วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขอวีซ่า J1 ไปอเมริกา

บทความที่แล้วได้พูดถึงเรื่อง วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา (B1/B2) บทความนี้เราจะมาพูดถึงวีซ่าอเมริกาอีกประเภทหนึ่งที่เด็กไทยนิยมใช้ในโครงการ Work and Travel, Au pair และ Disney Summer Work Experience นั่นก็คือ วีซ่า J1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียน หรือนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยและต้องการเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งในเรื่องวัฒนธรรมหรือวิชาการ โดยผู้ขอจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศได้สูงสุด 2 ปี อีกทั้งได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่จำกัดชั่วโมงการทำงาน และไม่จำกัดจำนวนงานอีกด้วย 

ขั้นการขอวีซ่านั้นเหมือนกับการขอวีซ่าท่องเที่ยว แต่จะแตกต่างกันที่เอกสารที่ใช้ยื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หากมีเล่มเก่า ให้นำเล่มเก่ามาแสดงด้วยในวันยื่นเอกสารขอวีซ่า (รายละเอียดการทำ Passport)
2. รูปถ่าย ขนาด 2X2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ไม่สวมหมวก หน้าตรง ไม่สวมแว่นกันแดด ที่สำคัญต้องเห็นใบหูทั้งสองข้างอย่างชัดเจน ไม่ใส่ต่างหู แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ดูน่าเชื่อถือ ใช้รูปถ่าย 2 รูป และแสกนเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ 1 รูป ไฟล์ jpg เพื่อใช้ตอนกรอกแบบฟอร์ม DS-160 
3. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 
4. ใบรับรองสถานภาพนักศึกษา พร้อม Transcript (ภาษาอังกฤษ) ออกโดยมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับ
5. ใบรับรองความประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
6. ใบรับรองทางการแพทย์ สามารถขอได้ที่โรงพยาบาล หรือคลินิค โดยใช้แบบฟอร์มที่โรงพยาบาลหรือคลินิคใช้อยู่
7. ประกันภัยการเดินทาง ที่ถูกกฏหมายของประเทศอเมริกา ครอบคลุมระยะเวลาในการเดินทาง และเลือกการประกันที่ครอบคลุมการดูแลทั้งเรื่องกระเป๋าเดินทาง อุบัติเหตุ สุขภาพ มีวงเงินไม่ต่ำกว่า 1,500,000 บาท
8. เอกสาร DS-2019 ที่เจ้าของโครงการจากประเทศอเมริกาส่งมาให้
9. จดหมายแนะนำตัว อันนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีก็จะเป็นเรื่องที่ดี แสดงให้เจ้าหน้าที่เห็นภูมิหลังของเราว่าเป็นใคร มาจากที่ไหน ทำงานอะไร เคยไปต่างประเทศที่ไหนมาบ้าง และจะไปทำอะไรที่อเมริกา (ตัวอย่างการเขียนจดหมายเพื่อใช้ในการขอวีซ่า)
10. บัญชีธนาคาร (ของผู้ปกครอง) ต้องมีเงินหมุนเวียนตลอด และมีเงินเพียงพอในการกิน อยู่ ใช้จ่าย ท่องเที่ยวในอเมริกา ให้ธนาคารออก Bank Statement และ Bank guarantee ระบุจำนวนเงินเป็น USD 
11. เอกสารรับรองการทำงานของผู้ปกครอง (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่งงาน เงินเดือน ระยะเวลาที่ทำงาน หากมีกิจการเป็นของตัวเอง สามารถใช้เอกสารที่แสดงความเป็นเจ้าของกิจการ โดยแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
12. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ โฉนดที่ดิน สัญญาจดจำนอง ภาระผ่อนต่างๆ เอกสารที่แสดงภาระผูกพันกับประเทศไทย เป็นต้น

เมื่อเตรียมเอกสารต่างๆ ครบแล้ว ก็มาถึงขั้นตอน "กรอกแบบฟอร์มและนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า" โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เข้าไปที่เว็บ www.ustraveldocs.com/th และสร้างบัญชีผู้ใช้ เลือกประเภทของวีซ่าและค่าธรรมเนียมตามวีซ่าประเภทนั้นๆ ซึ่งจะได้แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารที่มีรายละเอียดตามที่กรอก ให้พิมพ์แบบฟอร์มใบฝากเงินธนาคารนั้นออกมา   

2. นำใบฝากเงินธนาคารที่ได้มาไปยังธนาคารกรุงศรีอยุธยา ณ สาขาตามที่กำหนดไว้เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมสมัครวีซ่า 

3. การกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าประเภทชั่วคราว DS-160 เป็นแบบฟอร์ม Online ที่ต้องกรอกทาง Internet เท่านั้น เข้าไป ที่นี่ ดูคำแนะนำวิธีการกรอกแบบฟอร์มได้ ที่นี่ และดูรายละเอียดแบบฟอร์มที่แปลเป็นภาษาไทยได้ ที่นี่

4. เมื่อกรอกครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว ให้ Print หน้า Confirmation DS-160  พร้อมหน้าที่กรอกทั้งหมดออกมาใส่แฟ้มรวมกับเอกสารข้างต้น 

5. กำหนดนัดหมายวันสัมภาษณ์ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.ustraveldocs.com/th หรือทางโทรศัพท์ผ่านศูนย์บริการที่ 02-105-4110 


6. ชำระค่า SEVIS FEE ราคา 200 $ SEVIS FEE: คือ ค่าธรรมเนียมการจัดการข้อมูลนักเรียนและบุคลากรต่างชาติ ที่สหรัฐฯ เรียกเก็บจากนักเรียนต่างชาติ ผู้ยื่นคำขอวีซ่าประเภท F, M, หรือ J โดยทั่วๆ ไป หลังจากที่นักเรียนได้รับ I-20 หรือ DS-2019 ที่สถานศึกษาออกให้แล้ว นักเรียนต้องจ่าย SEVIS Fee ให้ US Department of Home Land Security ก่อนที่จะไปดำเนินเรื่องขอวีซ่า ณ สถานทูต สามารถจ่ายได้ทางไปรษณีย์หรือทางอินเทอร์เน็ต https://www.fmjfee.com/index.jhtml หากจ่ายทางไปรษณีย์ ให้ใช้แบบฟอร์มของ Homeland โดยส่งไปพร้อมภาพถ่ายเอกสาร I-20 หรือ DS-2019 ทั้งนี้ ให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงินด้วย ในกรณีที่จ่ายทางอินเทอร์เน็ต ให้พิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่า SEVIS Fee เก็บไว้อย่างน้อย 3 ชุด ชุดแรกให้กับสถานกงทูตเมื่อไปยื่นเรื่องขอวีซ่า ชุดที่สองติดตัวช่วงเดินทางไปอเมริกา . และชุดสุดท้ายเก็บเป็นหลักฐานของตนเองตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ สถานศึกษาบางแห่งอาจเรียกเก็บ SEVIS Fee จากนักเรียนโดยตรง ซึ่งบางแห่งก็คิดค่าใช้จ่ายในการจัดการค่า SEVIS เพิ่มจากที่ต้องจ่ายให้ Home Land Security

7. สุดท้ายก่อนไปสัมภาษณ์ ให้ตรวจเช็คเอกสารอีกครั้งว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ จากนั้นจัดเรียงเอกสารใส่แฟ้ม ให้เรียงเอกสารดังนี้ 
 • นำพาสปอร์ตและรูปถ่ายไว้หน้าสุด
 • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ใบเสร็จรับเงินค่า  SEVIS Fee
 • เอกสาร DS-2019 
 • ใบนัดหมายการสัมภาษณ์ (Appointment Confirmation)
 • ใบ  Confirmation  DS-160 
 • สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก และทุกหน้าที่มีการประทับตราวีซ่า พร้อมลายเซ็นต์กำกับ
 • ใบรับรองสถานภาพนักศึกษา พร้อม Transcript  
 • ใบรับรองความประพฤติ 
 • ใบรับรองทางการแพทย์
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • เอกสารรับรองทางเงินของผู้ปกครอง
 • เอกสารรับรองการทำงานของผู้ปกครอง
 • สุดท้ายจดหมายแนะนำตัว 

สถานที่ยื่นขอวีซ่า 

ในประเทศไทยสามารถยื่นขอวีซ่าอเมริกาได้ 2 แห่ง คือ ที่กรุงเทพและเชียงใหม่ คนที่จะสามารถสัมภาษณ์วีซ่าที่เชียงใหม่ได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่อาศัย ทำงาน หรือเรียน ในจังหวัดดังต่อไปนี้ ได้แก่ เชียงใหม่, ลำพูน, พะเยา, สุโขทัย, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, พิจิตร, ตาก, กำแพงเพชร, น่าน, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, ลำปาง, เพชรบูรณ์, แพร่ โดยต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าได้พำนักหรือทำงานหรือศึกษาไม่น้อยกว่า 3 เดือนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330


สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา ประจำเชียงใหม่
387 ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 

หมายเหตุ: สำหรับคนที่มีทะเบียนบ้านที่เชียงใหม่่ แต่ทำงานกรุงเทพหรือจังหวัดอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น ไม่สามารถสัมภาษณ์ที่เชียงใหม่ได้ ต้องสัมภาษณ์ที่กรุงเทพเท่านั้น

จากนั้นมาถึงขั้นตอนที่น่าตื่นเต้น "ยื่นเอกสารและสัมภาษณ์" มีคำแนะนำดังนี้ 

1. ตื่นนอนแต่เช้า ทำใจให้สบาย
2. อาบน้ำ แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย ดูน่าเชื่อถือ ห้ามใส่กางเกงยีนส์ ผู้ชายควรใส่สูท ผูกไท รองเท้าหนัง ส่วนผู้หญิงกางเกงหรือกระโปง ที่สุภาพ ห้ามใส่กระโปรงสั้น รองเท้าควรเป็นรองเท้าหุ้มส้น
3. ควรไปถึงก่อนเวลานัดหมาย 1 ชั่วโมง
4. เมื่อมาถึงแล้วให้ต่อคิวรออยู่หน้าสถานทูต จากนั้นจะมีพนักงานมาตรวจเอกสารและเวลานัดหมาย
5. เตรียมตัวผ่านจุดตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัย – อาวุธ ของมีคม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งโทรศัพท์มือถึง ไม่สามารถนำเข้ามาในสถานทูตฯ ได้ ให้ฝากไว้ที่พนักงานรักษาความปลอดภัย โดยยื่นอุปกรณ์ทั้งหมดพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้บัตรหมายเลขฝากไว้เพื่อมารับของคืนเมื่อสัมภาษณ์เสร็จ 

6. เจ้าหน้าที่ตรวจกระเป๋า พร้อมแสกนรอบๆตัว 
7. เดินเข้าไปในสถานทูต ยื่นเอกสารให้พนักงาน จากนั้นพนักงานจะให้เอกสารแผ่นเล็กๆ บางคนได้รับสีขาว บางคนได้รับสีเหลือง แตกต่างกัน กรอกชื่อ ที่อยู่ที่ และเบอร์โทรศัพท์ และยื่นบัตรคิวให้
8. นั่งรอ จนกว่าจะมีคนเรียก เมื่อมีคนมาเรียก เดินเข้าไปในห้องเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือ 
9. จากนั้นพนักงานจะบอกว่าไปต่อแถวไหน เพื่อสัมภาษณ์ 
10. การสัมภาษณ์นั้นจะมีสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ คำถามส่วนใหญ่ก็จะถามว่า 
 • แนะนำตัว
 • อยู่ทีไหน
 • ไปที่ไหน 
 • ไปกี่วัน 
 • เดินทางวันไหน กลับวันไหน
 • ทำไมถึงเลือกไปเมืองนั้น 
 • ใครเป็นคนออกเงินให้ 
 • ไปกี่คน คนเดียว หรือมีเพือนไปด้วย
 • เรียนทีไหน คณะอะไร จบมาแล้วจะทำอะไร 
 • เคยได้วีซ่าอเมริกาหรือยัง
 • นอกจากนี้ก็จะถามถึงว่าเคยไปเที่ยวประเทศไหนมาบ้าง 
 • เล่าประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวประเทศนั้นๆ 
 • พูดได้กี่ภาษา อะไรบ้าง
 • เคยโดนปฏิเสธวีซ่าไหม
 • พ่อ แม่อยู่ไหน ทำงานอะไร 
11. คอยฟังคำถามให้ดี ตอบให้ชัดเจน หากไม่เข้าใจคำถามขอให้ทวนคำถามอีกรอบ
12. เมื่อสัมภาษณ์เสร็จ หากวีซ่าผ่านจะไม่คืนพาสปอร์ต แต่จะให้ใบเอกสารเล็กๆ สีขาวหรือเหลืองที่เรากรอกไปข้างต้น แล้วบอกว่าให้เอาไปจ่ายเงินที่ไปรษณีย์ด้านนอก
13. จ่าหน้าซองจดหมายถึงตัวเอง จากนั้นชำระเงิน 75 บาท 
14. เดินออกสถานทูต อย่าลืมรับของที่ฝากไว้ 
15. กลับบ้านเพื่อรอรับพาสปอร์ตพร้อมวีซ่า ประมาณ 3-5 วันก็จะได้รับวีซ่า 
16. กรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธผู้ขอวีซ่าจะได้รับใบแจ้งเหตุผล และมีสิทธิที่จะยื่นขอสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา อีกครั้งเมื่อใดก็ได้ ในการสมัครวีซ่าใหม่ ผู้ขอวีซ่ายังคงต้องปฏิบัติตามกระบวนการทั้งหมด กรอกแบบฟอร์มการสมัครใหม่ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าอีกครั้ง 
17. การขอวีซ่าใหม่โดยที่ยังขาดหลักฐานที่หนักแน่นและมีนัยสำคัญที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของผู้ขอวีซ่า อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้

หมายเหตุ: หากสัมภาษณ์ที่เชียงใหม่ ให้ซื้อซองไปรษณีย์ไปก่อนวันสัมภาษณ์ บอกเจ้าหน้าที่ว่าซื้อซองไปรษณีย์เพื่อสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา สามารถซื้อได้ทีไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสาขาแม่ปิง 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า การกรอกแบบฟอร์ม DS-160 การเตรียมหลักฐาน และการสัมภาษณ์ สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://thai.bangkok.usembassy.gov

ตอบทุกข้อสงสัย คลายทุกปัญหาเกี่ยวกับวีซ่าอเมริกา ที่นี่ สำหรับคนที่สนใจข้อมูลการยื่นขอกรีนการ์ดด้วยตนเอง สามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่ขอให้ทุกคนโชคดีได้รับวีซ่าไปทำงานและท่องเที่ยวที่อเมริกาอย่างสนุกสนาน


307 ความคิดเห็น:

 1. ขอถามเกี่ยวกับ visa F1หน่อยนะค่ะ  ถ้าตอนนี้หนูอยู่ปี5(แบบเรียนเกินมาเองเรียนยังไม่จบ)  ละพอดีเทอมหน้าหนูไม่มีตัวลงเรียนเลยจะว่างยาวไปถึงเปิดเทอมปีหน้าเลยก้เลยอยากไปเรียนภาษา แต่เปิดเทอม มิย ปีหน้าหนูยังต้องกลับมาทำตัวจบ อย่างงี้หนูจะมีปัญหาตอนขอ visa มั้ยอ่าค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอใบรับรองนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย และให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรองวันลาเรียน บอกว่าเทอมนี้เราไม่มีเรียน ่ว่างตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน และวันที่เราจะเข้าเรียนอีกครั้งวันไหน แนบไปด้วย พี่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาจ๊ะ

   ลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 3. วีซ่านี้ ไปเองได้ไหมคะ หรือต้องหาทุนก่อน?

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ต้องหาโครงการก่อนคะ เช่น Work and Travel, Au pair, Disney Work Experience

   ลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ29 ตุลาคม 2555 23:35

  แล้วถ้าจะไปเที่ยว อยากได้วีซ่าซักสิบปีอ่ะค่ะ ต้องใช้เงินในบัญชีซักเท่าไหร่คะ หรือว่าเราสามารถมีคน support ได้คะ อยากไปฝึกภาษานะคะ พอดีมีลุงเปิดร้านอาหารอยู่ที่นั่นน่ะค่ะ รบกวนด้วยนะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อ้นนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่นะคะ และเอกสาร หลักฐานต่างๆ ของเราคะ ไม่ได้อยู่ที่บัญชีเงินอย่างเดียว ถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องมีสปอนเซอร์คะ เจ้าหน้าที่พิจารณาจากตัวเราเป็นหลักคะ แต่ถ้าเป็นวีซ่านักเรียน นักเรียนแลกเปลี่ยน คู่หมั่น หรือแต่งงาน อันนี้ต้องมีสปอนเซอร์คะ เจ้าหน้าที่จะพิจารณาจากเอกสารของเราและสปอนเซอร์คะ

   ส่วนใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่จะดูจากหน้าที่การงานของเรานะคะ ต้องมั่นคง ทำงานมาพอสมควร มีจดหมายรับรองการลางานจากเจ้าหน้า และระบุวันที่กลับมาทำงานที่ชัดเจน ในบัญชีธนาคารต้องมีเงินพอสมคร หมุนเวียน เข้าออกทุกเดือน นอกจากนี้ควรเคยเดินทางไปต่างประเทศมาบ้างคะ

   นุ้ยว่าห้าปี หนึ่งปี หรือหกเดือนนี่ก็ดีแล้ววนะคะ แรกๆ อาจได้แค่สามเดือน หกเดือน แต่ถ้าเราใช้วีซ่าถูกประเภท กลับมาตรงเวลาตามที่ตรวจคนเข้าเมืองระบุ ไม่สร้างปัญหา ขอครั้งที่สองจะง่ายขึ้นคะ

   อย่างครั้งแรกนุ้ยขอวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน ได้มาห้าเดือนเองคะ ครั้งที่สองวีซ่าท่องเที่ยว ตอนนั้น เป็นโสด เดินทางคนเดียวด้วยคะ ทำงานมาแล้วสองปี มีเงินเก็บพอสมควร เป็นเงินเก็บจากเงินเดือนประมาณสองแสน นอกจากนี้นุ้ยเที่ยวต่างประเทศทุกปีคะ ก็ได้มาสิบปีคะ

   นอกจากนี้เจ้าหน้าที่พิจารณาที่การตอบคำถามสัมภาษณ์ด้วยคะ ถามอะไร ตอบได้ ตรงไป ตรงมา ชัดเจน ตรงประเด็น จริงใจ ไม่มีอะไรแอบแฝง ผ่านแน่นอนคะ

   ยกตัวอย่างนะคะ เช่น หากเขาถามเราว่าจะไปทำอะไร หากเราสมัครวีซ่าท่องเทียว จุดประสงค์ต้องบอกว่าไปเที่ยว เที่ยวที่ไหน กี่วัน กับใคร หากบอกว่าไปเรียนภาษา ก็จะไม่ผ่านได้ หากเราอยากเรียนภาษา อยากฝึกภาษา ต้องสมัครวีซ่านักเรียนคะ

   หรือวีซ่านักเรียน เจ้าหน้าที่จะชอบตรวจสอบว่าเราจะทำงานด้วยไหม เขาจะถามว่าวางแผนการเงินอย่างไร เงินไม่พอจะทำอย่างไร แล้วจะทำงานไหม เราต้องตอบว่าไม่ เพราะวีซ่านักเรียน ที่เรียนภาษาห้ามทำงาน เป็นต้นคะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ2 พฤศจิกายน 2555 04:51

   ขอบคุณมากเลยคะ่ แต่เราสามารถขอวีซ่าได้หลายทีหรอคะ เช่นถ้ารอบแรกได้ได้สามเดือนแล้วเราสามารถขอใหม่ได้หรอคะ ไม่ใช่ได้แค่สามเดือนตลอใช่ป่าวคะ

   ลบ
  3. ในการเดินทางหนึ่งครั้ง ถ้าขอวีซ่าครั้งแรกผ่านแล้ว ขอได้ครั้งเดียวคะ แต่ถ้าไม่ผ่าน ก็ขอได้เรื่อยๆ หากผ่านแล้ว หลังจากเดินทางแล้ว วีซ่าหมดอายุแล้ว หากเดินทางกลับมาตรงตามเวลา ขอครั้งที่สองจะง่ายขึ้นคะ อาจได้ระยะเวลามากกว่าเดิมคะ

   ลบ
 5. ถ้าไปแบบไม่ผ่านโครงการ แต่ได้ติดต่อกับนายจ้างแล้วว่าอยากไปทำงานช่วงปิดเทอมที่นั่น คือว่าปีที่แล้วนู๋ไปกับโครงการ แต่เป็นแบบอินดี้ เพราะนู๋หานายจ้างเอง นายจ้างคนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานของพ่อ ปีนี้เลยอยากไปแบบไม่ผ่านโครงการบ้าง นู๋ต้องทำยังไงคะ?

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตอนนี้เรียนอยู่ปีไหนแล้วคะ แล้วอยากไปทำงานอะไร ถ้าไม่ผ่านโครงการนี้วีซ่าจะยากสักหน่อยนะ ต้องทำหลายขั้้นตอนมากคะ ก่อนอื่นต้องติดต่อกับนายจ้างก่อนนะคะ ว่าเราสามารถไปทำงานตำแหน่งอะไร กี่เดือน แล้วเขาสามารถออกจดหมายรับรองให้เราได้ไหม

   แต่ส่วนใหญ่ที่ไปทำงานได้ ต้องเป็นคนที่จบปริญญาแล้วนะคะ ชำนาญการพิเศษด้านต่างๆ นักวิจัย คนที่มีประสบการณ์ทำงานมานาน พวกพ่อครัว นักแกะสลัก นักดนตรี

   ส่วนนักศึกษานี่ อาจไปฝึกงาน หรือเรียนภาษา หรือเรียนคอร์สสัั้นๆ นะคะ

   ลบ
  2. อ่านเรื่องการทำงานที่อเมริกาได้ที่เว็บไซต์นี้นะคะ อธิบายได้ดีมากๆ คะ http://rujirat.com/2006/12/16/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2/

   ลบ
 6. ตอนนี้เรียนอยู่ปีสองค่ะ จะไปทำงาน เด็กเสิร์ฟที่ร้านอาหาร ไทย-จีน ช่วงซัมเมอร์ ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ลองให้นายจ้าง ทำเรื่องวีซ่าดูนะคะ แต่จะยากมากคะ วีซ่าทำงาน ต้องเป็นงานที่มีสัญญาสองปีขึ้นไป นายจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการเรื่องวีซ่าคะ แต่เราเป็นนักศึกษาจะใช้วีซ่าทำงานยากมาก หรือไม่ได้เลย ถ้ามาด้วยวีซ่าอย่างอื่นก็ทำงานไม่ได้อีก แต่ถ้าผ่านโครงการ เราก็จะขอวีซ่า J1 ได้คะ แล้วก็ทำงานได้อย่างถูกกฏหมายคะ

   ขั้นแรกคุยกับนายจ้างก่อนนะคะเรื่องวีซ่า ว่าเขาจะรับรองได้ไหม อย่างไร

   ลบ
 7. แล้วถ้าไปแบบ เราไปเยี่ยมหรืออยู่กับเขาในช่วงสามเดือน ซึ่งต้องให้ทางโน้นทำเอกสารมา ไม่ทราบว่าเอกสารที่ต้องใช้ในการทำหนังสือรับรอง ต้องใช้อะไรบ้างคะ? เสียค่าใช้จ่ายด้านไหนบ้างคะ?

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าไปแบบเยี่ยมเยือนก็ให้ทางโน้นทำหนังสือเชิญมาคะ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่วีซ่าตัวนี้จะทำงานไม่ได้คะ

   ลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ2 ธันวาคม 2555 23:08

  ถ้าสัมภาษวีซ่าไม่ผ่าน จะได้รับเงินคืนหรือไม่ และต้องไปรับเงินคืนจากใคร

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่สามารถรับเงินคืนได้คะ เพราะถือว่าเป็นการดำเนินการ

   ลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ3 ธันวาคม 2555 22:46

  ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณค่ะ สำหรับข้อมูล สอบถามเพิ่มเติ่มนะค่ะ ดิฉันเคยขอวีซ่าไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ไม่ผ่านเพราะเพิ่งเปลี่ยนงาน โดยมีแฟนทำเอกสารมาให้เพื่อไปเยี่ยม แต่ครั้งนี้ทางแฟนก็ทำจดหมายมาให้อีก แต่เป็นครั้งที่2 ไม่ทราบว่าเราควรมีข้อความอะไรเพิ่มเติมจากจดหมายที่คุณนุ้ยแนะนำไว้หรือเปล่าค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 11. งงมากเลยค่ะ ตอนนี้ให้ทางเอเจนซี่ที่ไทยจัดการให้อยุ แต่ช้ามากกก ตอนแรกบอกสัมพาสที่เชียงใหม่ได้ อยุๆก้โทรมาบอกว่าที่เชียงใหม่เต็มหมดแล้ว ต้องลงไปสัมพาสที่กทม. แล้วเค้ายังบอกอีกว่า ใบ ds ที่ส่งมาจากอเมริกายังไม่ถึงไทย แล้วช่วงที่จะต้องลงไปสัมพาสที่กทม ติดสอบพอดีเลยค่ะ ไม่รุ้จะทำยังไง เครียดมากเลย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สวัสดีคะ ต้องเดินทางวันไหนคะ เลื่อนวันจองสัมภาษณ์ได้นะคะ บอกเอเจนซี่ว่าเราติดสอบ เลื่อนไปก่อนได้คะ ส่วนเอกสารที่ส่งจากอเมริกาน่าจะเป็น i20 หรือเปล่าคะ เพราะ DS-160 กรอกจากอินเตอร์เน็ตแล้วก็ปรินท์ได้เลยคะ

   ลบ
 12. แล้วการรับรองทางการเงิน อย่างต่ำต้องมีเงินในบัญชีประมานเท่าไหร่ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไปโครงการอะไรคะ ไปกี่วัน การเงินนั้นต้องให้เพียงพอกับค่ากินอยู่ตลอดเวลาที่เราอยู่ที๋โน่นคะ

   ลบ
 13. ไปเรียนซัมเมอร์ไม่เกินหนึ่งเดือนนี่ต้องขอวีซ่าประเภทไหนหรอค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอวีซ่านักเรียน F1 คะ

   ลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ20 กรกฎาคม 2556 07:30

  พี่นุ้ยคะ เราสามารถขอวีซ่า J1(work and travel) กับ B2 พร้อมกันได้ไหมคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ได้คะ ต้องอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะคะ เลือกเอาคะ

   ลบ
 15. ขอรบกวนครับ
  พอดีผมจะขอ J1 visa แต่มีลูกและภรรยาไปด้วย (เป็น dependents) ได้ DS 2019 แล้วทุกคน
  แต่เวลาไปสัมภาษณ์ พวกเอกสารเช่นใบสูติบัตรลูกหรือทะเบียนสมรสต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษไหมครับ
  และ statement ที่โชว์ต้องเป็น US dollar เท่านั้นและต้องย้อนหลังกี่เดือนครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยคะ ส่วน statement โชว์ต้องเป็น US dollar ย้อนหลังหกเดือนคะ ขอ bank guarantee ด้วยนะคะ

   ลบ
 16. ขอบคุณมากสำหร้บคำตอบครับ
  อีกคำถามครับ
  ส่วน statement ที่ต้อง show เป็น US dollar เราบอกทางธนาคารให้ทำได้เลยไหมครับ
  bank guarantee คืออะไรครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เราบอกทางธนาคารได้เลยคะว่าเราจะทำวีซ่าท่องเที่ยว เขาจะออกเป็นดอลลาร์ให้คะ ส่วนแบงค์การันตี เป็นเอกสารรับรองจากทางธนาคารว่าเราเป็นลูกค้าของธนาคารตั้งแต่เมื่อไหร และมีเงินในธนาคารจำนวนเท่าไหร่คะ บอกเจ้าหน้าที่ได้เลยคะ ว่าเราจะขอแบงค์การันตีเพื่อเอาไปทำวีซ่า เดี๋ยวเขาออกให้คะ ใช้เวลาแค่สองสามวันเองคะ

   ลบ
 17. ขอสอบถามหน่อยค่ะ เราเคยได้วีซ่าเจวันเมื่อปี 2011 ไป internship 1 ปีค่ะ เรียนจบแล้ว กลับมาไทยเมื่อปี 2012 แล้วปีนี้เราจะขอวีซ่าเจวันเพื่อไป internship อีกได้รึป่าวค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ได้คะ ถ้ามีโครงการรับรอง

   ลบ
 18. พี่คะ แอดเฟสหนูมาได้หรือเปล่า คือสนใจจริงๆ แล้วบางขึ้นตอนก็มีงงๆ เล็กน้อย ขอบคุณนะคะ ^^ https://www.facebook.com/Ornalin หรือทวิตเตอร์ก็ได้ค่ะถ้าพี่สะดวก @kwangrungg

  ตอบลบ
 19. ถ้าเกิดจะไปเรียนซัมเมอร์โดยที่ไม่ผ่านเอเจนซี่
  การขอวีซ่าจะยากกว่าผ่านเอเจนซี่ไหมคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. จัดการด้วยตัวเองได้เลยคะ ไม่จำเป็นต้องผ่านเอเจนซี่ ก่อนอื่นต้องหาสถาบันภาษาดีๆ ก่อนคะ จากนั้นจ่ายเงินค่าเรียน แล้วทางสถาบันจะส่งเอกสารมาให้เราเพื่อนำไปยื่นวีซ่าคะ ผ่านไม่ผ่านขึ้นอยู่ที่เราคะ เราต้องแสดงหลักฐานว่า เรียนจบแล้วจะกลับไทยแน่นอนคะ

   ลบ
  2. แล้วถ้าสมมติว่าหนูจะไปกับเพื่อนเพื่อไปเรียนภาษาอ่ะค่ะ แล้วจะไปอยู่บ้านป้าเพื่อนซึ่งได้กรีนการ์ดอยู่ที่นู่น หนูต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างหรอคะ แล้วตอนสอบสัมภาษณ์อะค่ะ หนูต้องบอกว่าป้าของเพื่อนเขาเป็นอะไรกับหนูอะคะ หรือก็บอกไปเลยว่าเป็นป้าของเพื่อนที่จะไปกับหนู ขอบคุณค่ะ

   ลบ
  3. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
  4. พี่คะแล้วอย่างส่วนที่ต้องกรอกว่าเคยไปประเทศไหนมาบ้างใน5ปีอะคะ (หนูไม่แน่ใจว่ามีให้กรอกหรือป่าวแต่เคยทำวีซ่าtransitอเมริกามาทีนึง เหมือนจะต้องกรอก) พวกประเทศที่หนูเคยแค่ไปเพื่อtransitนนี่ต้องกรอกด้วยหรือป่าวคะ?
   แล้วพวกเอกสารต่างๆที่ใช้ยื่นวีซ่าเอกสารอะไรบ้างที่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษอะคะ?

   ลบ
  5. ถ้าเรามีตราประทับ หรือวีซ่าในพาสปอร์ตต้องระบุด้วยคะ ส่วนเอกสารที่ต้องยื่นแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ยกเว้นทะเบียนบ้าน กับบัตรประชาชน ใช้ตัวจริงได้เลยคะ

   ลบ
  6. ส่วนที่บอกว่าไปอยู่กับใคร ก็บอกไปตามตรงได้เลยคะ ไม่มีปัญหา

   ลบ
  7. ขอบคุณค่าาา ขอถามอีกคำถามนะค่ะ
   แล้วอย่างใบรับรองการแพทย์กับใบรับรองความประพฤติจากกรมตำรวจนี่คือจำเป็นต้องทำหรือป่าวอะคะ
   พอดีหนูอ่านจากเพจอื่นๆแล้วเขาไม่ได้บอกไว้อะค่ะ

   ลบ
  8. ไปวีซ่า J1 ใช่เปล่าคะ ถ้าเจวันต้องมีด้วยนะคะ ถ้าท่องเที่ยว ไม่ต้องคะ

   ลบ
  9. ของหนูเป็น F-1อะค่ะ ต้องใช้หรือป่าวคะ

   ลบ
 20. หนูจะขอวีซ่า J1 อ่ะคะ
  แต่ไม่ได้ผ่านโครงการ เพราะมีงานรับรองแล้วเป็นของป้าอ่ะคะ
  แล้วต้องทำ DS-2019 ยังไงหรอคะ
  แล้ว DS-156 DS-157 DS-158 นี่ไม่ต้องใช้หรอคะ ใช่เฉพาะ DS-160 อย่างเดียวหรอคะ
  รบกวนด้วยนะคะ แล้วก็ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณมากๆต่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ต้องให้คุณป้าทำเรื่องที่อเมริกาเพื่อขอเอกสารรับรองก่อนคะ แล้วส่งมาให้เราเพื่อทำเรื่องขอวีซ่าที่ไทยคะ ถ้า J1 ต้องมี DS-2019 ด้วยคะ ประกอบกับ DS-160 คะ

   ส่วน DS-156 DS-157 DS-158 เป็นแบบเก่าคะ สถานทูตได้ยกเลิกไปแล้วคะ ให้ใช้แค่ DS-160 อย่างเดียวคะ

   ลบ
  2. อ่านเพิ่มเติมที่นี่นะคะ
   http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=bithy-bithy&month=12-2009&date=24&group=2&gblog=3

   ลบ
  3. ให้ป้าอ่านวิธีการยื่นเรื่องทำ DS-2019 ที่นี่นะคะ
   http://j1visa.state.gov/participants/how-to-apply/about-ds-2019/

   ลบ
 21. ต้องทำเรื่องกับทาง Sponsors ของอเมริกาหรอคะ
  ที่เป็นเอเจนซี่เหมือนที่ไทยหรอคะ หรือยังไงคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ทำเรื่องจากอเมริกาเลยก็ได้คะ ให้ป้าไปติดต่อเอเจนซี่ในเว็บนี้้นะคะ เลือกเอาที่ใกล้บ้าน
   http://j1visa.state.gov/participants/how-to-apply/sponsor-search/?program=&state=&x=14&y=8

   ลบ
  2. ที่จริงวีซ่าเจวัน ต้อง่ผานโครงการคะ เช่น Au pair, work and travel, Disney แล้วโครงการเขาจะทำเรื่องขอ DS-2019 ให้เราคะ

   ลบ
  3. แล้วถ้ามีงานอยู่แล้วหล่ะคะ ผ่านโครงการได้ไหมคะ

   ลบ
  4. http://ieo.ucsc.edu/intl-students/new/requestcoe.html อ่านเพิ่มเติมในนี้นะคะ

   ลบ
  5. ขอบคุณมากๆๆๆนะคะ ^^

   ลบ
 22. สอบถามนิดนึง พอดีผมมีวีซ่าท่องเที่ยว 10ปี จะขอวีซ่าไปเรียนภาษาประมาณ 1 ปีต้องยกเลิกวีซ่าท่องเที่ยวหรือเปล่าครับผม

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าไปเรียนต้องทำวีซ่านักเรียนคะ ถึงจะไปเรียนได้หนึ่งปีคะ ต้องทำเรื่องยื่นวีซ่าใหม่คะ

   ลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ1 ธันวาคม 2556 04:37

  พี่คะหนูจะไปแบบท่องเที่ยวช่วงคริสมาสต์ประมาน10วัน เอกสารหนูควรจะมีอะไรยืนยันบ้างคะ ตอนนี้มีใบทรานสคริป กับหนังสือยืนยันสภาพความเป็นนิสิตอ่ะค่ะ ควรจะขออะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้เค้ามั่นใจว่าหนูจะกลับมาประเทศไทยดีคะพี่

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ1 ธันวาคม 2556 04:39

   นี่เป็นการเดินทางไปอเมริกาและเปนการเดินทางไป ตปท ครั้งแรกในชีวิตด้วย กลัวไม่ผ่านจังเลยค่ะ

   ลบ
  2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเขียนจดหมายรับรองว่าเราเป็นนักศึกษาคณะนี้ และมีช่วงปิดเทอมตรงกับวันที่เราขอไปเที่ยว และเราจะกลับมาเรียนแน่นอนในวันที่เท่าไหร่ก็ว่าไปคะ จะทำให้น่าเชื่อถือมากขึ้นกว่าการแสดงแค่ใบรับรองนักศึกษาอย่างเดียว

   ลบ
  3. ไม่ระบุชื่อ2 ธันวาคม 2556 10:43

   ขอบคุณมากค่ะพี่ แล้วทีนี้ปัญหาเกิดอีกค่ะ พ่อหนูไปขอใบเสตทเม้นมา แต่แบ้งทำผิด ดันออกแบ้งการันตีให้ สามารถใช้แทนกันได้มั้ยคะ ถ้าวันจริงนำสมุดเล่มจริงไปด้วยอ่ะคะ

   ลบ
  4. ต้องขอทั้ง Bank Statement and Bank Guarantee คะ ใช้ทั้งสองอัน สถานทูตไม่รับสมุดบัญชีธนาคารคะ ต้องเป็นเอกสารที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น

   ลบ
  5. ไม่ระบุชื่อ4 ธันวาคม 2556 11:06

   พ่อหนูไม่รู้ดันย้ายเงินปเข้าบัญชีอื่นอ่ะค่ะ แต่ก็เป็นชื่อของเค้า หนูจะสัมภาษณ์วันที่12นี้แล้ว จะทำยังไงดีคะ วันจริงก็คือต้องเอาสมุดบัญชีไปสองเล่มใช่มั้ยคะ เล่มที่ได้การันตีมากับเล่มที่ย้ายเงินไปอ่ะค่ะ

   ลบ
  6. ไม่ต้องเอาสมุดบัญชีไปก็ได้คะ เอาไปแค่ Bank Statement and Bank Guarantee ก็ใช้ได้แล้วคะ

   ลบ
  7. ไม่ระบุชื่อ13 ธันวาคม 2556 08:18

   พี่คะ หนูโดนรีเจคมา แต่ไปทำที่อีกเอเจนซี่นึง ละไปแบบเอฟวันเลยค่ะ หนูทิ้งช่วงไปช่วงปลายมีนาอ่ะค่ะทำการสมัครขอ i20แล้ว ไปลงคอสภาษาสามเดือน หนูควรจองสัมภาษณ์ใหม่ช่วงไหนดีคะ ที่ดูว่าไม่ถี่เกินไปและ ไม่ล่าช้าเกินไปอ่ะค่ะ

   ลบ
  8. ถ้าเอกสารพร้อมแล้ว ก็ยื่นเรื่องสัมภาษณ์อีกครั้งได้เลยคะ

   ลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ4 ธันวาคม 2556 02:03

  ขอโทดน่ะค่ะ ถ้าเกรดไม่ถึง 2 มีโอกาสเสี่ยงสูงไหมค่ะ ถ้าขอวีซ่า J1

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ลองขอก็ได้คะ ไม่เป็นไร

   ลบ
 25. ขอรบกวนสอบถามข้อมูลหน่อยนะคะ พอดีว่าหนูเป็นนักศึกษาภาคปกติ (ไม่ได้เรียน inter) อ่ะค่ะ แล้วที่มหาลัยปีหน้าจะเข้าอาเซียนซึ่งปิดเทอม 6 เดือนคือตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงสิงหาคม อ่ะคะ แล้วหนูจะไป work & travel ช่วงเดือน พ.ค - ส.ค หนูจะสามารถขอวีซ่า ประเภท J-1 ได้รึป่าวคะ? เห็นมีคนบอกว่าเค้าจำกัดให้แค่เด็กที่เรียนเป็นภาคอินเตอร์เท่านั้นอ่ะค่ะ เลยอยากรู้ว่าถ้าหนูจะขอ จะได้รึป่าว? แล้วเรื่องเอกสารรับรองการทำงานของพ่อแม่อ่าค่ะ ถ้าพ่อทำงานแบบรับจ้างอิสระ ไม่ได้ขึ้นกับบริษัทไหน ต้องทำยังไงหรอคะ? รบกวนด้วยนะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ได้คะ ถ้าเราได้สมัครเข้าร่วมโครงการ และเขาส่งเอกสารมาให้เพื่อใช้ในการขอวีซ่า ก็ไม่มีปัญหาคะ ส่วนเอกสารรับรองของพ่อแม่ มีใบจดทะเบียนธุรกิจไหมคะ หรือเอกสารสัญญาจ้างต่างๆ ใช้ได้เลยคะ

   ลบ
  2. ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ :)

   ลบ
 26. ขอสอบถามค่ะ หนูผ่านวีซ่า J1 แล้วแต่ต้องการทำ วีซ่า B2 ต่อสำหรับจบโครงการ work and travel เพื่อข้ามน้ำตกไนแองการ่าไปเมกา เพื่อกลับเข้าอเมริกาอีกรอบได้มั้ยค่ะ เพราะถ้าวีซ่า J1 หมด ข้ามไปแคนนาดา แต่ขากลับก็ต้องมีวีซ่าถือกลับมาด้วย เป็นไปได้มั้ยค่ะที่จะถือ 2 วีซ่า แต่ใช้กรณีที่หมดวีซ่าแล้วเท่านั้น

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. วีซ่าเจวัน หลังจากจบโครงการแล้ว ตามกฏสามารถอยู่เที่ยวในอเมริกาได้อีก 30 วันนะคะ

   ลองอ่านเพิ่มเติมดูในกระทู้นี้นะคะ แนะนำได้ดีเลยทีเดียว http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=2&topic_no=117548&topic_id=118935

   ส่วนการข้ามไปแคนาดานั้น ต้องทำวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดาคะ อ่านเพิ่มเติมที่นีนะคะ http://www.gotoknow.org/posts/386797
   http://drchat.wordpress.com/2012/01/08/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA/

   ลบ
 27. พี่ค่ะสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษถ้าเราตอบได้บ้านตอบไม่ได้บ้างมีจะผ่านมั้ยค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่เป็นไรคะ ถ้าไม่สะดวกจริงๆ สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะคะ

   ลบ
 28. พี่ครับ..

  ผมจะทำวีซ่าไปอเมริการ ไปเยี่ยมญาติ กับครอบครัว แต่ผมทำงานเป็นพนักงานบริษัทเงินเดือนหมื่นปลายๆ ทำงานมาแล้ว 2 ปี เงินเก็บไม่ค่อยมี แต่เงินหมุนเวียนตลอด พ่อกับแม่กับค้าขาย มีเงินเก็บบ้างแต่ไม่มากเท่าไหร่ แต่ญาติจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด อีกอย่างครับ พ่อกับแม่ผมเคยทำมาแล้ว 1 ครั้งเมื่อ 7 ปีก่อน แต่ไม่ผ่านโดยเขาให้เหตุผลว่า น้องสาวยังอายุยังไม่ถึง 18 ปี แต่น้องสาวตอนนี้ อายุ 19 ปีแล้วอย่างนี้จะมีโอกาสผ่านไหมครับ ญาติผมอยู่อเมริกา ได้ 20 ปีแล้ว มีกิจการมากมาย อาทิ ปั็มน้ำมัน ร้านอาหาร และทำการราชการตำแหน่งใหญ๋เหมือนกันครับ สิ่งที่ผมจะถามก็คือ

  1. ผมต้องให้ญาติทำเอกสารอะไรบ้างครับ
  2. ผมต้องเตรียมเอกสารอะไร (ฐานะการเงินไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่เป็นหนี้ แค่เงินเก็บไม่มาก แต่มีบ้าน มีรถ )

  ขอบคุณครับ
  เอ๋

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คนที่เป็นสปอนเซอร์ต้องขอ Bank Statement และ Bank Guarantee จากธนาคาร พร้อมแนบบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่งงาน ระยะเวลาที่ทำงาน เงินเดือน โบนัส และเขียนจดหมายรับรองว่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ โดยออกค่าใช้จ่ายเพื่ออะไร เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ และระยะเวลานานแค่ไหน

   ส่วนการเตรียมเอกสารของผู้ยื่น และขั้นตอนต่างๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่นะคะ
   http://ready2gointer.blogspot.com/2012/03/blog-post_30.html

   ลบ
 29. ถ้ามีจดหมายรับรองการทำงาน จดหมายลางาน และเอกสารที่ยืนยันว่าเราจะกลับไทยจริง ก็ผ่านไม่ยากคะ

  ตอบลบ
 30. พี่คะ คือว่าถ้าเกรดต่ำกว่า 2.00 มีโอกาสที่จะขอวีซ่า J-1 ไป Work&Travel USA ผ่านมากน้อยแค่ไหนคะ หนูได้แค่ GPA 1.54 Gpax 1.61 เองค่ะ (พอดีหนูเรียนวิศวะ ซึ่งไม่ค่อยถนัดคำนวณเท่าไหร่อ่ะค่ะ) ถ้าหนูไม่ผ่านวีซ่า หนูจะไม่ได้ค่าโครงการคืนประมาณสามหมื่นกว่าบาทอ่ะค่ะ เลยอดเสียดายไม่ได้ แต่ก็อยากไปค่ะเพราะมีแค่ช่วงหยุดอาเซียนที่มีเวลาไปได้ นอกนั้นคงไม่มีโอกาสแล้วค่ะ หนูเลยเครียดว่าเกรดแบบนี้มีโอกาสจะผ่านวีซ่าไหมคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าภาษาอังกฤษโอเค ถามได้ พูดคล่อง หลักฐานพร้อม ผ่านไม่ยากเลยคะ ไม่ต้องกังวลคะ

   ลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ25 กุมภาพันธ์ 2557 10:42

  กำลังจะขอ J1 สำหรับไปเรียนต่อ 1 ปีค่ะ พอดีมีญาติอยู่ที่โน่นด้วยแต่เป็นคนละเมืองกับที่จะไปเรียน ถ้าต้องการไปอยู่กับญาติก่อนเริ่มเรียนสักเดือนเพื่อปรับตัวจะต้องขอวีซ่าอื่นสำหรับเดือนแรกนี้รึเปล่าคะ หรือใช้ J1ได้เลย และถ้าใช้ได้จะมีผลทำให้หลังจากเรียนจบจะไม่สามารถอยู่ต่อได้อีก 30 วันรึเปล่า รบกวนขอคำแนะนำด้วยค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช้ J1 ได้เลยคะ อ่านเพิ่มเติมที่นี่นะคะ http://pantip.com/topic/31572119

   ลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ16 มีนาคม 2557 09:09

  การยื่นหลักฐานทางการเงินต้องย้อนหลังกี่เดือนคะ
  ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไร
  ไปโครงการของ Au Pair คะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ย้อนหลังหกเดือนคะ มีเงินประมาณ 200,000 บาทขึ้นไปคะ

   ลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ18 พฤษภาคม 2557 03:53

  ขอรบกวนถามว่า เรียนจบมา 2 ปีแล้ว เคยทำงานเกี่ยวกับ museum ที่ไทย แล้วยื่น internship ไปกับ museum ที่อเมริกาเป็นเวลา 1 ปี อย่างนี้ต้องขอ visa J-1 internship ใช่ไหมคะ แล้วสามารถขอเองไม่ผ่าน agency ได้ไหมคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช่คะ ขอ visa J-1 internship คะ แต่ต้องติดต่อที่ฝึกงานที่อเมริกาก่อน จากนั้นที่โน่นจะทำเอกสารมาให้เราทำวีซ่าที่ไทยคะ

   ลบ
 34. พี่คะ อยากไปเรียนภาษาที่เมกา 6 เดือน แล้วระหว่างนั้นก็อยากหางานทำด้วย ทำยังไงได้บ้างอะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ทำวีซ่ามาเรียน แล้วทำงานร้านอาหารไทยก็ได้นะคะ ส่วนใหญ่ร้านต่างชาติจะไม่ค่อยจ้าง เพราะผิดกฏหมายคะ วีซ่านักเรียนห้ามทำงานคะ

   หรือมาแบบวีซ่าเจวัน เลี้ยงเด็กก็นะคะ ได้เรียนภาษา และทำงานเลี้ยงเด็กไปด้วยคะ

   ลบ
 35. สอบถามหน่อยค่ะ พอดีหนูไปโครงการwork and travel แล้วสปอตเซอร์คือพี่หนูซึ่งคนละนามสกุลกัน แล้วหนูก็ไม่ค่อยเก่งภาษาค่ะ พอจะมีโอกาสผ่านไหมค่ะ แล้วสปอตเซอมีผลรึป่าวค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าตอบคำถามได้หมด และเกรดดีๆ หน่อย ก็ผ่านไม่ยากคะ สปอนเซอร์มีผลคะ ต้องมีเงินเพียงพอกับค่าใช้จ่าย และมีหน้าที่การงานมั่นคงคะ

   ลบ
 36. สวัสดีค่ะ สอบถามหน่อยค่ะ ถ้าสมัครโครงการ w&t ไปแล้ว อยากเช็คค่าธรรมเนียมวีซ่าอะคะ เข้าไปเว็ป http://travel.state.gov/content/visas/english/fees/fees-visa-services.html เจอ ค่าวีซ่า 160$ ไม่แน่ใจว่าใช่รึป่าว แล้ว SEVIS FEE ต้องดูที่ไหนอะคะ คือไม่แน่ใจว่าจะโดนเอเจนซี่ชารต์ค่าวีซ่ารึป่าว เลยอยากตรวจสอบดูอะคะ แล้วถ้าโดนชารตจริงๆ เราจะขอทำวีซ่า j1 เอง โดยไม่ผ่านเอเจนซี่ได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตอนปีที่พี่ขอ นานมาแล้วนะคะ ค่าวีซ่าประมาณ 4,454 บาทคะ เช็ครายละเอียดค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตนะคะ http://thai.bangkok.usembassy.gov/niv_visafees.html

   ลบ
 37. เกรด1.87สามารถผ่านมั้ยคะมีใครที่ต่ำกว่า2และผ่านบ้างมั้ยคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าภาษาเลิศๆ มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่สมัคร เป็นนักกิจกรรม ก็ผ่านไม่ยากเลยคะ เกรดไม่ใช่ปัญหาเลยคะ

   ลบ
  2. หนูไปโครงการ work and travelคะ สัมพาดงานผ่านหมดแล้วเหลือแค่รอขอวีซ่าภาษาไม่ได้ดีมากคะ นักกิจกรรมก็ไม่ค่อยจะได้ร่วมอะไร เลยอยากขอคำแนะนำที่จะทำให้ผ่านวีซ่าคะเพราะเสียดายค่าโครงการที่จ่ายไปวอนพี่ให้คำปรึกษาทีคะ
   Fb :mbaraje victoria
   Id line daddadmom
   รบกวนแอดทีคะ

   ลบ
  3. เตรียมหลักฐานดีๆ คะ หลักฐานทางการเงิน และหลักฐานรับรองการเป็นนักศึกษา หากหลักฐานครบ ตอบคำถามชัดเจน ตรงประเด็น ฟังรู้เรื่อง ถามได้ตอบได้ ผ่านแน่นอนคะ

   ลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ10 กุมภาพันธ์ 2558 11:59

  (ไปโครงการ work & travel) พี่ค่ะถ้า bank statement ของพ่อแม่ มีเงินไม่ถึง 1แสน จะขอผ่านไหมค่ะ (ไม่อยากรบกวนญาติๆ) แล้วถ้าใช้ statement เงินสะสมของบริษัทผู้ปกครองจะได้ไหมค่ะ กังวลมากเลยค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช้เงินสะสม กับบัญชีเงินหมุนเวียนประกอบกันก็ได้นะคะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ11 กุมภาพันธ์ 2558 06:06

   ขอบคุณมากนะค่ะ :)

   ลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ17 มีนาคม 2558 02:29

  สวัสดีค่ะพี่ อยากสอบถามหน่อยค่ะว่า ถ้าจะไปเรียนต่ออเมริกา และไปพักบ้านญาติทำงานที่บ้านญาติ
  คือต้องออกเป็นวีซ่านักเรียนป่าวค่ะ คือจะไปอยู่ไม่ต่ำกว่า2ปีอ่ะค่ะ เเล้วคุณอามาบอกกับหนูว่า ต้องเรียนภาษาที่ไทยก่อนแล้วเอาใบรับรองเรียนภาษาไปยื่นทำวีซ่าจากนั้นก็ทำเรื่องขอไปเรียนภาษาเพิ่มเติมต่อที่อเมริกา
  คือหนูไม่เก่งภาษาเลยค่ะ ควรทำยังไงดี อยากรีบไปมากๆเลยค่ะ ไม่มีใครให้ปรึกษา ตอนนี้อายุ24ปีแล้วค่ะ ยังไม่ได้ทำงานที่อื่นเลยนอกจากที่บ้าน เรื่องการเงินที่บ้านไม่มีปัญหา แต่หนูอยากทราบว่า จะไปอมเริกาแบบง่ายๆควรทำยังไงดี และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง คือทางนู้นต้องออกใบรับรองการไปอาศัยอยู่กับญาติด้วยมั้ย ขอบคุณนะคะ
  ID Line kurisara.jenj พี่รบกวนแอดมาได้มั้ยค่ะ

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ17 มีนาคม 2558 02:49

  วัสดีค่ะพี่ อยากสอบถามหน่อยค่ะว่า ถ้าจะไปเรียนต่ออเมริกา และไปพักบ้านญาติทำงานที่บ้านญาติ
  คือต้องออกเป็นวีซ่านักเรียนป่าวค่ะ คือจะไปอยู่ไม่ต่ำกว่า2ปีอ่ะค่ะ เเล้วคุณอามาบอกกับหนูว่า ต้องเรียนภาษาที่ไทยก่อนแล้วเอาใบรับรองเรียนภาษาไปยื่นทำวีซ่าจากนั้นก็ทำเรื่องขอไปเรียนภาษาเพิ่มเติมต่อที่อเมริกา
  คือหนูไม่เก่งภาษาเลยค่ะ ควรทำยังไงดี อยากรีบไปมากๆเลยค่ะ ไม่มีใครให้ปรึกษา ตอนนี้อายุ24ปีแล้วค่ะ ยังไม่ได้ทำงานที่อื่นเลยนอกจากที่บ้าน เรื่องการเงินที่บ้านไม่มีปัญหา แต่หนูอยากทราบว่า จะไปอมเริกาแบบง่ายๆควรทำยังไงดี และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง คือทางนู้นต้องออกใบรับรองการไปอาศัยอยู่กับญาติด้วยมั้ย ขอบคุณนะคะ
  ID Line kurisara.jenj พี่รบกวนแอดมาได้มั้ยค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าเรียนต่อต้องวีซ่านักเรียนคะ ต้องหาที่เรียนที่อเมริกาก่อนนะคะ จากนั้นสมัคร แล้วทางโรงเรียนจะส่งเอกสารมาให้ทำวีซ่าคะ ตอนยื่นวีซ่าให้ญาติส่งจดหมายรับรองมาว่าเราจะอยู่กับญาติคะ ส่วนทางเราก็เตรียมเอกสารทางเงิน และจดหมายแนะนำตัวว่าเรียนคอร์สอะไร นานแค่ไหน เรียนจบแล้วจะเอามาทำอะไร กลับไทยวันไหน มีแผนจะทำอะไรต่อคะ

   หากมีเอกสารการเป็นเจ้าของบ้าน ที่ดิน รถ ยื่นไปด้วยได้เลยคะ

   ลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ20 มีนาคม 2558 00:59

  จะไปอเมริการจำเป็นต้องเรียนภาษาที่ไทยเพื่อเอาใบรับรองก่อนรึเปล่าคะ ถึงจะทำเรื่องวีซ่านักเรียนได้

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ20 มีนาคม 2558 01:03

   คือหนูโพสไปหลายรอบแล้วอ่ะคะ ทำไมไม่ขึ้น

   ลบ
 42. จะสัมภาษณ์พรุ่งนี้แล้วค่ะ กลัวจังเลยค่ะ กลัวฟังไม่ไม่ทันตอบไม่ได้ :(

  ตอบลบ
 43. จะเดินทางไปอเมริกา 4 เดือน ในโครงการ work&travel ต้องขอวีซ่าแบบไหน แร้วต้องมีการเงินในบัญชีเท่าไหร่ค่ะ คือแม่เป็นชาวสวน แต่มีเงินในบัญชีไม่ถึงแสน แต่แม่จะไปกู้กับธนาคาร เพื่อนำเงินมาเป็น sponsor ต้องกู้เท่าไหร่ค่ะ แล้วจะขอวีซ่าผ่านมั้ย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอวีซ่า J1 คะ ส่วนเงินในบัญชีสองแสนถึงห้าแสนบาทคะ ใช้ของพ่อหรือแม่ก็ได้คะ่ พร้อมแนบไปกับเอกสารการทำงานของพ่อแม่ค่ะ

   ลบ
  2. หากพ่อแม่ทำสวน ใช้เอกสารถือครองที่ดิน รูปถ่าย ก็ได้ค่ะ

   ลบ
 44. พี่ครับ วีซ่า J-1 ของ WAT เค้าดูเกรด ต่อเทอมของเทอมล่าสุดหรือเกรด GPA อะครับ พอดี เกรดต่อเทอมผมมันไม่ถึงสอง แต่GPA ผม2.5 ครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เกรดโดยรวมค่ะ ทุกเทอมรวมกันค่ะ

   ลบ
 45. หนูขอถามอีกรอบนะค่ะ. หนูจะใช้บัญชีของแม่ทำ state ment แต่มีเงินเข้าออกไม่ถึงแสน และแม่ก้อเพิ่งขายที่ดิน เพื่อนำเงินใส่บัญชีนั้น แร้วมีเอกสารการขายเรียบร้อย. หนูสามารถที่จะยื่นเรื่องทำวีซ่าได้ไหมค่ะ. แร้วหนังสือรับรองการทำงานของแม่. ไม่มีอ่ะค่ะ. ใช่โฉนดที่ดิน. กับรูปถ่ายแทนได้ไหมค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช้โฉนดที่ดินและบัญชีธนาคารก็ได้นะคะ แต่จริงๆ ต้องมีรับรองการทำงานด้วย

   ลบ
 46. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 47. สวัสดีค่า.. หนูจะไปฝึกงานที่อเมริกา แต่หนูจะไปเอง ไม่ได้ผ่านโครงการอ่ะค้า .. ไปประมาน 3 เดือน ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่หลอคะ แล้วหนูจะใช้บัญชีหนูได้มั้ยคะ ที่มีเงินอยู่ แต่เป็นแค่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อ่ะคะ ไม่ได้มีเงินเข้าออกมาก แต่ถ้าตัวเลขในบัญชีถึงตามกำหนด อย่างนี้ได้มั้ยคะ.. รบกวนพี่ แอดไลน์หนูหน่อยได้มั้ยคะ Line: khun_noon_

  ตอบลบ
 48. สวัสดีค่า.. หนูจะไปฝึกงานที่อเมริกา แต่หนูจะไปเอง ไม่ได้ผ่านโครงการอ่ะค้า .. ไปประมาน 3 เดือน ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่หลอคะ แล้วหนูจะใช้บัญชีหนูได้มั้ยคะ ที่มีเงินอยู่ แต่เป็นแค่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อ่ะคะ ไม่ได้มีเงินเข้าออกมาก แต่ถ้าตัวเลขในบัญชีถึงตามกำหนด อย่างนี้ได้มั้ยคะ.. รบกวนพี่ แอดไลน์หนูหน่อยได้มั้ยคะ Line: khun_noon_

  ตอบลบ
 49. สวัสดีค่า.. หนูจะไปฝึกงานที่อเมริกา แต่หนูจะไปเอง ไม่ได้ผ่านโครงการอ่ะค้า .. ไปประมาน 3 เดือน ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่หลอคะ แล้วหนูจะใช้บัญชีหนูได้มั้ยคะ ที่มีเงินอยู่ แต่เป็นแค่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อ่ะคะ ไม่ได้มีเงินเข้าออกมาก แต่ถ้าตัวเลขในบัญชีถึงตามกำหนด อย่างนี้ได้มั้ยคะ.. รบกวนพี่ แอดไลน์หนูหน่อยได้มั้ยคะ Line: khun_noon_

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เป็นบัญชีของผู้ปกครองก็ได้นะคะ มีประมาณสามสี่แสนค่ะ

   ลบ
 50. สวัสดีค่ะ ถ้าหนูไปแบบไม่ผ่านโครงการ แต่ได้ติดต่อกับนายจ้างแล้วว่าอยากไปทำงานช่วงปิดเทอมที่นั่น แล้วนายจ้างจะออกไปรับรองให้ ทำงาน 3 เดือนครึ่ง ตำแหน่ง housekeeping ไม่ทราบว่าวีซ่าจะขอยากมั้ยคะ แล้วต้องเตรียมอะไรบ้างคะ รบกวนด้วยนะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้ามีนายจ้างรับรองขอไม่ยากนะคะ วีซ่า J1 ของ่ายที่สุดแล้วค่ะ ถ้าเทียบกับวีซ่าท่องเที่ยวและนักเรียน เราเตรียมเอกสารจากนายจ้าง เอกสารทางการเงินของเรา หรือสปอนเซอร์เรา ประกันภัยการเดินทาง

   ลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ5 สิงหาคม 2559 02:38

  ถ้าผมจะเรียนภาษา 6 เดือน ขอวีซ่า F1 ไป แต่ เกรด รวม ผม 2.34 มีโอกาสไม่ผ่านสูงไหมคับ แต่ผม เพิ่งจบ ป.ตรีใหม่ๆ

  ตอบลบ
 52. อาจสงบสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ
  คุณเป็นนักธุรกิจหรือหญิง? คุณอยู่ในใด ๆ
  ความเครียดทางการเงินหรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้นขึ้น
  ธุรกิจของคุณเอง?
  A) การขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
  B) ธุรกิจและการศึกษาเริ่มต้นขึ้น
  C) รวมหนี้
  ชื่อ: ..........................................
  ประเทศ: .........................................
  สถานที่ตั้ง: ..........................................
  สถานะ: .......................................
  เพศ: ................................................ ...
  อายุ ................................................. ....
  การกู้ยืมเงินที่ต้องใช้: .........................
  ระยะเวลากู้: ...................................
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: .......................
  รายได้ต่อเดือน: .....................................
  ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
  อีเมล์: marycoleloanscompany3@gmail.com

  ตอบลบ
 53. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทุนในการตั้งค่าธุรกิจของคุณเองหรือการลงทุนอยู่แล้ว? คุณไม่จำเป็นต้องกู้ยืมเงินเพื่อดำเนินโครงการขนาดใหญ่? คุณไม่จำเป็นต้องสินเชื่อส่วนบุคคล? คุณไม่จำเป็นต้องระดมทุนเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆอื่น ๆ ? คุณจำเป็นต้องกู้เงินอิสลาม? ติดต่อเราผ่านทางอีเมลของเราจะได้รับเงินกู้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  ข้อเสนอเงินกู้

  ตอบลบ
 54. ได้รับเงินกู้เร่งด่วนของคุณในวันนี้ที่อัตราดอกเบี้ย 2% สำหรับรับประกันและเชื่อถือได้ custurmers ข้ามคำว่า ติดต่ออีเมล์: liongateloanfirm542@gmail.com

  รายละเอียดต้องเตรียมเงินกู้ของคุณทันที


  ชื่อ: -------
  เพศ: -----------
  ประเทศ: -------------
  ที่อยู่ติดต่อ: ----------
  จำนวนเงินกู้ที่จำเป็น: -------------
  รายได้ต่อเดือน: ------------
  อาชีพ: ----------------
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน: ----------
  โทรศัพท์บ้าน:--------------
  โทรศัพท์: -----------------
  ได้ที่คุณใช้ในการขอสินเชื่อมาก่อนหรือไม่

  อีเมล์: liongateloanfirm542@gmail.com

  กรุณาอย่ากรอกแบบฟอร์มสั้น ๆ นี้และได้รับกลับมาให้เราโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้


  เรื่องที่ดีที่สุด
  สิงโตประตูเงินกู้การลงทุน จำกัด

  ตอบลบ
 55. อยากสอบถามหน่อยค่ะเคยไปwork&travelและได้visa j1มาแต่กลับมาแล้ว และก็สมัครไปปี2017อีกรอบนึง แต่ว่าระหว่างนี้ไปลองขอวีซ่าท่องเที่ยวมาแต่โดนปฏิเสธเลยอยากทราบว่าการขอj1รอบต่อไปจะมีปัญหาอะไรมั้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 56. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทุนในการตั้งค่าธุรกิจของคุณเองหรือการลงทุนอยู่แล้ว? คุณไม่จำเป็นต้องกู้ยืมเงินเพื่อดำเนินโครงการขนาดใหญ่? คุณไม่จำเป็นต้องสินเชื่อส่วนบุคคล? คุณไม่จำเป็นต้องระดมทุนเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆอื่น ๆ ? คุณจำเป็นต้องกู้เงินอิสลาม? ติดต่อเราผ่านทางอีเมลของเราจะได้รับเงินกู้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  ข้อเสนอเงินกู้.

  ตอบลบ
 57. วันที่ดีฉันเป็นผู้ให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียน เราให้ออกเงินให้กู้ยืมเพื่อช่วยคนที่ บริษัท จำเป็นต้องปรับปรุงฐานะการเงินของพวกเขาทั่วทุกมุมโลกที่มีน้อยมากประจำปีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็น 2% ภายในปีถึง 30 ปีระยะเวลาการชำระหนี้ระยะเวลาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ เราให้ออกเงินให้สินเชื่ออยู่ในช่วง 20,000 บาทเป็น 100,000,000 บาท เงินให้สินเชื่อของเราเป็นผู้ประกันตนอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดคือความสำคัญของเรา ผู้สนใจควรติดต่อเราผ่านทาง email: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  ข้อเสนอเงินกู้.

  ตอบลบ
 58. คุณกำลังมองหาสินเชื่อธุรกิจ? สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบ้าน, สินเชื่อรถยนต์, สินเชื่อนักศึกษาเงินให้สินเชื่อรวมหนี้เงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันร่วมทุน ฯลฯ .. หรือถูกปฏิเสธการกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราเป็นผู้ให้กู้เอกชน, สินเชื่อเพื่อธุรกิจและบุคคลในอัตราดอกเบี้ยต่ำและราคาไม่แพงที่น่าสนใจ 2% หากคุณมีความสนใจในเงินกู้หรือไม่? ติดต่อเราวันนี้ที่ (kessingtonmoorloanmanagement@gmail.com) และได้รับเงินกู้ในวันนี้
  คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนหรือความช่วยเหลือด้านการเงินอื่น ๆ ? เรา

  มีทุกประเภทของเงินให้กู้ยืมแก่สองเปอร์เซ็นต์ (2%) ที่น่าสนใจ ส่งอีเมลถึงเราในขณะนี้ผ่าน: kessingtonmoorloanmanagement@gmail.com ข้อมูลต่อไปนี้

  ชื่อเต็ม
  เกิด ::
  ประเทศ:
  อาชีพ:
  จำนวนเงินกู้:
  ระยะเวลาของเงินกู้:
  วัตถุประสงค์:
  รายได้ต่อเดือน:

  ส่งตอนนี้ผ่าน (kessingtonmoorloanmanagement@gmail.com)

  ตอบลบ
 59. ขอให้เป็นวันที่ดี,

  คุณต้องการสินเชื่อธุรกิจหรือไม่? หรือสินเชื่อส่วนบุคคล? คุณตั้งใจยืมเงินกู้หรือไม่? โปรดติดต่อเราตอนนี้พร้อมข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะส่งต่อใบสมัครของคุณผ่านทาง e-mail (john_mclondoninvestment@hotmail.com)

  แบบฟอร์มขอสินเชื่อ:

  ชื่อเต็ม:
  จำนวนเงินกู้:
  ที่อยู่ติดต่อ:
  ประเทศ:
  หมายเลขโทรศัพท์:
  ระยะเวลาเงินกู้:
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม "

  ฉันรอการตอบสนองด่วนของคุณ

  ตอบลบ
 60. คุณต้องการสินเชื่อเพื่อเริ่มต้นธุรกิจหรือไม่? ฉันเป็นกรรมการผู้จัดการของ บริษัท George Anderson เราขอเสนอเงินกู้เงินกู้ บริษัท สินเชื่อบุคคลสินเชื่อสำหรับนักเรียนและเงินกู้ธุรกิจหากคุณสนใจเงินกู้นี้คุณต้องส่งอีเมลถึงเราทางอีเมล :(georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  ข้อเสนอเงินกู้.

  ตอบลบ
 61. รับเงินกู้วันนี้ที่อัตราต่ำนำไปใช้ในขณะนี้สินเชื่อจะได้รับในอัตรา 3% ใช้ตอนนี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณให้มากขึ้น เราจะนำเสนอสินเชื่อเพื่อธุรกิจและบุคคลถ้าคุณต้องการสินเชื่อเพื่อเริ่มต้นธุรกิจหรือเงินกู้เพื่อชำระค่าใช้จ่ายจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ฉันให้บริการสินเชื่อที่ดีที่สุด

  เสนอสินเชื่อเร่งด่วน

  ตอบลบ
 62. สวัสดี,
  ฉันได้รับอีเมลของคุณและฉันต้องการให้คุณเข้าใจว่าคุณอยู่ที่ถูกที่ถูกต้อง ฉันต้องการให้คุณทำคือพยายามเข้าใจว่าเราต้องการความร่วมมือสูงสุดในการทำธุรกรรมครั้งนี้เพื่อให้ได้ผลดี
  ใน regars ไปยังอีเมลที่ส่งถึงเราว่าคุณต้องการเงินกู้ 50000000 รูเปียห์ฉันต้องการให้คุณป้อนแบบฟอร์มขอสินเชื่อเพื่อให้เราสามารถเริ่มต้นทำงานกับเงินกู้ของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

  ป้อนข้อมูลการขอสินเชื่อของคุณด้านล่าง:
  BORROWER'S DATAS
   1) ชื่อเต็ม: ......................................................
   2) ประเทศ: .........................................................
   3) ที่อยู่ประเทศ: .........................................................
   4) รัฐ: ............................................................
   5) เพศ: ...............................................................
   6) สถานภาพการสมรส: .............................................
   7) อาชีพ: ...................................................
   8) หมายเลขโทรศัพท์ / โทรศัพท์: ................................................
   9) ตำแหน่งในสถานที่ทำงาน: ...................................................
   10) รายได้ต่อเดือน: .............................................
   11) วงเงินกู้ที่ต้องการ: .................................
   12) ระยะเวลาเงินกู้ / ระยะเวลา: ................................................
   13) วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ: ..........................................
   14) ศาสนา: ......................................................
   15) เคยสมัครก่อนหน้านี้หรือไม่ ...................................................
   16) สกุลเงินที่ต้องการ: ...................................................

   ขอแสดงความนับถือ
  คุณ Patricia Bertha

  ตอบลบ
 63. คุณต้องการสินเชื่อเร่งด่วนและน่าเชื่อถือหรือไม่? หากคุณไม่มั่นคงทางการเงินและต้องการยกระดับด้านการเงินของคุณให้ติดต่อเราในวันนี้เพื่อขอสินเชื่อฟรีที่มีประสิทธิภาพและปราศจากความเครียดเนื่องจากเราให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บุคคลที่มีใจถ่วงอย่างรุนแรงที่มีอัตราที่ไม่สามารถเอาชนะได้ถึง 2% และ บริษัท รับประกันการโอนเงินที่ปลอดภัย หากต้องการเงินทุนเพียงแค่อีเมล์: patriiciaberthaloancompany1@gmail.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเราผ่านทาง http://berthaloancompany.com และคุณยินดีที่จะทำ

  ป้อนข้อมูลการขอสินเชื่อของคุณด้านล่าง:
  BORROWER'S DATAS
   1) ชื่อเต็ม: ......................................................
   2) ประเทศ: .........................................................
   3) ที่อยู่ประเทศ: .........................................................
   4) รัฐ: ............................................................
   5) เพศ: ...............................................................
   6) สถานภาพการสมรส: .............................................
   7) อาชีพ: ...................................................
   8) หมายเลขโทรศัพท์ / โทรศัพท์: ................................................
   9) ตำแหน่งในสถานที่ทำงาน: ...................................................
   10) รายได้ต่อเดือน: .............................................
   11) วงเงินกู้ที่ต้องการ: .................................
   12) ระยะเวลาเงินกู้ / ระยะเวลา: ................................................
   13) วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ: ..........................................
   14) ศาสนา: ......................................................
   15) เคยสมัครก่อนหน้านี้หรือไม่ ...................................................
   16) สกุลเงินที่ต้องการ: ...................................................

   ขอแสดงความนับถือ
  คุณ Patricia Bertha

  ตอบลบ
 64. คุณต้องการเงินกู้เพื่อชำระค่าใช้จ่ายและล้างหนี้ของคุณหรือไม่? มี
  คุณกำลังมองหาผู้ให้ยืมเงินกู้ Legit? คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วน
  หรือสินเชื่อธุรกิจ? คุณได้รับการปฏิเสธการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือใด ๆ ของคุณ
  บริษัท ทางการเงินหรือไม่? คุณต้องการเงินกู้เพื่อซื้อรถหรือซื้อบ้านหรือไม่? คุณ
  ต้องการเงินกู้เพื่อเริ่มต้นธุรกิจหรือเริ่มต้นโครงการ? ฯลฯ เรา
  เสนอเงินกู้จาก $ 5,000 USD ถึง 100.000.000 USD (หนึ่งร้อยล้าน)
  ภายในระยะเวลาการชำระหนี้ 1 ปีถึง 20 ปี ได้ราคาไม่แพง
  เงินกู้ที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% ติดต่อเราได้ที่: prince rodriguez Loan loan
  (rodriguezcourservices@gmail.com)


  เติมข้อมูลของผู้กู้

  ชื่อของคุณ:........
  ที่อยู่ของคุณ:.....
  ประเทศของคุณ:.....
  อาชีพของคุณ:....
  สินเชื่อที่ต้องการ: ...
  ระยะเวลาเงินกู้: ....
  รายได้ต่อเดือน: ...
  เพศ:....
  อายุ:..
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:...

  เมื่อกรอกแบบฟอร์มขอสินเชื่อแล้วให้ส่งกลับมาให้เราและเรา
  จะส่งต่อข้อกำหนดในการให้กู้ยืมและเงื่อนไขที่คุณสามารถดูได้
  ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้กู้ยืม

  ติดต่อฉันเกี่ยวกับอีเมลของ บริษัท เงินกู้นี้: rodriguezcourservices@gmail.com

  ด้วยความเคารพ
   นายริกัวซ์

  ตอบลบ
 65. สวัสดี

    คุณจำเป็นต้องกู้เงิน? หรือคุณในความยากลำบากทางการเงินใด ๆ เรามีวิธีการแก้ปัญหาทางการเงินที่อยู่ในรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริการะหว่างประเทศเรามีทุกประเภทของสินเชื่อ, สินเชื่อธุรกิจ, สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อปรับปรุงบ้าน, ค่าเล่าเรียนและความต้องการทางการเงินอื่น ๆ ในอัตราดอกเบี้ย 3% ใน คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางอีเมลของเราใน financial_solution01@yahoo.com

  ตอบลบ
 66. สวัสดีฉันเป็น Cornells Hendricks ฉันเป็นผู้ให้กู้เอกชนให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล คุณถูกปฏิเสธโดยธนาคารจำนวนมากหรือไม่? คุณต้องการเงินทุนเพื่อสร้างธุรกิจของคุณหรือไม่? คุณต้องการเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของคุณหรือไม่? หรือคุณต้องการสินเชื่อส่วนบุคคล? สินเชื่อของฉันมีตั้งแต่สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยของเรามีราคาไม่แพงมากและกระบวนการเงินกู้ของเราเป็นไปอย่างรวดเร็วและผู้ที่สนใจควรติดต่อเราทางอีเมล: wfs.info.s@gmail.com

  ติดต่อเราและให้ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต่อการดำเนินการเช่น:

  ชื่อผู้สมัคร: ____________________
  ขอวงเงินกู้ยืม: __________________
  ระยะเวลาเงินกู้: _________________
  ประเทศ: __________________________
  อายุ: ________________________
  โทรศัพท์มือถือ: ___________________________________

  อีเมล: wfs.info.s@gmail.com
  Cornells Hendricks

  ตอบลบ
 67. ฉันเป็นผู้ให้ยืมเงินกู้ส่วนตัวและนักลงทุนคุณต้องการเงินกู้แบบ legit, honest และมีหน้ามีตาหรือไม่? ฉันสามารถช่วยให้คุณมีการค้ำประกัน 100% เงินกู้ผมเสนอธุรกิจและสินเชื่อบุคคลนอกจากนี้เราจัดหาเงินทุนชนิดทั้งหมดของโครงการ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเราได้ที่อีเมล:

  อีเมล์: elenanino0007@gmail.com

  เอเลน่า

  ตอบลบ
 68. ที่นี่นำเงินกู้ราคาไม่แพงที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีกรุณาใช้สำหรับเงินกู้ของคุณอย่างรวดเร็ว SAVE NOW? ฉันเป็นผู้ให้กู้ Llorens คาร์เมนจากรัฐบาลที่ได้รับการอนุมัติและได้รับการรับรองเงินกู้ บริษัท คุณต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลหรือธุรกิจคุณอยู่ในแผนกและต้องการการเงินรวมเราเสนอเงินกู้ที่อัตราดอกเบี้ยต่ำมาก 3% คุณกำลังเบื่อ หาเงินกู้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเพราะเราพร้อมแล้วที่นี่พร้อมที่จะช่วยให้คุณออกจากปัญหาทางการเงินของคุณ .. คุณเคยถูก scammed ทำไมต้องตายในความเงียบ? สมัครและรับเงินกู้ของคุณในสามวันทำการสมัครวันนี้ขณะที่เสนอล่าสุด .. ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: cashloanfiirm@gmail.com

  กรอกข้อมูลการสมัครของคุณตอนนี้หรือไม่?
  นาย / นางชื่อ: .........
  นามสกุล:.........
  ชื่อธุรกิจ (ถ้ามี): ........
  วงเงินกู้ที่ต้องการ: .........
  ระยะเวลาเงินกู้: .........
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม: .........
  รายได้ต่อเดือน ..........
  ประเทศ:.........
  เมือง:.........
  รัฐ / จังหวัด: .........
  โทรศัพท์:.........

  อีเมล: cashloanfiirm@gmail.com
  Carmen Llorens

  ตอบลบ
 69. เรามีสินเชื่อที่แตกต่างกันให้กับบุคคลธรรมดา (สินเชื่อส่วนบุคคล) และให้ความร่วมมือโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี เพื่อช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิกฤติการเงินโลก คุณสามารถยืมระหว่าง 1,000 - 50,000,000 (Pounds, Euros หรือ Dollars) หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราทางอีเมล์ (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ขอแสดงความนับถือ

  ข้อเสนอเงินกู้

  ตอบลบ
 70. เงินกู้! เงินกู้ !! สินเชื่อ !!!
  คุณกำลังมองหา บริษัท เงินกู้เอกชนที่มีชื่อเสียงและได้รับการรับรองซึ่งให้โอกาสในการให้กู้ยืมแก่ชีวิต เราให้เงินกู้ทุกประเภทด้วยวิธีการที่ง่ายและรวดเร็วสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อนักศึกษาสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อเพื่อการลงทุนรวมตราสารหนี้และอื่น ๆ คุณถูกปฏิเสธโดยธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ หรือไม่? คุณต้องการสินเชื่อรวมหรือจำนองหรือไม่? ค้นหาไม่ได้มากเท่าที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำให้ทุกปัญหาทางการเงินของคุณเป็นเรื่องที่ผ่านมา เราให้เงินกู้แก่บุคคลและธุรกิจที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินในอัตรา 2% ไม่มีหมายเลขประกันสังคมและไม่จำเป็นต้องตรวจสอบเครดิตรับประกัน 100% ฉันต้องการใช้สื่อนี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าเราให้การสนับสนุนที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์และเรายินดีที่จะเสนอเงินกู้แก่คุณ
  ดังนั้นส่งอีเมลถึงเราวันนี้ที่: (victoriaemmanuelloan@gmail.com) เพื่อยื่นขอสินเชื่อเดี๋ยวนี้

  ตอบลบ
 71. ความสนใจ:

  เราเป็นผู้ให้กู้สินเชื่อที่ได้รับการรับรองจากทั่วโลกเราออกสินเชื่อทุกประเภททั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อจำนองแก่ประชาชนทั่วไปทั่วโลกผู้สนใจสามารถติดต่อเราได้ที่: allenfinancia@gmail.com

  ความนับถือ
  ผู้จัดการกองทุน

  ตอบลบ
 72. สวัสดีคุณต้องการเงินกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำที่ 3% หรือไม่? คุณปฏิเสธที่จะยืมเงินจากธนาคารเพราะคุณไม่มีหลักประกันหรือมีเครดิตไม่ดีหรือไม่? คุณเบื่อกับความเครียดของธนาคารหรือไม่? จากนั้นคุณก็ถูกที่แล้วติดต่อเราทางอีเมล์ (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) เพื่อขออนุมัติสินเชื่ออย่างรวดเร็วและปราศจากความเครียดภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง

  ข้อเสนอเงินกู้.

  ตอบลบ
 73. สินเชื่อที่อยู่อาศัยขั้นต้นด่วนให้ใช้ NOW

  คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนหรือความช่วยเหลือทางการเงินอื่น ๆ หรือไม่?
  เรามีเงินกู้ประเภท 3% (3%) ส่งอีเมลถึงเราผ่านทาง: harry50loanfirm@gmail.com พร้อมด้วยข้อมูลต่อไปนี้

  ชื่อเต็ม:
  วันเกิด::
  ประเทศ:
  อาชีพ:
  จำนวนเงินกู้:
  ระยะเวลาเงินกู้:
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ:
  รายได้ต่อเดือน: กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง

  EMAIL: harry50loanfirm@gmail.com

  ความนับถือ,
  แฮร์รี่มอร์แกน

  ตอบลบ
 74. สวัสดี
  คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนหรือไม่? เงินให้กู้ยืมเพื่อล้างหนี้หรือคุณต้องการยืมเงินของคุณ
  เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
  คุณได้รับการปฏิเสธโดย
  ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ?
  หนี้หรือการจำนองของคุณ?
  ค้นหามากที่สุดเท่าที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำสิ่งที่เป็นปัญหาทางการเงินของคุณ
  ในอดีตเราให้ยืมแก่ผู้คน
  ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินด้วยเครดิตที่ไม่ดีหรือต้องการเงิน
  ชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม 2%
  สื่อจะแจ้งให้คุณทราบว่าเราเชื่อถือได้และให้ผลประโยชน์และความช่วยเหลือแก่เรา
  มีความเต็มใจที่จะให้ยืมเงินของคุณ ติดต่อเราวันนี้ทางอีเมล
  Anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ชื่อ:..................................
  จำนวนเงินที่ต้องการ: .............................
  ระยะเวลา: .......................
  ประเทศ:............................
  หมายเลขโทรศัพท์:............................
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.anitabrisonloanscompany.com
  เรารอคำตอบของคุณ
  ขอขอบคุณ
  Mrs. Anita

  ตอบลบ
 75. ข่าวดี!

  คุณต้องการกู้เงินด่วนเพื่อชำระหนี้หรือไม่? หากคุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนโปรดติดต่อเราวันนี้ เราให้เงินกู้ยืมตั้งแต่ 2,000 ยูโรถึง 1,000,000.00 ยูโรแก่บุคคลที่สนใจ บริษัท โรงเรียนโบสถ์อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ 2% ต่อปี ติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อโดยวิธีการประมวลผลอีเมลของ บริษัท (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) พระเจ้าอวยพรคุณ

  เสนอสินเชื่อเร่งด่วน

  ตอบลบ
 76. คุณเป็นชายหรือหญิง? คุณกำลังมองหาเงินกู้เพื่อขยายธุรกิจของคุณหรือไม่?
  หรือชำระบัญชีธุรกิจหรือหนี้สินของคุณเองสำหรับค่าเช่าของคุณหรือไม่? ถ้าใช่เราจะมีคำตอบเงินกู้ 15,000.00 ยูโร (€) ถึง 500,000,000.00 ยูโร (€) โดยมีระยะเวลาครบกำหนดที่คุณสามารถจ่ายได้สำหรับสินเชื่อทุกประเภทซึ่งควรได้รับการร้องขอจากลูกค้า ข้อมูลติดต่อทางอีเมล (boltonmicrofinance@gmail.com)

  ตอบลบ
 77. สวัสดี
  คุณไม่จำเป็นต้องเงินกู้เร่งด่วนใด ๆ ? เงินให้กู้ยืมเพื่อล้างหนี้หรือคุณต้องการที่จะกู้เงินของคุณ
  เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
  คุณได้รับการปฏิเสธโดย
  ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ ?
  หนี้หรือการจำนองของคุณหรือไม่
  ค้นหาไม่มากเท่าที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำสิ่งที่ทุกปัญหาทางการเงินของคุณ
  ที่ผ่านมาเรายืมออกไปคน
  ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรืออยู่ในความต้องการของเงิน
  จ่ายค่าใช้จ่ายของการลงทุนในธุรกิจที่มีอัตราที่เหมาะสม 2% ผมอยากจะใช้เวลานี้
  ขนาดกลางจะแจ้งให้ทราบว่าเรามีความน่าเชื่อถือและให้ได้รับผลประโยชน์และความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรา
  มีความตั้งใจที่จะให้ยืมเงินคุณ ดังนั้นติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์
  anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ชื่อ:..................................
  จำนวนเงินที่ต้องใช้:.............................
  ระยะเวลา:.......................
  ประเทศ:............................
  ที่อยู่:....................
  วัตถุประสงค์:..............................
  หมายเลขโทรศัพท์:............................
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.anitabrisonloanscompany.com
  เรารอคอยคำตอบของคุณ.
  ขอบคุณ
  Mrs. Anita

  ตอบลบ
 78. สวัสดี
  คุณไม่จำเป็นต้องเงินกู้เร่งด่วนใด ๆ ? เงินให้กู้ยืมเพื่อล้างหนี้หรือคุณต้องการที่จะกู้เงินของคุณ
  เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
  คุณได้รับการปฏิเสธโดย
  ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ ?
  หนี้หรือการจำนองของคุณหรือไม่
  ค้นหาไม่มากเท่าที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำสิ่งที่ทุกปัญหาทางการเงินของคุณ
  ที่ผ่านมาเรายืมออกไปคน
  ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรืออยู่ในความต้องการของเงิน
  จ่ายค่าใช้จ่ายของการลงทุนในธุรกิจที่มีอัตราที่เหมาะสม 2% ผมอยากจะใช้เวลานี้
  ขนาดกลางจะแจ้งให้ทราบว่าเรามีความน่าเชื่อถือและให้ได้รับผลประโยชน์และความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรา
  มีความตั้งใจที่จะให้ยืมเงินคุณ ดังนั้นติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์
  anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ชื่อ:..................................
  จำนวนเงินที่ต้องใช้:.............................
  ระยะเวลา:.......................
  ประเทศ:............................
  ที่อยู่:....................
  วัตถุประสงค์:..............................
  หมายเลขโทรศัพท์:............................
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.anitabrisonloanscompany.com
  เรารอคอยคำตอบของคุณ.
  ขอบคุณ
  Mrs. Anita

  ตอบลบ
 79. คุณกำลังค้นหาเงินกู้แท้ของแท้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขและเงื่อนไขการกู้ยืมที่เอื้ออำนวยหรือไม่?
  คุณต้องการเงินกู้เพื่อชำระหนี้ของคุณหรือจ่ายเงินค่าของคุณหรือไม่? คุณถูกปฏิเสธโดยธนาคารของคุณหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ เพียงเพราะคุณมีคะแนนเครดิตต่ำหรือไม่? คุณต้องการเงินกู้หรือการระดมทุนด้วยเหตุผลใดก็ตามเช่น

  สินเชื่อยานยนต์
  * สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
  * สินเชื่อธุรกิจ
  สินเชื่อจำนอง
  * สินเชื่อบ้าน
  * สินเชื่อรวม
  * สินเชื่อส่วนบุคคล

  หมายเหตุ: ขณะนี้เรากำลังดำเนินการโปรโมชันในเดือนสิงหาคม ดังนั้นแทนที่จะเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ 3% ต่อปีเราจึงปล่อยสินเชื่อในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี เสนออัตราดอกเบี้ยจนถึงวันที่ 31 สิงหาคมเราให้เงินกู้ตั้งแต่ 5,000 USD - 50,000,000 USD ... รีบและคว้าโอกาสนี้เพื่อใช้เงินกู้ธุรกิจของเราเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ

  บุคคลที่สนใจควรติดต่อเราทางอีเมล: - amazinggracefinancialservices@gmail.com เพื่อเปิดไฟล์การดำเนินการยืม
  คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บเพจของเรา: amazinggrace.simdif.com

  ความปรารถนาดี,
  Henry Morgan

  ตอบลบ
 80. สวัสดี,
  เราเป็นองค์กรคริสเตียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นความช่วยเหลือด้านการเงินดังนั้นหากคุณกำลังประสบปัญหาด้านการเงินหรืออยู่ในภาวะยุ่งยากทางการเงินใด ๆ และต้องการเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจของตนเองหรือต้องการเงินกู้ ชำระหนี้ของคุณหรือชำระค่าใช้จ่ายของคุณเริ่มต้นธุรกิจที่ดีหรือคุณกำลังหามันยากที่จะได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์ danielwallsloancompany@gmail.com สำหรับพระคัมภีร์กล่าวว่า "" ลูกา 11:10 ทุกคนที่ ถามได้รับ; ผู้ที่หาพบ และสำหรับผู้ที่เคาะประตูจะเปิดออก "ดังนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสเหล่านี้ผ่านมาเพราะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ทุกวันนี้และตลอดไปยิ่งกว่านี้โปรดให้คนเหล่านี้มีจิตใจที่เกรงกลัวและพระเจ้ากลัวคน

  แบบฟอร์มขอเงินกู้ยืมและการคืนเงิน

  ชื่อจริง:.................
  นามสกุล................
  เพศ:.......
  วันเกิด:.................
  สถานที่เกิด:.............
  สถานภาพการสมรส:.................
  อาชีพ:.................
  รายได้ต่อเดือน: ........
  ที่อยู่:............
  หมายเลขโทรศัพท์: ..................
  เมือง:.......
  รหัสไปรษณีย์.............
  สถานะ:......
  ประเทศ:...............
  วงเงินกู้: ............
  ระยะเวลาเงินกู้: ..................
  วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ: .........
  ที่อยู่อีเมล:............
  คุณเคยใช้มาก่อนหรือยัง .......

  อีเมล์: (danielwallsloancompany@gmail.com)

  ตอบลบ
 81. สวัสดี,
  ชื่อของฉันคือ Yuli จาก South Jakarta ในประเทศอินโดนีเซียฉันต้องการใช้สื่อนี้เพื่อแนะนำให้ทุกคนโปรดระมัดระวังในการกู้เงินที่นี่ผู้ให้กู้สินเชื่อจำนวนมากดังนั้นที่นี่ scammers ทั้งหมดและพวกเขาเป็นเพียงที่นี่เพื่อหลอกลวงคุณออกจากเงินของคุณ, ฉันใช้เงินกู้ยืมประมาณ 200 ล้านบาทจากผู้หญิงในดูไบและฉันเสียเงินประมาณ 10 ล้านบาทโดยไม่ต้องจ่ายเงินให้กู้ยืมพวกเขาถามอีกครั้งและอีกครั้งสำหรับค่าใช้จ่ายฉันจ่ายเงินเกือบ 10 ล้านยังคงฉันไม่ได้รับเงินกู้,

  พระเจ้าทรงเป็นพระสิริฉันได้พบกับเพื่อนคนหนึ่งที่เคยสมัครกู้เงินและเขาได้รับเงินกู้โดยไม่มีความเครียดดังนั้นเขาจึงแนะนำฉันให้กับนางโอลิเวียแดเนียลและฉันใช้ทุน 400 ล้านบาทฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกและ หลอกลวง แต่ฉันได้เงินกู้ของฉันในน้อยกว่า 24 ชั่วโมงเพียง 2% โดยไม่มีหลักประกัน ฉันมีความสุขมากเพราะฉันรอดพ้นจากความยากจน

  ดังนั้นฉันแนะนำคนทั้งหมดที่นี่ที่ต้องการเงินให้กู้ยืมเพื่อติดต่อ
  คุณ Olivia Daniel ทางอีเมล: (oliviadaniel93@gmail.com)

  คุณยังสามารถติดต่อฉันได้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมล: (yuliy3531@gmail.com)

  ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้อ่านคำพยานของข้าพเจ้าอีกครั้งและขอให้พระเจ้าทรงโปรดประทานพรแก่เราต่อไปตลอดมาและให้ชีวิตและความมั่งคั่งแก่เรา

  ตอบลบ
 82. คุณต้องการเงินกู้หรือไม่? เราเป็นผู้ให้กู้สินเชื่อภาคเอกชนที่ให้วงเงินกู้ที่ 3% ติดต่อเรา (richardcosmos5@gmail.com) วันนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  เสนอเงินกู้เร่งด่วน

  ตอบลบ
 83. ข้อเสนอเงินกู้.

  สวัสดีตอนบ่าย,
  ฉันเป็นผู้ให้กู้เงินส่วนตัวที่ลงทะเบียนแล้ว เราให้เงินกู้เพื่อช่วยให้ผู้คนและ บริษัท ปรับสถานะทางการเงินของตนทั่วโลกอัตราดอกเบี้ยต่ำมากถึง 3% ภายในหนึ่งปี - ระยะเวลาการชำระหนี้ 30 ปีทุกที่ในโลก เราให้เครดิตอยู่ในช่วงตั้งแต่ 5,000 ถึง 500,000,000 ดอลลาร์ สินเชื่อมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยความปลอดภัยสูงสุดที่สำคัญที่สุด บุคคลที่สนใจควรติดต่อเราทางอีเมล: (richardcosmos5@gmail.com)

  ตอบลบ
 84. คุณต้องการเงินกู้เพื่อชำระหนี้ของคุณหรือไม่? หรือต้องการเงินกู้เพื่อจ่ายค่าอพาร์ทเม้นท์ของคุณเริ่มทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจของฉัน ที่เกี่ยวข้องและถ้าจำเป็นเราจะให้วงเงินกู้ที่ 2% โปรดติดต่อเราโดยตรงที่ Anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ชื่อ: .... ..... วงเงินกู้: ................ ประเทศ: ............ หมายเลขโทรศัพท์: ... .......... ระยะเวลาเงินกู้: ................... อายุ: ................ ..
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา: http: //www.anitabrisonloanscompany.com
  กลับมาหาเราโดยเร็วที่สุด
  Mrs.Anita Brison

  ตอบลบ
 85. คุณต้องการเงินกู้เพื่อชำระหนี้ของคุณหรือไม่? หรือต้องการเงินกู้เพื่อจ่ายค่าอพาร์ทเม้นท์ของคุณเริ่มทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจของฉัน ที่เกี่ยวข้องและถ้าจำเป็นเราจะให้วงเงินกู้ที่ 2% โปรดติดต่อเราโดยตรงที่ Anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ชื่อ: .... ..... วงเงินกู้: ................ ประเทศ: ............ หมายเลขโทรศัพท์: ... .......... ระยะเวลาเงินกู้: ................... อายุ: ................ ..
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา: http: //www.anitabrisonloanscompany.com
  กลับมาหาเราโดยเร็วที่สุด
  Mrs.Anita Brison

  ตอบลบ
 86. คุณต้องการสินเชื่อเร่งด่วนและน่าเชื่อถือหรือไม่? หากคุณไม่มั่นคงทางการเงินและต้องการยกระดับด้านการเงินของคุณให้ติดต่อเราในวันนี้เพื่อขอสินเชื่อฟรีที่มีประสิทธิภาพและปราศจากความเครียดเนื่องจากเราให้เงินแก่บุคคลที่มีใจถ่วงอย่างรุนแรงที่มีอัตราที่ไม่สามารถเอาชนะได้ถึง 2% และ บริษัท รับประกันการโอนเงินที่ปลอดภัย หากต้องการเงินทุนเพียงแค่อีเมล์: patriiciaberthaloancompany1@gmail.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเราผ่านทาง http://berthaloancompany.com และคุณยินดีที่จะทำ

  ป้อนข้อมูลการขอสินเชื่อของคุณด้านล่าง:
  BORROWER'S DATAS
   1) ชื่อเต็ม: ......................................................
   2) ประเทศ: .........................................................
   3) ที่อยู่ประเทศ: .........................................................
   4) รัฐ: ............................................................
   5) เพศ: ...............................................................
   6) สถานภาพการสมรส: .............................................
   7) อาชีพ: ...................................................
   8) หมายเลขโทรศัพท์ / โทรศัพท์: ................................................
   9) ตำแหน่งในสถานที่ทำงาน: ...................................................
   10) รายได้ต่อเดือน: .............................................
   11) วงเงินกู้ที่ต้องการ: .................................
   12) ระยะเวลาเงินกู้ / ระยะเวลา: ................................................
   13) วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ: ..........................................
   14) ศาสนา: ......................................................
   15) เคยสมัครก่อนหน้านี้หรือไม่ ...................................................
   16) สกุลเงินที่ต้องการ: ...................................................

   ขอแสดงความนับถือ
  คุณ Patricia Bertha

  ตอบลบ
 87. คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วน? เราให้บริการสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภคสินเชื่อนักศึกษาสินเชื่อรถยนต์เป็นต้นหากคุณสนใจติดต่อเราทางอีเมล: (richardcosmos5@gmail.com)

  เสนอสินเชื่อเร่งด่วน

  ตอบลบ
 88. คุณคิดว่าจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินหรือไม่ถ้าคุณต้องการกู้เร่งด่วนคุณคิดว่าการเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองคุณเป็นหนี้หรือไม่? นี่เป็นโอกาสของคุณในการบรรลุความต้องการของคุณเพราะเราให้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเพื่อธุรกิจและเงินกู้ของ บริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราทาง e-mail; (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  ข้อเสนอเงินกู้

  ตอบลบ
 89. คุณต้องการเงินกู้เพื่อชำระหนี้ของคุณหรือไม่? หรือต้องการเงินกู้เพื่อจ่ายค่าอพาร์ทเม้นท์ของคุณเริ่มทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจของฉัน ที่เกี่ยวข้องและถ้าจำเป็นเราจะให้วงเงินกู้ที่ 2% โปรดติดต่อเราโดยตรงที่ Anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ชื่อ: .... ..... วงเงินกู้: ................ ประเทศ: ............ หมายเลขโทรศัพท์: ... .......... ระยะเวลาเงินกู้: ................... อายุ: ................ ..
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา: http: //www.anitabrisonloanscompany.com
  กลับมาหาเราโดยเร็วที่สุด
  Anita Brison

  ตอบลบ
 90. คุณต้องการเงินกู้เพื่อชำระหนี้ของคุณหรือไม่? หรือต้องการเงินกู้เพื่อจ่ายค่าอพาร์ทเม้นท์ของคุณเริ่มทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจของฉัน ที่เกี่ยวข้องและถ้าจำเป็นเราจะให้วงเงินกู้ที่ 2% โปรดติดต่อเราโดยตรงที่ Anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ชื่อ: .... ..... วงเงินกู้: ................ ประเทศ: ............ หมายเลขโทรศัพท์: ... .......... ระยะเวลาเงินกู้: ................... อายุ: ................ ..
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา: http: //www.anitabrisonloanscompany.com
  กลับมาหาเราโดยเร็วที่สุด
  Mrs. Anita Brison

  ตอบลบ
 91. ใช้สำหรับเงินกู้ของคุณวันนี้ออนไลน์โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นขึ้นทุกชนิดและรับ
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของคุณ 3%
  ติดต่อเราวันนี้ที่
  raphealjefferyfinance@gmail.com
  แบบฟอร์มการสมัครขอสินเชื่อที่สมบูรณ์

  ชื่อจริง:
  ประเทศ:
  สถานะ:
  โทรศัพท์:
  อายุ:
  อาชีพ:
  จำนวนเงินกู้ต้อง:
  ระยะเวลา:
  เว็บไซต์: raphealjefferyfinance@gmail.com

  ผบ.: นาย Rapheal

  ตอบลบ
 92. ขอให้สันติสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ
  คุณเป็นนักธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณอยู่ที่ใดบ้าง
  ความเครียดทางการเงินหรือคุณต้องการเงินเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
  ธุรกิจของคุณเอง?
  ก) การขยายตัวของสินเชื่อบุคคล
  B) การเริ่มต้นธุรกิจและการศึกษา
  C) การรวมหนี้สิน
  ชื่อ: ..........................................
  ประเทศ: .........................................
  สถานที่: ..........................................
  สถานะ: .......................................
  เพศ: ................................................ ...
  อายุ ................................................. ....
  วงเงินกู้ที่ต้องการ: .........................
  ระยะเวลาเงินกู้: ...................................
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: .......................
  รายได้ต่อเดือน: .....................................
  ขอบคุณและพระเจ้าอวยพร
  อีเมล: marycoleloanscompany3@gmail.com

  ตอบลบ
 93. คุณต้องการเงินกู้เพื่อชำระหนี้ของคุณหรือไม่? หรือต้องการเงินกู้เพื่อจ่ายค่าอพาร์ทเม้นท์ของคุณเริ่มทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจของฉัน ที่เกี่ยวข้องและถ้าจำเป็นเราจะให้วงเงินกู้ที่ 2% โปรดติดต่อเราโดยตรงที่ Anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ชื่อ: .... ..... วงเงินกู้: ................ ประเทศ: ............ หมายเลขโทรศัพท์: ... .......... ระยะเวลาเงินกู้: ................... อายุ: ................ ..
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา: http: //www.anitabrisonloanscompany.com
  กลับมาหาเราโดยเร็วที่สุด
  Mrs.Anita Brison

  ตอบลบ
 94. คุณต้องการเงินกู้เพื่อชำระหนี้ของคุณหรือไม่? หรือต้องการเงินกู้เพื่อจ่ายค่าอพาร์ทเม้นท์ของคุณเริ่มทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจของฉัน ที่เกี่ยวข้องและถ้าจำเป็นเราจะให้วงเงินกู้ที่ 2% โปรดติดต่อเราโดยตรงที่ Anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ชื่อ: .... ..... วงเงินกู้: ................ ประเทศ: ............ หมายเลขโทรศัพท์: ... .......... ระยะเวลาเงินกู้: ................... อายุ: ................ ..
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา: http: //www.anitabrisonloanscompany.com
  กลับมาหาเราโดยเร็วที่สุด
  Mrs.Anita Brison

  ตอบลบ
 95. คุณต้องการเงินกู้เพื่อชำระหนี้ของคุณหรือไม่? หรือต้องการเงินกู้เพื่อจ่ายค่าอพาร์ทเม้นท์ของคุณเริ่มทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจของฉัน ที่เกี่ยวข้องและถ้าจำเป็นเราจะให้วงเงินกู้ที่ 2% โปรดติดต่อเราโดยตรงที่ Anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ชื่อ: .... ..... วงเงินกู้: ................ ประเทศ: ............ หมายเลขโทรศัพท์: ... .......... ระยะเวลาเงินกู้: ................... อายุ: ................ ..
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา: http: //www.anitabrisonloanscompany.com
  กลับมาหาเราโดยเร็วที่สุด
  Mrs.Anita Brison

  ตอบลบ
 96. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทุนในการตั้งค่าธุรกิจของคุณเองหรือการลงทุนอยู่แล้ว? คุณไม่จำเป็นต้องกู้ยืมเงินเพื่อดำเนินโครงการขนาดใหญ่? คุณไม่จำเป็นต้องสินเชื่อส่วนบุคคล? คุณไม่จำเป็นต้องระดมทุนเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆอื่น ๆ ? คุณจำเป็นต้องกู้เงินอิสลาม? ติดต่อเราผ่านทางอีเมลของเราจะได้รับเงินกู้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้: (richardcosmos5@gmail.com)

  ข้อเสนอเงินกู้

  ตอบลบ
 97. ขอให้เป็นวันที่ดี

  ฉัน Richard Cosmos ผู้ให้กู้เงินส่วนตัว ฉันให้เงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีและอยู่ในวงเงิน $ 1000.00 - $ 500,000,000.00 โดยมีเงินทุนโครงการ 100% พร้อมเงินกู้ยืมที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน เรารับประกันในการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าจำนวนมากทั่วโลกของเรา ด้วยแพคเกจการให้ยืมที่มีความยืดหยุ่นของเราเงินกู้ยืมสามารถประมวลผลและโอนเงินให้กับผู้ยืมภายในระยะเวลาอันสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราดำเนินธุรกิจภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนและเข้าใจได้และเราให้บริการสินเชื่อทุกประเภทแก่ลูกค้าที่สนใจ บริษัท บริษัท และองค์กรธุรกิจทุกประเภทบุคคลทั่วไปและนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ติดต่อเราตอนนี้ที่: (richardcosmos5@gmail.com)

  เสนอสินเชื่อเร่งด่วน

  ตอบลบ
 98. คุณต้องการเงินกู้เพื่อชำระหนี้ของคุณหรือไม่? หรือต้องการเงินกู้เพื่อจ่ายค่าอพาร์ทเม้นท์ของคุณเริ่มทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจของฉัน ที่เกี่ยวข้องและถ้าจำเป็นเราจะให้วงเงินกู้ที่ 2% โปรดติดต่อเราโดยตรงที่ Anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ชื่อ: .... ..... วงเงินกู้: ................ ประเทศ: ............ หมายเลขโทรศัพท์: ... .......... ระยะเวลาเงินกู้: ................... อายุ: ................ ..
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา: http: //www.anitabrisonloanscompany.com
  กลับมาหาเราโดยเร็วที่สุด
  Mrs.Anita Brison

  ตอบลบ
 99. รับเงินกู้เร่งด่วนในวันนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ย 2% สำหรับการรับประกันและลูกค้าที่เชื่อถือได้ทั่วโลก เรามีสินเชื่อทุกประเภทตั้งแต่ 20,000 ถึง 10,000,000.00 เหรียญคุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในวันนี้และชำระหนี้ของคุณได้ทันที

  อีเมลติดต่อ: liongateloanfirm452@gmail.com

  ชื่อ: -------
  เพศ: -----------
  ประเทศ: -------------
  ที่อยู่ติดต่อ: ----------
  จำนวนเงินกู้ที่ต้องการ: -------------
  รายได้ต่อเดือน: ------------
  อาชีพ: ----------------
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม: ----------
  โทรศัพท์บ้าน:--------------
  โทรศัพท์: -----------------
  คุณเคยยื่นขอสินเชื่อก่อนหรือไม่?

  อีเมลติดต่อ: liongateloanfirm452@gmail.com

  โปรดกรอกแบบฟอร์มสั้น ๆ และติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด


  ขอแสดงความนับถือ
  บริษัท Lion Gate Loan Investment LTD

  ตอบลบ
 100. คุณต้องการเงินกู้ด่วน? ถ้ามีอีเมล์เราไปที่: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) พร้อมด้วยข้อมูลด้านล่าง

  ชื่อเต็ม:
  ประเทศ:
  จำนวนที่ต้องการ:
  ระยะเวลา:
  หมายเลขโทรศัพท์:

  เสนอสินเชื่อเร่งด่วน

  ตอบลบ
 101. คุณต้องการเงินกู้หรือไม่? เรามีทุกประเภทเงินกู้จากจำนวนเงินขั้นต่ำ 5,000Euro ถึงสูงสุด 500,000,000Euro ถ้าคุณสนใจติดต่อเราทางอีเมล์: (richardcosmos5@gmail.com)

  ข้อเสนอเงินกู้.

  ตอบลบ
 102. คุณต้องการเงินกู้เพื่อชำระหนี้ของคุณหรือไม่? หรือต้องการเงินกู้เพื่อจ่ายค่าอพาร์ทเม้นท์ของคุณเริ่มทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจของฉัน ที่เกี่ยวข้องและถ้าจำเป็นเราจะให้วงเงินกู้ที่ 2% โปรดติดต่อเราโดยตรงที่ Anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ชื่อ: .... ..... วงเงินกู้: ................ ประเทศ: ............ หมายเลขโทรศัพท์: ... .......... ระยะเวลาเงินกู้: ................... อายุ: ................ ..
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา: http: //www.anitabrisonloanscompany.com
  กลับมาหาเราโดยเร็วที่สุด
  คุณ Anita Brison

  ตอบลบ
 103. คุณต้องการอยู่ในความต้องการของเงินกู้หรือไม่? คุณได้รับการปฏิเสธการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือ บริษัท การเงินของคุณหรือไม่? คุณต้องการความช่วยเหลือทางการเงินหรือไม่? คุณต้องการเงินกู้เพื่อชำระค่าหรือซื้อบ้านหรือรวมหนี้สินของคุณและเป็นหนี้ฟรีหรือไม่? คุณต้องการมีธุรกิจของคุณเองและคุณต้องการความช่วยเหลือสินเชื่อการเงินหรือไม่? ติดต่อเราวันนี้เพื่อขอความช่วยเหลือทางการเงินอีเมลของคุณ {businesscomparison.com@gmail.com)


  เรามีเงินกู้ประเภทต่างๆดังนี้


  * สินเชื่อรวมหนี้สูงถึง 5 ล้านเหรียญ
  * เงินกู้ธุรกิจไม่เกิน 5 ล้านเหรียญ
  * สินเชื่อส่วนบุคคลสูงถึง 550,000 เหรียญ
  * สินเชื่อบ้านถึง 5,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
  * สินเชื่อรถยนต์ถึง 750,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
  * เงินกู้เพื่อการพาณิชย์สูงถึง 5,000,000 เหรียญ
  * เงินลงทุนเงินให้กู้ยืมได้ถึง $ 5,000,000

  หมายเหตุ: เราให้เงินกู้กับอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% และเงินกู้ระยะเวลา 1 ถึง 20 ปีในการชำระคืนเงินกู้ไม่ให้ปัญหาทางการเงินของคุณด้วยตนเองเพื่อไม่ให้คุณเป็นเจ้าหนี้หรือความเครียดทางการเงินขึ้น นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องติดต่อเราอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินของคุณ จะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราเมื่อคุณมีความมั่นคงทางการเงิน .. อีเมล {businesscomparison.com@gmail.com)

  ตอบลบ
 104. คุณต้องการเงินกู้เพื่อชำระหนี้ของคุณหรือไม่? หรือต้องการเงินกู้เพื่อจ่ายค่าอพาร์ทเม้นท์ของคุณเริ่มทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจของฉัน ที่เกี่ยวข้องและถ้าจำเป็นเราจะให้วงเงินกู้ที่ 2% โปรดติดต่อเราโดยตรงที่ Anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ชื่อ: .... ..... วงเงินกู้: ................ ประเทศ: ............ หมายเลขโทรศัพท์: ... .......... ระยะเวลาเงินกู้: ................... อายุ: ................ ..
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา: http: //www.anitabrisonloanscompany.com
  กลับมาหาเราโดยเร็วที่สุด
  คุณ Anita Brison

  ตอบลบ
 105. สวัสดี
  คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนหรือไม่? เงินให้กู้ยืมเพื่อล้างหนี้หรือคุณต้องการยืมเงินของคุณ
  เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
  คุณได้รับการปฏิเสธโดย
  ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ?
  หนี้หรือการจำนองของคุณ?
  ค้นหามากที่สุดเท่าที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำสิ่งที่เป็นปัญหาทางการเงินของคุณ
  ในอดีตเราให้ยืมแก่ผู้คน
  ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินด้วยเครดิตที่ไม่ดีหรือต้องการเงิน
  ชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม 2% ฉันต้องการจะใช้ข้อมูลนี้สื่อจะแจ้งให้คุณทราบว่าเราเชื่อถือได้และให้ประโยชน์และให้ความช่วยเหลือแก่เรา
  มีความเต็มใจที่จะให้ยืมเงินของคุณ ติดต่อเราวันนี้ทางอีเมล
  anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ชื่อ:..................................
  จำนวนเงินที่ต้องการ: .............................
  ระยะเวลา: .......................
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม
  หมายเลขโทรศัพท์:............................
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.anitabrisonloanscompany.com
  เรารอคำตอบของคุณ
  ขอขอบคุณ
  Mrs. Anita Brison

  ตอบลบ
 106. คุณต้องการเงินกู้เพื่อชำระหนี้ของคุณหรือไม่? หรือต้องการเงินกู้เพื่อจ่ายค่าอพาร์ทเม้นท์ของคุณเริ่มทำธุรกิจหรือขยายธุรกิจของฉัน ที่เกี่ยวข้องและถ้าจำเป็นเราให้กู้ยืมเงินที่ 2% กรุณาติดต่อเราโดยตรงที่:
    Anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ชื่อ: .... ..... วงเงินกู้: ................ ประเทศ: ............ หมายเลขโทรศัพท์: ... .......... ระยะเวลาเงินกู้: ................... อายุ: ................ ..
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา: http: //www.anitabrisonloanscompany.com
  กลับมาหาเราโดยเร็วที่สุด
  Mrs. Anita Brison

  ตอบลบ
 107. เราให้บริการสินเชื่อที่หลากหลายสำหรับบุคคลธรรมดา (สินเชื่อส่วนบุคคล) และให้ความร่วมมือโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี เพื่อช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิกฤติการเงินโลก คุณสามารถยืมระหว่าง 1,000 - 50,000,000 (Pounds, Euros หรือ Dollars) หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราทางอีเมล์ (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)ขอแสดงความนับถือ

  ข้อเสนอเงินกู้

  ตอบลบ
 108. คุณจำเป็นต้องกู้เร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณ? เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5000.00 ถึง 250,000,000.00 สูงสุดเรามีความน่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพรวดเร็วและมีพลวัตโดยไม่มีการตรวจสอบเครดิตและเสนอเงินกู้ต่างประเทศที่รับประกัน 100% ในช่วงเวลาทั้งหมดที่นี่ เรายังมีเงินกู้ในสกุลเงินยูโร, สเตอริงและดอลล่าร์ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมดคือ 2% หากคุณสนใจที่จะกลับไปหาเรา marycoleloanscompany3@gmail.com พร้อมด้วยข้อมูลต่อไปนี้:
  ข้อกำหนดการใช้งาน
  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เมือง:
  ที่อยู่:
  จำนวนเงินที่ขอ:
  เวลา:
  อายุ:
  เพศ:
  อาชีพ:
  ไม่มีโทรศัพท์:
  ขอบคุณ
  คุณแมรี่

  ตอบลบ
 109. คุณจำเป็นต้องกู้เร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณ? เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5000.00 ถึง 250,000,000.00 สูงสุดเรามีความน่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพรวดเร็วและมีพลวัตโดยไม่มีการตรวจสอบเครดิตและเสนอเงินกู้ต่างประเทศที่รับประกัน 100% ในช่วงเวลาทั้งหมดที่นี่ เรายังมีเงินกู้ในสกุลเงินยูโร, สเตอริงและดอลล่าร์ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมดคือ 2% หากคุณสนใจที่จะกลับไปหาเรา marycoleloanscompany3@gmail.com พร้อมด้วยข้อมูลต่อไปนี้:
  ข้อกำหนดการใช้งาน
  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เมือง:
  ที่อยู่:
  จำนวนเงินที่ขอ:
  เวลา:
  อายุ:
  เพศ:
  อาชีพ:
  ไม่มีโทรศัพท์:
  ขอบคุณ
  คุณแมรี่

  ตอบลบ
 110. สวัสดีนี่คือ PATRICIA BERTHA LOAN COMPANY ใน บริษัท นี้เราให้ออกเงินกู้โอกาสชีวิตคุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนเพื่อล้างหนี้ของคุณหรือคุณต้องการกู้เงินเพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณหรือไม่ คุณถูกปฏิเสธโดยธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ หรือไม่? คุณจำเป็นต้องมีสินเชื่อรวมหรือการจำนองหรือไม่วันนี้เรากำลังบอกว่าหยุดและค้นหาไม่ได้มากเท่าที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำให้ทุกปัญหาทางการเงินของคุณเป็นเรื่องที่ผ่านมา เราให้ยืมเงินให้กับบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรือต้องการเงินเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจในอัตรา 2% เราต้องการใช้สื่อนี้เพื่อแจ้งข้อมูลทั้งหมดที่เราแสดง ความช่วยเหลือที่เชื่อถือได้และเป็นประโยชน์และยินดีที่จะเสนอเงินกู้แก่คุณ เราคือความซื่อสัตย์เรารักษาคำพูดและคำสัญญาไว้เสมอ ติดต่อเราวันนี้ทางอีเมล:

  Patriiciaberthaloancompany1@gmail.com

  BORROWER'S DATAS

  1) ชื่อเต็ม: ......................................................

   2) ประเทศ: .........................................................

   3) ที่อยู่: .........................................................

   4) รัฐ: ............................................................

   5) เพศ: ...............................................................

   6) สถานภาพการสมรส: .............................................

   7) อาชีพ: ...................................................

   8) หมายเลขโทรศัพท์: ................................................

   9) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งแทนสถานที่ทำงาน: ...................................................

   10) รายได้รายเดือน: .............................................

   11) วงเงินกู้ที่ต้องการ: .................................

   12) ระยะเวลาเงินกู้: ................................................

   13) วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืม: ..........................................

   14) ศาสนา: ......................................................

   15) เคยสมัครก่อนหน้านี้หรือไม่ ...................................................

   16) สกุลเงินที่ต้องการ: ...................................................

  ขอบคุณ

  คุณ Bertha

  ตอบลบ
 111. สวัสดี
  คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วน? การระงับหนี้หรือคุณต้องการให้ยืมเงินของคุณ เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
  คุณถูกปฏิเสธโดย
  ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ?
  การจำนองหรือการวิจัยสินเชื่อจำนองของคุณเท่าที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำสิ่งที่เป็นปัญหาทางการเงินที่ผ่านมาของคุณเราให้ยืมกับคน คุณต้องการความช่วยเหลือทางการเงินด้วยเครดิตที่ไม่ดีหรือต้องการเงิน จ่ายเงินลงทุนใน บริษัท ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม 2% ฉันต้องการจะทำสิ่งนี้
  สื่อจะแจ้งให้คุณทราบว่าเราสามารถไว้วางใจและให้ประโยชน์และให้ความช่วยเหลือแก่เรา
  ยินดีที่จะให้ยืมเงินของคุณ ติดต่อเราวันนี้ทางอีเมล
  anitabrisonloanscompany@gmail.com
  หรือ
  info@anitabrisonloanscompany.com
  ชื่อ:..................................
  จำนวนที่ต้องการ: .............................
  ระยะเวลา: .......................
  ที่อยู่: ....................
  วัตถุประสงค์:..............................
  หมายเลขโทรศัพท์:............................
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.anitabrisonloanscompany.com
  เรากำลังรอคำตอบของคุณ
  ขอขอบคุณ
  Mrs. Anita Brison

  ตอบลบ
 112. สวัสดี
  คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วน? การชำระหนี้หรือคุณต้องการสร้างรายได้เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
  คุณเคยถูกปฏิเสธก่อน
  ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ?
  สินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือหาเงินกู้จำนองของคุณมากที่สุดเท่าที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำสิ่งที่เป็นปัญหาทางการเงินในอดีตที่เรานำเสนอให้กับประชาชน คุณต้องการความช่วยเหลือทางการเงินด้วยเครดิตหรือเงินที่ไม่ดี จ่ายเงินเพื่อลงทุนใน บริษัท ในอัตราที่เหมาะสม 2% ฉันต้องการจะทำ
  สื่อจะบอกคุณว่าเราสามารถเชื่อถือได้และให้ความช่วยเหลือและความช่วยเหลือแก่เรา
  ยินดีให้ยืมเงินของคุณติดต่อเราวันนี้ทางอีเมล
  anitabrisonloanscompany@gmail.com
  หรือ
  info@anitabrisonloanscompany.com
  คำนาม: ..................................
  ปริมาณที่ต้องการ:
  ระยะเวลา: .......................
  ชื่อ: ....................
  วัตถุประสงค์:..............................
  หมายเลขโทรศัพท์:............................
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.anitabrisonloanscompany.com
  เรากำลังรอคำตอบของคุณ
  ขอบคุณ
  Mrs.Anita Brison

  ตอบลบ
 113. คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณหรือไม่? เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5000.00 ถึง 250,000,000.00 สูงสุดเรามีความน่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพรวดเร็วและมีพลวัตโดยไม่มีการตรวจสอบเครดิตและเสนอเงินกู้ต่างประเทศที่รับประกัน 100% ตลอดระยะเวลาทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังนำออกเงินกู้ในสกุลเงินยูโรสเตอร์ลิงและอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมดเป็น 2% หากคุณสนใจจะได้รับกลับมาให้เราผ่าน marycoleloanscompany3@gmail.com พร้อมข้อมูลต่อไปนี้:
  ข้อกำหนดการใช้งาน
  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เมือง:
  ที่อยู่:
  จำนวนเงินที่ขอ:
  เวลา:
  อายุ:
  เพศ:
  อาชีพ:
  ไม่มีโทรศัพท์:
  ขอบคุณ
  คุณ Mary

  ตอบลบ
 114. เรียน

  คุณอยู่ในปัญหาทางการเงินประเภทใด? คุณต้องการเงินกู้เพื่อล้างหนี้ของคุณหรือไม่? คุณตั้งใจที่จะเพิ่มการเงินของคุณหรือไม่? คุณเป็นนักธุรกิจที่ต้องการขยายธุรกิจของเขาหรือไม่ คุณอยู่ที่นี่โดยการแนะนำให้ติดต่อ บริษัท ให้ยืมเงินกู้ที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพของแท้สำหรับเงินกู้ที่มีประสิทธิภาพของคุณฉันได้รับการยอมรับจากทั้งบุคคลและรัฐบาลเพื่อประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของเราเราที่ Trust Financial Service เราให้เงินกู้ในอัตรา 3% สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราทางอีเมล: info.trustloanltd@gmail.com

  บริการรวมถึง:
  *การปรับปรุงบ้าน
  * เงินให้สินเชื่อแก่นักลงทุน
  * สินเชื่อรถยนต์
  * การรวมหนี้
  * สินเชื่อบ้าน
  * บรรทัดเครดิต
  * สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่สอง
  * สินเชื่อธุรกิจ
  * สินเชื่อส่วนบุคคล
  * เงินกู้ระหว่างประเทศ

  ตอบลบ
 115. ไม่ระบุชื่อ8 ตุลาคม 2560 11:53

  สวัสดี MA / Sir คุณกำลังมองหา legit, ซื่อสัตย์, เงินกู้ที่มีชื่อเสียงและราคาไม่แพงที่ บริษัท เงินกู้ Daniels เราให้ความช่วยเหลือทางการเงินทุกชนิดของโครงการสำหรับบุคคลและสำหรับหน่วยงานร่วมกันเรายังให้กู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยการก่อสร้างของการเรียงลำดับใด ๆ และอื่น ๆ ติดต่อเราวันนี้ที่: Emaill; josephinharroldloanservices@gmail.com ขอแสดงความนับถือ Josephin Harrold

  ตอบลบ
 116. สวัสดี
  คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนหรือไม่? เงินกู้เพื่อล้างหนี้ของคุณหรือคุณต้องการยืมเงินของคุณ
  เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
  คุณได้รับการปฏิเสธโดย
  ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ?
  หนี้หรือการจำนองของคุณ?
  ดูไม่มากเท่าที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำทุกปัญหาทางการเงินของคุณ
  เรายืมอดีตแล้ว
  ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินด้วยเครดิตที่ไม่ดีหรือต้องการเงิน
  ชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม 2% ฉันต้องการจะใช้เวลานี้
  Medium จะแจ้งให้คุณทราบว่าเราเชื่อถือได้และให้ประโยชน์และความช่วยเหลือแก่เรา
  มีความเต็มใจที่จะให้คุณยืมเงิน ติดต่อเราวันนี้ทางอีเมล
  anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ชื่อ:..................................
  จำนวนเงินที่ต้องใช้: .............................
  ระยะเวลา: .......................
  ที่อยู่: ....................
  วัตถุประสงค์:..............................
  หมายเลขโทรศัพท์:............................
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.anitabrisonloanscompany.com
  Management:info@anitabrisonloanscompany.com
  เรารอคำตอบของคุณ
  ขอขอบคุณ
  Mrs. Anita Brison

  ตอบลบ
 117. สวัสดี
  คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนหรือไม่? เงินกู้เพื่อล้างหนี้ของคุณหรือคุณต้องการยืมเงินของคุณ
  เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
  คุณได้รับการปฏิเสธโดย
  ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ?
  หนี้หรือการจำนองของคุณ?
  ดูไม่มากเท่าที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำทุกปัญหาทางการเงินของคุณ
  เรายืมอดีตแล้ว
  ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินด้วยเครดิตที่ไม่ดีหรือต้องการเงิน
  ชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม 2% ฉันต้องการจะใช้เวลานี้
  Medium จะแจ้งให้คุณทราบว่าเราเชื่อถือได้และให้ประโยชน์และความช่วยเหลือแก่เรา
  มีความเต็มใจที่จะให้คุณยืมเงิน ติดต่อเราวันนี้ทางอีเมล
  anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ชื่อ:..................................
  จำนวนเงินที่ต้องใช้: .............................
  ระยะเวลา: .......................
  ที่อยู่: ....................
  หมายเลขโทรศัพท์:............................
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.anitabrisonloanscompany.com
  การจัดการ: info@anitabrisonloanscompany.com
  เรารอคำตอบของคุณ
  ขอขอบคุณ
  Mrs. Anita Brison

  ตอบลบ
 118. Do you need an urgent loans? if yes contact us via email:(richardcosmos5@gmail.com)

  คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วน? เราให้ออกเงินให้สินเชื่อธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินรถยนต์ ฯลฯ หากคุณสนใจติดต่อเราผ่านทาง (richardcosmos5@gmail.com)

  ข้อเสนอเงินกู้.

  ตอบลบ
 119. คุณต้องการเงินทุนส่วนตัวและธุรกิจหรือการลงทุนโดยไม่ต้องเครียดและได้รับอนุมัติอย่างรวดเร็วหรือไม่? ถ้าใช่ให้ติดต่อเราในวันนี้เนื่องจากขณะนี้เรากำลังเสนอสินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ดีเยี่ยมที่ระดับ 3% การเงินของเรามีความปลอดภัยและปลอดภัยความสุขของลูกค้าของเราคือความแรงของเรา เงินกู้ยืมจากการปรับ 2,000 ยูโร - 500,000,000 ยูโรยูโรและปอนด์ขณะนี้เป็นธุรกิจส่วนตัวสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยการท่องเที่ยวและเงินให้กู้ยืมสำหรับนักเรียนข้อมูลเพิ่มเติมการตอบทั้งหมดควรถูกส่งต่อไปที่อีเมล: (richardcosmos5@gmail.com)

  เสนอสินเชื่อเร่งด่วน

  ตอบลบ
 120. คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณหรือไม่? เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5000.00 ถึง 250,000,000.00 สูงสุดเรามีความน่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพรวดเร็วและมีพลวัตโดยไม่มีการตรวจสอบเครดิตและเสนอเงินกู้ต่างประเทศที่รับประกัน 100% ตลอดระยะเวลาทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังนำออกเงินกู้ในสกุลเงินยูโรสเตอร์ลิงและอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมดเป็น 2% หากคุณสนใจจะได้รับกลับมาให้เราผ่าน marycoleloanscompany3@gmail.com พร้อมข้อมูลต่อไปนี้:
  ข้อกำหนดการใช้งาน
  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เมือง:
  ที่อยู่:
  จำนวนเงินที่ขอ:
  เวลา:
  อายุ:
  เพศ:
  อาชีพ:
  ไม่มีโทรศัพท์:
  ขอบคุณ
  คุณ Mary

  ตอบลบ
 121. สวัสดี
  คุณไม่จำเป็นต้องเงินกู้เร่งด่วนใด ๆ ? เงินให้กู้ยืมเพื่อล้างหนี้หรือคุณต้องการที่จะกู้เงินของคุณ
  เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
  คุณได้รับการปฏิเสธโดย
  ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ ?
  หนี้หรือการจำนองของคุณหรือไม่
  ค้นหาไม่มากเท่าที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำสิ่งที่ทุกปัญหาทางการเงินของคุณ
  ที่ผ่านมาเรายืมออกไปคน
  ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรืออยู่ในความต้องการของเงิน
  จ่ายค่าใช้จ่ายของการลงทุนในธุรกิจที่มีอัตราที่เหมาะสม 2% ผมอยากจะใช้เวลานี้
  ขนาดกลางจะแจ้งให้ทราบว่าเรามีความน่าเชื่อถือและให้ได้รับผลประโยชน์และความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรา
  มีความตั้งใจที่จะให้ยืมเงินคุณ ดังนั้นติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์
  anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ชื่อ:..................................
  จำนวนเงินที่ต้องใช้:.............................
  ระยะเวลา:.......................
  ประเทศ:............................
  ที่อยู่:....................
  วัตถุประสงค์:..............................
  หมายเลขโทรศัพท์:............................
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.anitabrisonloanscompany.com
  เรารอคอยคำตอบของคุณ.
  ขอบคุณ
  Mrs. Anita Brison

  ตอบลบ
 122. สวัสดี
  คุณไม่จำเป็นต้องเงินกู้เร่งด่วนใด ๆ ? เงินให้กู้ยืมเพื่อล้างหนี้หรือคุณต้องการที่จะกู้เงินของคุณ
  เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
  คุณได้รับการปฏิเสธโดย
  ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ ?
  หนี้หรือการจำนองของคุณหรือไม่
  ค้นหาไม่มากเท่าที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำสิ่งที่ทุกปัญหาทางการเงินของคุณ
  ที่ผ่านมาเรายืมออกไปคน
  ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรืออยู่ในความต้องการของเงิน
  จ่ายค่าใช้จ่ายของการลงทุนในธุรกิจที่มีอัตราที่เหมาะสม 2% ผมอยากจะใช้เวลานี้
  ขนาดกลางจะแจ้งให้ทราบว่าเรามีความน่าเชื่อถือและให้ได้รับผลประโยชน์และความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรา
  มีความตั้งใจที่จะให้ยืมเงินคุณ ดังนั้นติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์
  anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ชื่อ:..................................
  จำนวนเงินที่ต้องใช้:.............................
  ระยะเวลา:.......................
  ประเทศ:............................
  ที่อยู่:....................
  วัตถุประสงค์:..............................
  หมายเลขโทรศัพท์:............................
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.anitabrisonloanscompany.com
  เรารอคอยคำตอบของคุณ.
  ขอบคุณ
  Mrs. Anita Brison

  ตอบลบ
 123. สวัสดี
  คุณไม่จำเป็นต้องเงินกู้เร่งด่วนใด ๆ ? เงินให้กู้ยืมเพื่อล้างหนี้หรือคุณต้องการที่จะกู้เงินของคุณ
  เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
  คุณได้รับการปฏิเสธโดย
  ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ ?
  หนี้หรือการจำนองของคุณหรือไม่
  ค้นหาไม่มากเท่าที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำสิ่งที่ทุกปัญหาทางการเงินของคุณ
  ที่ผ่านมาเรายืมออกไปคน
  ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรืออยู่ในความต้องการของเงิน
  จ่ายค่าใช้จ่ายของการลงทุนในธุรกิจที่มีอัตราที่เหมาะสม 2% ผมอยากจะใช้เวลานี้
  ขนาดกลางจะแจ้งให้ทราบว่าเรามีความน่าเชื่อถือและให้ได้รับผลประโยชน์และความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรา
  มีความตั้งใจที่จะให้ยืมเงินคุณ ดังนั้นติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์
  anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ชื่อ:..................................
  จำนวนเงินที่ต้องใช้:.............................
  ระยะเวลา:.......................
  ประเทศ:............................
  ที่อยู่:....................
  วัตถุประสงค์:..............................
  หมายเลขโทรศัพท์:............................
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.anitabrisonloanscompany.com
  เรารอคอยคำตอบของคุณ.
  ขอบคุณ
  Mrs. Anita Brison

  ตอบลบ
 124. สวัสดี !

  คุณต้องการบริการสินเชื่อที่ถูกต้องและรวดเร็ว?

  สมัครตอนนี้และขอรับเงินด่วน!

  * ตำแหน่งระหว่าง 5000 ถึง 50 ล้าน
  * เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีในการชำระคืน
  * เงื่อนไขการกู้ยืมเงินแบบยืดหยุ่น

  ตอบกลับเรามีดังต่อไปนี้: อีเมล: thompson.loanservice@gmail.com

  ทั้งหมดนี้และอื่น ๆ โปรดติดต่อเรา

  ชื่อเต็ม: ..........
  หมายเลขโทรศัพท์:.......
  รายได้ต่อเดือน: .............
  ประเทศ ...............................
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ ...........
  จำนวนเงินที่ต้องการ .................
  สถานะเงินกู้ ............
  ระยะเวลา: ...........................

  ติดต่อเราทางอีเมล: thompson.loanservice@gmail.com
  การจัดการ
  ติดต่อสินเชื่อ Speedy ตอนนี้ !!!

  ตอบลบ
 125. คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณหรือไม่? เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5000.00 ถึง 250,000,000.00 สูงสุดเรามีความน่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพรวดเร็วและมีพลวัตโดยไม่มีการตรวจสอบเครดิตและเสนอเงินกู้ต่างประเทศที่รับประกัน 100% ตลอดระยะเวลาทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังนำออกเงินกู้ในสกุลเงินยูโรสเตอร์ลิงและอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมดเป็น 2% หากคุณสนใจจะได้รับกลับมาให้เราผ่าน marycoleloanscompany3@gmail.com พร้อมข้อมูลต่อไปนี้:
  ข้อกำหนดการใช้งาน
  ชื่อ:
  ประเทศ:
  เมือง:
  ที่อยู่:
  จำนวนเงินที่ขอ:
  เวลา:
  อายุ:
  เพศ:
  อาชีพ:
  ไม่มีโทรศัพท์:
  ขอบคุณ
  คุณ Mary

  ตอบลบ
 126. วันดีทุกคนคุณเป็นนักธุรกิจหรือไม่? คุณต้องการเงินกู้เพื่อชำระหนี้ของคุณและเริ่มต้นธุรกิจที่ดีของคุณเองหรือไม่? คุณต้องการเงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนโครงการของคุณหรือไม่? เรานำเสนอบริการสินเชื่อที่มีหลักประกันแก่ผู้ให้กู้ทุกประเภทและทุกส่วนของโลกสำหรับบุคคลธรรมดา บริษัท Realtor และ Corporate Bodies ในอัตราดอกเบี้ยที่ดีเยี่ยม 3% สำหรับการสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมโปรดส่งคำตอบผ่านอีเมลของเรา: williamlileyfinancialservice@gmail.com

  ตอบลบ
 127. สวัสดี
  คุณไม่จำเป็นต้องเงินกู้เร่งด่วนใด ๆ ? เงินให้กู้ยืมเพื่อล้างหนี้หรือคุณต้องการที่จะกู้เงินของคุณ
  เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
  คุณได้รับการปฏิเสธโดย
  ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ ?
  หนี้หรือการจำนองของคุณหรือไม่
  ค้นหาไม่มากเท่าที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำสิ่งที่ทุกปัญหาทางการเงินของคุณ
  ที่ผ่านมาเรายืมออกไปคน
  ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรืออยู่ในความต้องการของเงิน
  จ่ายค่าใช้จ่ายของการลงทุนในธุรกิจที่มีอัตราที่เหมาะสม 2% ผมอยากจะใช้เวลานี้
  ขนาดกลางจะแจ้งให้ทราบว่าเรามีความน่าเชื่อถือและให้ได้รับผลประโยชน์และความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรา
  มีความตั้งใจที่จะให้ยืมเงินคุณ ดังนั้นติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์
  anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ชื่อ:..................................
  จำนวนเงินที่ต้องใช้:.............................
  ระยะเวลา:.......................
  ประเทศ:............................
  ที่อยู่:....................
  วัตถุประสงค์:..............................
  หมายเลขโทรศัพท์:............................
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.anitabrisonloanscompany.com
  เรารอคอยคำตอบของคุณ.
  ขอบคุณ
  Mrs. Anita Brison

  ตอบลบ
 128. พระเจ้าในวัน !!!

  คุณเป็นนักธุรกิจ / หญิง? คุณอยู่ในระเบียบการเงินหรือต้องการระดมทุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของคุณเอง? หรือชำระค่าใช้จ่ายหรือเริ่มต้นได้ดี
  ธุรกิจ? เราให้วงเงินกู้ 2% ติดต่อเราได้ที่:
  anitabrisonloanscompany@gmail.com
  ต้องกรอกข้อมูล:
  ชื่อ--
  จำนวนเงิน -
  ระยะเวลา -
  หมายเลขโทรศัพท์-
  ประเทศ-
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.anitabrisonloanscompany.com
  จาก: เงินกู้ บริษัท Anit Brison
  +19513548012
  info@anitabrisonloanscompany.com
  รอให้คุณนอนหลับเร็ว ๆ นี้
  ขอขอบคุณ
  คุณ Anita Brison

  ตอบลบ