักครั้ง และแล้ววันนี้ความฝันของเด็กไทยหลายๆ คนก็ไม่ไกลเกินจริง เมื่่อ Walt Disney World Resort ได้เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ไปท่องเที่ยว ใช้ชีวิต และทำงานที่สวนสนุกดิสนีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 3 เดือน ประมาณช่วงเดือนมีนาคมจนถึงพฤษภาคม ในโครงการ "Disney Summer Work Experience" ซึ่งเปิดรับสมัครโดย Rocha's Overseas Education (London House) ตัวแทนอย่างเป็นทางการแห่งเดียวในประเทศไทย

รายละเอียดการทำงาน

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร แต่ละปีตำแหน่งที่เปิดรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่หลักๆ จะเป็นรับดังนี้ Lifeguard ดูแลความเรียบร้อย และความปลอดภัยในบริเวณสระน้ำ, Merchandise ขายของ, Quick Service Food & Beverage ขายอาหารและเครื่องดื่ม และ Park Operation ต้อนรับหน้าประตูเข้า และตรวจตั๋ว หากได้ทำงานตำแหน่งนี้ใน Magic Kingdom ก็จะได้รับหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง คือ การดูแลความเรียบร้อย ปลอดภัยของขบวนพาเหรด ซึ่งเรียกตำแหน่งนี้ว่า Parade Audience Control 
2. สถานที่ทำงาน มีหลากหลาย ได้แก่ Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot, Hollywood Studio สวนน้ำ รีสอร์ทและโรงแรมของดิสนีย์ โดยทางดิสนีย์จะเป็นผู้เลือกสถานที่ทำงานให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการทำงานนั้นอาจทำในหลายๆ ที่สับเปลี่ยนกันไป หรือทำแค่ที่ใดที่หนึ่่งเพียงแห่งเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน 
3. เวลาการทำงาน ขั้นต่ำ 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์, ปกติประมาณ 40-45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หากเป็นช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น อีสเตอร์ คริสต์มาส ก็จะได้รับชั่วโมงทำงานเพิ่มขึ้น และสามารถทำ Second Job ได้ ซึ่งจะทำให้ชั่วโมงการทำงานที่เพิ่มขึ้น 
4. ค่าจ้าง ประมาณ $7.21 - $8.48 ต่อชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ทำ 

ความโดดเด่น และข้อแตกต่างของโครงการ

Disney International Programs
โปรแกรมอื่น
มีผู้รับผิดชอบตัวโครงการที่แน่นอนไม่มีผู้รับผิดชอบตัวโครงการ
ไม่มีค่าแรกเข้าโครงการค่าแรกเข้า 30,000 – 50,000 บาท
ทาง Disney  มีตำแหน่งงานรองรับ 100%บางบริษัทไม่สามารถหางานรองรับให้กับนักเรียนได้ก่อนออกเดินทาง
ทำงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งสามารถอ้างอิงใน CV เพื่อการสมัครงานในอนาคตบริษัทไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
ทุกคนจะได้รับการอบรบลักษณะงานก่อนเข้าทำงานนักเรียนไม่ได้รับการอบรมก่อนการทำงานขององค์กร
มีสถานที่พักอาศัยอย่างแน่นอน โดยมีที่พักที่ถูกสุขลักษณะ ทันสมัย เป็นสากลทางบริษัทไม่จัดหาที่พักอาศัยให้นักเรียน หรือที่พักไม่มีมาตรฐาน
จัดเจ้าหน้าที่ประจำที่พัก ดูแลความปลอดภัย และอำนวย ความสะดวกแก่นักเรียนตลอด  24  ชั่วโมงความปลอดภัยในที่พักอาศัยไม่เพียงพอ
มีเจ้าหน้าที่ของทาง Disney ดูแล ระหว่างทำงานไม่มีเจ้าหน้าที่
อ้างอิงข้อมูลจาก: http://www.londonhouse-cm.com/index.html

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1. อายุระหว่าง 18-28 ปี สถานภาพโสด
2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีเท่านั้น (ไม่รับปริญญาโท)
3. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี และมีเกรดที่ดีในวิชาภาษาอังกฤษ 
4. เกรดเฉลี่ยโดยรวมไม่ต่ำกว่า 2.5
5. มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมโครงการและเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี
6. ชายไทยต้องไม่ติดรายงานตัวเกณฑ์ทหารในเดือนเมษายน หากจะต้องติดรายงานตัว นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการยื่นขอผ่อนผันด้วยตัวเอง และแสดงใบผ่อนผันภายในวันที่ 15 ธันวาคม ก่อนยื่นขอวีซ่า ทางโครงการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ขั้นตอนการรับสมัคร

1. ขั้นตอนแรกนักศึกษาทุกคนต้อง สมัคร on-line ที่ www.londonhouse-cm.com
2. จะได้รับ Email ตอบยืนยัน ภายใน 48 ชั่วโมง และรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์รอบแรก ในเดือนสิงหาคม
3. เตรียมเอกสารที่ใช่ในการสมัครให้ครบ
4. สัมภาษณ์รอบแรกในเดือนสิงหาคม
5. หากผ่านรอบแรก สัมภาษณ์รอบสุดท้ายในเดือนกันยายน
6. เมื่อผ่านสัมภาษณ์รอบสุดท้ายแล้ว เตรียมตัวทำวีซ่า J1 ในเดือนธันวาคม หรือมกราคม (ดูรายละเอียดการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า และขั้นตอนการทำวีซ่า ที่นี่)
7. เมื่อสัมภาษณ์วีซ่าผ่าน เตรียมตัวเดินทางในเดือนมีนาคม 

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ 

1. ใบรับรองการเป็นนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (Proof of student status) 
2. รูปถ่าย 2 รูป
3. สำเนา Passport ที่มีอายุการเดินทางเกิน 6 เดือน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาบัตรนักศึกษา
6. Resume (ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน) ตัวอย่าง

ค่าใช้จ่าย

ข้อดีของโครงการนี้คือ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ แต่ในโครงการอื่นๆ จะต้องเสียค่าใช้จ่าย 100,000 ถึง 150,000 บาทต่อครั้ง  แต่ผู้เข้าร่วมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่เกิน 85,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ Bangkok – Orlando (ประมาณ 55,000 บาท สามารถเลือกเดินทางกับทางโครงการได้)
2. ค่าประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ (ประมาณ 6,300 บาท / ต้องซื้อผ่านทางโครงการเท่านั้น)
3. ค่า Visa Application Fee 6,900 บาท (ไม่รวมรูป)
4. Community Fee บ้านส่วนกลาง 3,200 บาท
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 10,000 บาท
6. ค่ารองเท้าใช้ทำงาน ประมาณ 700 – 1000 บาท (ซื้อที่ USA)

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเดินทาง

1. หนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมวีซ่า
2. เงินติดตัวเพื่อใช้จ่ายก่อนเริ่มทำงาน และซื้อของใช้ที่จำเป็น ประมาณ 10,000-30,000 บาท
3. ยาประจำตัว และยาสามัญประจำบ้าน เช่น ยาแก้ไข้ ยาแก้ท้องเสีย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อใช้ในยามเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ 
4. วิตามินบำรุงร่างกาย 
5. หนังสือท่องเที่ยวเมือง Orlando, USA เพื่อใช้เป็นไกด์นำเที่ยวในวันหยุดพักผ่อน
6. ผงปรุงรส เครื่องปรุงอาหารไทย เช่น เครื่องต้มยำ แกงเขียวหวาน ต้มข่าไก่ ผัดเปรี้ยวหวาน เป็นต้น แนะนำยี่ห้อโลโบ นอกจากนี้ควรเตรียมอาหารแห้ง มาม่า โจ๊ก ปลากระป๋อง รวมไปถึงนม และโอวัลติน ไว้กินยามเช้าก่อนเริ่มทำงาน
7. ผ้าปูที่นอน หมอน และผ้าห่ม ต้องเตรียมไปเอง ทางดิสนีย์ไม่ได้เตรียมให้ (สามาถซื้อที่อเมริกา แต่แพงมาก) 
8. เสื้อผ้าเพื่อใช้ในวันหยุดพักผ่อน แนะนำให้เป็นเสื้อผ้าที่ใส่สบาย เหมาะกับเมืองร้อนอย่าง Orlando แต่ทั้งนี้ควรมีเสื้อกันหนาวไว้สักตัว เพราะช่วงเดือนเมษายน ฝนจะตกหนัก อากาศจะเย็นมากในช่วงเช้าและกลางคืน
9. รองเท้าผ้าใบ รองเท้าแตะ รองเท้าส้นสูง และรองเท้าที่สุภาพเพื่อใส่กับชุดสุภาพในวันปฐมนิเทศ
10. เสื้อผ้าที่เป็นทางการ เพื่อใช้ใส่ในวันปฐมนิเทศ ผู้หญิงควรใส่กระโปรงและสวมถุงน่อง หรือถ้าใส่กางเกงควรเป็นกางเกงผ้าสีดำ เทา หรือน้ำตาล ห้ามใส่กาเกงยีนส์
11. ชุดว่ายน้ำ และชุดออกกำลังกาย
12. ชุดที่ใช้ใส่ไปงานปาร์ตี้เพื่ออำลาก่อนกลับเมืองไทย 
13. ปิ่นโต และขวดน้ำ ใช้ห่อข้าวไปทำงาน ทั้งนี้เพื่อความประหยัด (อาหารที่สวนสนุกดิสนีย์แพงมาก)
14. ของที่ระลึกจากเมืองไทย เพื่อแจกเพื่อนต่างๆ ชาติ และเจ้านายก่อนกลับเมืองไทย
15. กระเป๋าเดินทางพร้อมป้ายชื่อกำกับ 2 ใบ และกระเป๋าเป้หนึ่งใบ
16. อุปกรณ์เครื่องเขียนพร้อมสมุดบันทึก 
17. Laptop (ถ้ามี) เพื่อใช้เล่นอินเตอร์ในยามว่าง และรับข่าวสารจากดิสนีย์ทางอีเมลล์ (E-mail)
18. แว่นตากันแดด หมวก และครีมกันแดด
19. บัตรโทรศัพท์กลับเมืองไทย สามารถซื้อได้ที่ไปรษณีย์ไทย 
20. DVD เพลง ภาพยนตร์ และละคร เพื่อใช้ดูในวันหยุดพักผ่อน 
21. กรรไกรตัดเล็บ การทำงานที่ดิสนีย์ การแต่งกายต้องสะอาดเรียบร้อย และห้ามไว้เล็บยาว
22. กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีโอเพื่อบันทึกความทรงจำดีๆ 
23. ปลั๊กแปลงไฟ 

ชีวิตความเป็นอยู่และการทำงานที่ Walt Disney World Resort 

จะขอเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวในการเข้าร่วมโครงการเมื่อปี 2009 ตั้งแต่วันแรกที่เหยียบเข้าประเทศอเมริกา จนถึงวันสุดท้ายในการเข้าร่วมโครงการ แต่ละวันมีเรื่องใหม่ๆ และสนุกสนาน พร้อมกับสิ่งดีที่ได้เรียนรู้ 

ก้าวแรกที่เดินลงจากเครื่่องบิน ก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นรอคอย นั่นก็คือ การตอบคำถามด่านตรวจคนเข้าเมือง  อันนี้ไม่ยากมาก เราต้องใจเย็นๆ ไม่ตื่นเต้น แต่งกายให้เรียบร้อย ดูน่าเชื่อถือ ยิ้มแย้มแจ่มใส ตั้งฟังคำถาม และค่อยๆ ตอบ หากไม่เข้าใจคำถาม ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ถามใหม่ หรืออธิบายอีกครั้ง คำถามส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าเรามาทำอะไร อยู่กี่วัน อยู่ที่ไหน กลับเมื่อไหร่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจหนังสือเดินทาง วีซ่า และเอกสารการรับรองจากดิสนีย์ สุดท้ายเป็นการถ่ายรูป เราไม่ต้องเครียดมาก สามารถยิ้มได้ เมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้ว หากเดินทางพร้อมหมู่คณะจากเมืองไทย ก็เดินรวมตัวกันไปขึ้นรถของดิสนีย์ที่มารอรับ 

จากนั้นรถบัสจะพาไปที่หมู่บ้านของดิสนีย์ ซึ่งบ้านพักของดิสนีย์จะมีหลากหลายหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ของดิสนีย์จะเป็นคนเลือกหมู่บ้าน และจัดห้องพักให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยส่วนใหญ่เราก็จะได้พักอยู่กับคนไทยด้วยกัน แต่ข้างๆ ห้องอาจเป็นเพื่อนๆ จากชาติอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมาจากหลากหลายที่ทั่วโลก เช่น ไต้หวัน, จีน, เวียดนาม, เกาหลี, ญี่ปุ่น, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เปรู, ชิลี, และเม็กซิโก เป็นต้น 

ในหมู่บ้านก็จะมีการแบ่งโซนที่พัก คนที่อายุ 21 ปีขึ้นไป กับอายุต่ำกว่านั้น ทั้งนี้เป็นเรื่องของกฏหมายเรืองการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ คือ ห้ามคนที่อายุต่ำกว่า 21 ปี ซื้อและดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ ดังนั้นทางดิสนีย์จึงจัดที่พักแยก ซึ่งเรื่องกฏระเบียบการพักนั้นเจ้าหน้าที่ของดิสนีย์จะเป็นคนอธิบายเมื่อเราเดินทางไปถึงหมู่บ้าน และจะมีหนังสือแนะนำที่พัก การใช้ชีวิตที่ดิสนีย์ แนะนำการใช้รถบัสเพื่อไปทำงานพร้อมตารางเวลารสบัส และกฏระเบียบแจกให้ก่อนเข้าห้องพัก กฏระเบียบหลักๆ ก็จะมีเรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวก่อนเข้าหมู่บ้าน, ห้ามพาคนนอกเข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน, หากต้องการนำเพื่อนมาเที่ยวที่หมู่บ้านต้องมีการแสดงบัตร และมีเจ้าบ้านมารับ และมาส่งก่อนเที่ยงคืน, ห้ามทำความสกปรกเสียหายในห้องพัก ซึ่งจะมีการตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยเกือบทุกอาทิตย์ และห้ามดื่มเหล้าสูบบุหรี่

ก่อนเข้าห้องพักเจ้าหน้าที่ก็จะพาชมรอบๆ หมู่บ้าน ซึ่งจะมีสระว่ายน้ำ และฟิตเนสให้ใช้บริการได้ฟรี นอกจากนี้ก็จะมีตู้เอทีเอ็ม กล่องรับจดหมายและพัสดุ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ให้คำแนะนำเรื่องการรับส่ง พัสดุ และจดหมาย จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะมอบกุญแจห้องพัก และพาไปส่งที่ห้อง พร้อมแนะนำการใช้อุปกรณ์เครื่องครัว เตาไฟฟ้า การใช้โทรศัพท์ และการติดตั้งอินเตอร์เน็ต โดยที่พักนั้นจะเป็นอพาร์ทเมนต์ที่สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบ ในหนึ่งห้องจะประกอบไปด้วย หนี่งห้องครัว หนึ่งห้องนั่งเล่น สามห้องนอนมีห้องน้ำในตัว หนึ่งห้องมีสองเตียง ดังนั้นในหนึ่งอพาร์ทเมนต์ก็จะพักด้วยกันหกคน 

มาถึงวันแรกนั้น เรายังไม่ต้องทำอะไรมาก ก็สามารถจัดห้องพัก เก็บของเข้าตู้ และพักผ่อนได้เต็มที่ แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ จดบันทึกของที่ต้องซื้อ เช่น ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าห่ม น้ำยาซักผ้า เครื่องสำอาง สบู่ ยาสีฟัน แชมพู และรองเท้าทำงาน เป็นต้น เพราะวันต่อมาจะมีรถมารับไปซื้อของที่ Walmart และ Publix

เช้าวันต่อมา ผู้ร่วมโครงการทุกคนต้องมารวมตัวกันที่ห้องประชุม การแต่งกายนั้นต้องสุภาพเรียบร้อยเป็นทางการ ห้ามใส่เสื้อยืด กางเกงยีนส์ ควรเป็นเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว หรือผู้หญิงอาจใส่กระโปรง สวมถุงน่อง ส่วนรองเท้านั้นต้องเป็นรองเท้าหุ้มส้น เสื้อผ้าควรเป็นสีสุภาพ เมื่อถึงห้องประชุมก็จะมีการแนะนำโครงการ แนะนำการทำงาน เปิดบัญชีธนาคาร กรอกเอกสารเพื่อทำ Social Security Card จากนั้นภาคบ่ายจะเป็นการทำบัตรประจำตัวเพื่อเข้าหมู่บ้าน ซึ่งจะมีการถ่ายรูป ดังนั้นวันนี้ต้องดูดีเป็นพิเศษ นอกจากนี้ก็จะมีบอกสถานที่ทำงาน ซึ่งเจ้าหน้าจากดิสนีย์จะเป็นคนเลือกให้ และนัดหมายการอบรมก่อนการปฏิบัติงาน 

วันต่อมาทุกคนต้องเดินทางไปที่ Disney University เพื่อรับฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ  Walt ผู้ก่อตั้งสวนสนุกดิสนีย์ และเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสวนสนุกดิสนีย์ จากนั้นในภาคบ่ายแต่ละคนแยกตามต่ำแหน่งงานเพื่อเรียนรู้การทำงาน  ทุกคนต้องฝึกงานก่อนทำงานจริงประมาณหนี่งอาทิตย์ 

การฝึกงานจะมีการเรียนรู้เรื่องวิธีการทำงาน กฏระเบียบของดิสนีย์ การแต่งกาย การบริการลูกค้า การช่วยเหลือลูกค้า และการแก้ไขปัญหาในการทำงาน มีทั้งการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หลังจากที่เรียนรู้ก็จะมีการทดสอบ หากไม่ผ่านก็จะต้องสอบใหม่ หลังจากที่ผ่านแล้วก็เริ่มทำงาน โดยหนึ่งอาทิตย์ทำงานห้าวัน หยุดสองวัน เวลาทำงานจะแตกต่างกันออกไป อาจได้ภาคเช้า หรือภาคบ่าย ซึ่งไม่สามารถกำหนดได้ ตารางการทำงานจะออกมาเป็นสัปดาห์ โดยดิสนีย์เป็นผู้จัดตารางการทำงานให้ หากต้องการเปลี่ยนแปลง หรือต้องการวันหยุดที่ไม่ตรงตามตารางก็สามารถแลกเปลี่ยนกับเพื่อนที่ร่วมงานได้ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มชั่วโมงการทำงาน สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ และรับ Shift เพิ่ม หรือรับ Shift จากเพื่อนร่วมงาน 

ในวันหยุดพักผ่อนนั้นขอแนะนำว่าควรเที่ยวให้ทั่วสวนสนุกดิสนีย์ทั้ง 4 Park เริ่มจาก Magic Kingdom ไม่ควรพลาดนั่งรถไฟชมรอบสวน ชมขบวนพาเหรดตัวการ์ตูน เยี่ยมบ้าน Mickey Mouse เล่น Splash Mountain, Space Mountain และ Thunder Mountain กินไอศรีมแสนอร่อยที่ Ice cream corner ส่วนตอนกลางคืนควรไปชมพลุที่ปราสาท Cinderella Castle มาต่อที่ Epcot สวนสนุกแห่งโลกอนาคต มีเครื่องเล่นที่น่าสนใจคือ Soarin และ Test Track นอกจากนี้สามารถชมสวนนานชาติ ซึ่งมีการจัดแสดงวัฒนธรรมจากหลากหลายประเทศทั่วมุมโลก และตอนกลางคืนก็มีพลุให้ชมเช่นกัน จากนั้นไปที่ Animal Kingdom มีสัตว์ป่าให้ชมมากมาย และโชว์ต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น Lion King, Bug life และ Bird Show ส่วนเครื่องเล่นที่พลาดไม่ได้ คือ Everest สุดท้ายมาที่ Hollywood Studio มีสิ่งที่น่าสนใจให้ชมมากมาย เช่น Muppet show, American Idol เป็นต้น ส่วนเครื่องเล่นที่น่าสนใจ คือ Tower of Terror, Toy Story Mania และ Rock and Roll Coaster 

การท่องเที่ยวนั้นอาจไปคนเดียวก็สนุกได้ หรือไปกับเพื่อนรวมโครงการ เพื่อนร่วมงานก็จะสนุกมากยิ่งขึ้น หากใครมีญาติมาเยี่ยมที่อเมริกาก็สามารถพาญาติเข้ามาเที่ยวได้ฟรี เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับบัตรฟรีจำนวน 12 ครั้งเพื่อให้ญาติหรือเพื่อนๆ มาท่องเที่ยวที่ดิสนีย์ ส่วนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าฟรีได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง  นอกจากนี้ควรหาเวลาไปเที่ยวพักผ่อนคลายร้อนที่สวนน้ำของดิสนีย์ ได้แก่ Typhoon Lagoon และ Blizzard beach และไม่ควรลืมแวะเวียนไปเที่ยวซื้อของที่ Downtown Disney

เที่ยวดิสนีย์กันจนอิ่มหน่ำสำราญแล้ว ก็ถึงเวลาทัวร์รอบๆ Orlando โดยสามารถนั่งรถซึ่งจะมีสถานนีอยู่ที่ Outlet ใกล้ๆ กับหมู่บ้านดิสนีย์ สถานที่ที่น่าสนใจที่ทุกๆ คนไม่ควรพลาด ได้แก่ Sea World, Aquatica และ Universal Studios ถ้าหากอยากซื้อของใช้และเสื้อผ้าถูกๆ ก็สามารถไปซื้อได้ที่ Ross และ Dollar Tree

บางอาทิตย์อาจพักอยู่บ้าน โดยการอ่านหนังสือ ฟังเพลง ว่ายน้ำ ออกกำลังกายที่ฟิตเนส หรืออาจชวนเพื่อนรวมงานจากหลากหลายชาติมารวมตัวกันทำอาหาร ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ลิ้มลองอาหารต่างชาติจากฝีมือต้นตำรับตัวจริง

เกือบทุกอาทิตย์ ที่หมู่บ้านดิสนีย์ก็จะมีการจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน โดยจะมีประกาศติดไว้หน้าหมู่บ้าน เช่น การจัดปาร์ตี้ จัดกิจกรรมตามเทศกาลของอเมริกา เช่น อีสเตอร์ เป็นต้น การพาเที่ยวทะเล การพาชมรอบเมือง Orlando หากมีเวลาว่าง ก็ไม่ควรพลาดเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อความสนุกสนาน ผ่อนคลาย และพบเจอเพื่อนใหม่

ก่อนจบโครงการทางดิสนีย์จะมีการจัดปาร์ตี้ให้ทุกคนๆ ได้สนุกสนานร่วมกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นปาร์ตี้ที่ใหญ่มาก โดยผู้เข้าร่วมโครงการที่มีกำหนดสิ้นสุดโครงการใกล้ๆ กันก็จะมาปาร์ตี้ร่วมกัน นอกจากนี้ก็จะมีการจัดงานมอบใบประกาศเข้าร่วมโครงการ 

สิ่งที่ไม่ควรลืม คือ ขอใบรับรองการทำงานและประเมินผลการทำงานจากเจ้านาย ทั้งนี้เพื่อใช้ในการอ้างอิงการทำงานในอนาคต และอย่าลืมแวะไปซื้อหมวกมิกกี้เมาส์ พร้อมปักชื่อหลังหมวกเป็นที่ระลึก

สิทธิพิเศษที่ได้รับ

1. สามารถลงสมัครเรียนในคอร์สเรียนต่างๆ ของ Disney ได้ (ไม่บังคับ)
2. มีชุดทำงาน พร้อมซักรีด (ไม่รวมรองเท้า)
3. สามารถเข้าชมและเที่ยวสวนสนุกของ Walt Disney World ได้ฟรี (ยกเว้นสวนน้ำ)
4. มีรถรับส่งจากที่ทำงานและที่พัก
5. มีส่วนลด 20% จากร้านอาหารและร้านค้าใน Walt Disney World

สิ่งที่ได้รับ

1. ได้ทำงานกับบริษัทระดับโลกอย่าง Walt Disney World ซึ่งการทำงานมีคุณภาพ มาตราฐาน เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ ทำให้ได้ฝึกพัฒนาตนเองในหลายๆ ด้าน เช่น การตรงต่อเวลา การมีระเบียบวินัยในการทำงาน ความรับผิดชอบ การทำงานเป็นทีม การรู้จักพัฒนาตัวเอง พัฒนางานอยู่ตลอดเวลา การรักษาความสะอาดในการทำงาน การฝึกฝนการสื่อสารและให้บริการที่ดี การเรียนรู้ ยอมรับในความแตกต่าง ทั้งเรื่องเชื้อชาติและวัฒนธรรม และได้ฝึกความกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในการทำงาน
2. ได้ฝึกการทำงานกับชาวต่างชาติ จากหลายๆ ประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, เปรู, ชิลี, อังกฤษ, และนิวซีแลนด์ เป็นต้น 
3. ได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
4. ได้ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงาน
5. ได้ฝึกใช้ชีวิตในต่างประเทศ และได้ฝึกช่วยเหลือตัวเอง 
6. ได้เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวอเมริกา และเพื่อนๆ จากต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการ
7. ได้ท่องเที่ยวพักผ่อนในสวนสนุกดิสนีย์ และสถานที่อื่นๆ ในเมือง Orlando
8. ได้เรียนรู้และรู้จักประวัติของ Walt Disney ร่วมถึงได้เรียนรู้ปรัชญาในการทำงาน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ในการทำงาน และการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี
9. ได้ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตในต่างแดน
10. ได้เพื่อนใหม่ชาวไทยและชาวต่างชาติ มิตรภาพที่ดี ความทรงจำที่สวยงาม

หากสนใจเรียนต่อมหาวิทยาลัยระดับโลก University of Central Florida, Rosen College of Hospitality Management พร้อมฝึกงานกับองค์กรระดับโลกอย่าง Walt Disney World, Florida เป็นเวลา 6 เดือน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนภาษาอังกฤษ ลอนดอนเฮ้าส์
74/2 ถ. เวียงแก้ว ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
โทร: 053-416374
แฟ็กซ์ : 053 416003
Email: info@londonhouse-cm.com
Website: www.londonhouse-cm.com

Facebook: Thaiicp Disneyalumni and Thai Disneyicp

57 ความคิดเห็น:

 1. อยากไปมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เตรียมสมัครได้เลยคะ เปิดรับเร็วๆ นี้นะคะ

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ6 มีนาคม 2556 04:59

  เปิดรับสมัครเมื่อไหร่คะ

  ตอบลบ
 3. รบกวนขอไลน์หรืออีเมลล์ของรุ่นพี่ที่เคยไปมาแล้วหน่อยได้ไหมคับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. https://www.facebook.com/thaiicp.disneyalumni?fref=ts

   ลบ
  2. add ไปเลยนะคะ มีรุ่นพี่เก่าๆ เยอะเลยคะ อยากรู้อะไรก็ถามได้ในนั้น หรือถามพี่โดยตรงก็ได้นะคะะ nantapornv@gmail.com

   ลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ6 เมษายน 2556 06:13

  อยากไปมากๆๆเลยค่ะ จะเปิดรับสมัครวันไหนหรอค่ะ ^^ แล้วปีหน้าจะขึ้นปี 4 แล้ว ยังสามารถสมัครได้อยู่ใช่มั้ยค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ปีสี่ก็ยังไปได้คะ รีบสมัครก่อนเรียนจบนะคะ เข้าไปในเว็บไซต์ สมัครไว้ได้เลยคะ

   ลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ10 เมษายน 2556 09:36

  พี่ค่ะ หนูเข้าไปสมัครแล้วค่ะ แต่กดเลือก โครงการ Disney Summer Work Experience (3 Months)ไม่ได้อ่ะค่ะ ต้องทำยังไงหรอค่ะ ^^

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เดี๋ยวพี่เช็คให้นะคะ น่าจะยังไม่ถึงเวลาเปิดรับสมัคร เดี๋ยวพี่จะลองถามพี่ที่ลอนดอนเฮาส์ให้นะคะ

   ลบ
 6. พี่คะ รับจำนวนจำกัดไหมอ่าาา อยากไปมากกก :)

  ตอบลบ
 7. ปีหน้าจะมีโครงการแบบนี้อยู่ไหมค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. โครงการนี้มีทุกปีคะ

   ลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ2 พฤษภาคม 2556 09:27

  จะจบปี 2014 นี่ยังไปได้อยู่มั๊ยคะ? TT

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. รีบสมัครก่อนเรียนจบนะคะ พอจบแล้วก็ไปได้คะ พี่ก็ไปตอนปีสี่คะ สมัครก่อนจบปีสี่ พอสอบเสร็จ ก็ไปสบายๆ คะ

   ลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ7 พฤษภาคม 2556 03:20

  พี่ค่ะ โครงการนี้มีช่วงระยะเวลาอื่นมั๊ยค่ะ ที่นอกเหนือจาก มีนาคม-พฤษภาคม อ่ะค่ะ หรือถ้าอยากอยู่ยาวกว่านั้นได้มั๊ยค่ะ เช่น ช่วงประมาณพฤษภาคมถึงเดือนมีนาคม อ่ะค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อยู่ยาวไม่ได้จ้า อยู่ได้ตามระยะเวลาที่โครงการกำหนด ช่วงอื่นๆ จะมีโครงการเรียนและฝึกงานจ้า สนใจเปล่า อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://ready2gointer.blogspot.com/2012/03/disney.html

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ8 พฤษภาคม 2556 02:54

   ขอบคุณมากคร้า แล้วถ้าหนูจบสามปีครึ่งไปเมื่อเดือนตุลาคม 2013 หนูสามารถสมัครเข้าโครงการ Disney Summer Work Experience ช่วง summer 2014 ได้มั๊ยค่ะ คือรับปริญญาสิงหา 2014 ค่ะ

   ลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ9 พฤษภาคม 2556 22:17

  ถ้าหนูจบสามปีครึ่งไปเมื่อเดือนตุลาคม 2013 หนูสามารถสมัครเข้าโครงการ Disney Summer Work Experience ช่วง summer 2014 ได้มั๊ยค่ะ คือรับปริญญาสิงหา 2014 ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าสถาบันสามารถออกใบรับรองสถานภาพนักศึกษาให้ได้ ก็สามารถสมัครได้คะ เพราะในโครงการ เราต้องยื่นใบรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาด้วยคะ

   ลบ
 11. พี่คะ โครงการ3 เดือนเขายังไม่รับสมัครรึเปล่าคะ หนู apply อ่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ ^^

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ลองเข้าไปในเว็บไซต์ยังคะ เห็นน้องบางคนก็สมัครได้แล้วนะคะ

   ลบ
 12. กดสมัครไปก่อนเพื่อขอดูรายละเอียดก่อนได้ไหมอะคะ ?? ยังไม่แน่ใจว่าจะหาเพื่อนไปได้ไหม แต่ก็อยากไปอ่ะค่ะ :)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ได้เลยนะคะ

   ลบ
 13. ประชาสัมพันธุ์ Road show โครงการดิสนีย์

  เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 14 มิ.ยนี้ ที่ London House เวลา 17.00-18.30
  ใครมี ญาติ พี่ น้อง รุ่นน้อง รุ่นพี่ ที่สนใจเข้ามาฟังได้นะค่ะ โทรมาจองที่นั้งได้ที่ 086 4298072 เหลื่อ 12 ที่ ค่ะ

  กรุงเทพ วันอาทิตย์ที่ 30 มิ.ย ที่ Jasmine City รอบแรกเต็มแล้ว เหลือ 15.00-16.30 รีบโทรเข้ามาจองนะค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตอนนี้รอบกรุงเทพยังไม่เต็มใช่มั๊ยคะ TT

   ลบ
  2. น่าจะยังไม่เต็มนะคะ ลองโทรไปที่ลอนดอนเฮาส์ดูนะคะ

   ลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ17 มิถุนายน 2556 12:37

  แต่ละปีสมัครประมาณกี่คน แล้วรับประมาณกี่คนคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. แล้วแต่ทางโครงการคะ ไม่แน่นอน บางปีรับนักศึกษาต่างชาติเยอะ ก็รับชาติไทยน้อยหน่อย อันนี้กำหนดไม่ได้คะ แต่ละปีจะแตกต่างกันออกไปคะ

   ลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ17 มิถุนายน 2556 15:12

  ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง แต่หนูอยากไปมากเลยค่ะ T^T

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ลองสมัครดูนะคะ ฝึกภาษาเยอะๆ คะ

   ลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ21 มิถุนายน 2556 13:29

  พี่คะหนูสมัครไปแล้วเมือวันอังคารที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้ e-mail ตอบกลับมาเลยค่ะ มีใครที่ยังไม่เคยไปกดสมัครแล้วและได้รับเมล์ยืนยันแล้วบ้างคะ หนูควรทำยังไงดีติดต่อที่ไหนหรือสมัครใหม่ดี T^T

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ลองโทรไปถามที่ลอนดอนเฮาส์ดูนะจ๊ะ

   ลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ22 กรกฎาคม 2556 11:04

  พี่ค่ะ อยากทราบว่าไปช่วงไหนของเดือนมีนาค่ะ คือหนูปิดเทอมประมาณมีนาพอดีอ่ะค่ะ กลัวชนกัน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. แต่ละปีมันไม่เหมือนกันคะ ลองโทรถามลอนดอนเฮาส์นะคะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ23 สิงหาคม 2556 12:08

   พี่ค่ะ ถ้าเกรดต่ำกว่า2.5นี่ทางโครงการจะพิจารณาอยู่มั้ยค่ะ สนใจอยากไปอยู่เหมือนกันคะ

   ลบ
  3. ลองสมัครดูคะ ถ้าภาษาอังกฤษดี ก็มีโอกาสสูงคะ

   ลบ
 18. พี่ค่ะ ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลย รู้บ้างนิดหน่อย อยากไปโครงการนี้มากๆ มีโอกาสบ้างไหมค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ลองสมัครดูคะ ฝึกภาษาไว้เยอะๆ เพราะโครงการนี้รับจำนวนจำกัด และคัดคนที่ภาษาดีๆ ไปก่อนคะ

   ลบ
 19. ในเว็ปที่ให้สมัคร ต้องใส่หมายเลข passport คือต้องมี passport ก่อนสมัครเหรอครับ หรือยังไงอ่าครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช่คะ ต้องทำพาสปอร์ตก่อนนะคะ

   ลบ
 20. พี่ค้า ถ้าอยู่ ม.5 ไปได้ไหมอ้ะค้ะ หรือไปได้แต่เด็กมหาลัย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ต้องอยู่มหาวิทยาลัยคะ

   ลบ
 21. พี่คะ สัมภาษณ์ยากมั้ยคะ ตอนที่พี่ไปมีคนที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษมีมั้ยคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ทุกคนต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้คะ พูด อ่าน ตอบได้คล่องถึงจะผ่านคะ สัมภาษณ์ไม่ยากเลยคะ ถามแบบทั่่วๆ ไปคะ ว่าเราเป็นใคร เรียนอะไร ความสามารถพิเศษ ประสบการณ์ทำงาน ข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น ประมาณนี้คะ

   ลบ
 22. อยู่ปี1เทอม1สมัครได้ไหมคะพี่

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าอายุครบสิบแปดปี สมัครได้เลยคะ

   ลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ16 มิถุนายน 2558 04:08

  พี่คะ ถ้าหนูอยากไปตอนปี4 หนูต้องสมัครตอนปิดเทอมปี3 ใช่มั้ยคะ แล้วจะได้ไปตอนปิดเทอมปี4 เข้าใจถูกมั้ยอ่ะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สมัครตอนปีสามก็ได้คะ หรือสมัครตอนปีสี่ก็ได้นะคะ ตอนพี่ไป สมัครตอนปีสี่ ช่วงเปิดเทอมใหม่ๆ จำได้ว่าสมัครเดือนกรกฏาคม สิงหาคมสัมภาษณ์ แล้วทำวีซ่าเดือนธันวาคม แล้วพอเรียนจบกุมภา มีนาคมก็เดินทางไปเลยคะ แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนช่วงเวลาปิดเทอม พี่ไม่แน่ใจว่าการสมัครยังจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะ ลองเช็คกับเจ้าหน้าที่ดูคะ

   ลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2558 01:07

  พี่ค่ะ ของปี 2016 เริ่มสมัครรึยังค่ะ
  หนูเข้าไปอ่านเขาบอกว่าจะมีการเข้าฟังRoadshow ถ้าไม่ได้เข้าคือไม่มีสิทธิ์ไปใช่มั้ยค่ะ เขาจะให้บัตร Interview Card ใช้สำหรับเข้าสัมภาษณ์รอบที่ 1 พอดีหนูอยู่ต่างจังหวัด

  ตอบลบ
 25. สวัสดีค่ะ จะสนใจโปรแกรมนี้มานานเเล้ว แต่ไม่มีโอกาสสมัครเพราะยุ่งกับการเรียน จะเป็นไปได้ไหมคะหากสมัครตอนหลังจากเรียนจบป.ตรีแล้ว แต่ยังไม่ได้ Graduation Certificate

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ต้องสมัครก่อนจบปริญญาตรีค่ะ เช่นตอนเริ่มขึ้นปีสี่ใหม่ๆ ค่ะ

   ลบ
 26. ตอนนี้สมัตรได้มั้ยคะพี่
  ปล. ถ้าเรียนจบ4ปีครึ่งแล้วไปทันที ยังไปได้ไหมคะ

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ28 มิถุนายน 2559 05:47

  พี่ค่ะ ตามกำหนดโครงการคือ เดินทางเดือมีนา แต่หนูสอบ final และปิดเทอมก็ พ.ค. ไปแล้วอ่าค่ะ แบบนี้ก็สมัครไม่ได้ใช่เป่า?

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ17 ตุลาคม 2559 04:44

  ถ้าเรียนจบตรีแล้ว1ใบ แต่ว่ามีเรียนตรีควบใบที่2ยังไม่จบ(อายุยังไม่เกิน28)สมัครได้มั้ยคะ

  ตอบลบ
 29. สวัสดีครับผมสนใจเข้าร่วมโครงการ Disney International Programs ขอทราบรายละเอียดหน่อยครับ E-Mail nimu1997@outlook.com Line ID: bus_nms1997

  ตอบลบ