วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

เรียนภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ต่างประเทศกับ YES

การศึกษาในต่างประเทศ และใช้ภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลานั้นจะช่วยเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาให้ดียิ่งขึ้น Youth Exchange Scholarship (YES) ได้จัด "โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES" เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี ได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษและการใช้ชีวิตในต่างแดน กับหลากหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ เป็นต้น โดยองค์กรจะจัดหาโรงเรียนรัฐบาลระดับ High School ในท้องถิ่น และครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี YES เป็นองค์กรในไทยที่ดำเนินการคัดเลือกและเป็นผู้ประสานงานในการดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับการรับรองมาตราฐานและยอมรับให้เป็นสมาชิกของ CSIET (Council on Standard for International Educational Travel) ซึ่งเป็นสมาพันธ์ที่ตรวจสอบมาตราฐานของสมาชิกองค์กรแลกเปลี่ยนทั่วโลก เมื่อนักเรียนได้รับการตอบรับจากองค์กรต่างประเทศ จากนั้นจะดำเนินการออกเอกสารรับรองของประเทศนั้นๆ เพื่อใช้ประกอบในการยื่นขอวีซ่า (VISA) ที่สถานทูต


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 - 5 หรือเทียบเท่า
2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการฯ
อายุ 15 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 18.5 ปีบริบูรณ์ในวันเดินทาง
3. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ไม่มีเกรด 1 หรือ 0 ในผลการเรียน 3 ปีล่าสุด (กรณีมีเกรด 1, 1.5 หรือ 0 ในรายวิชาใดก็ตามนักเรียนจะถูกตอบรับเข้าร่วมโครงการ แบบมีเงื่อนไข**ทันที)
4. มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

5. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือโรคอื่นๆ
6. มีสุขภาพจิตที่ดี สภาวะทางอารมณ์และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้
7. สำหรับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะแอฟริกาใต้ และเยอรมันเท่านั้น
8. กรณีที่เรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะแอฟริกาใต้ บราซิล โปรตุเกส เม็กซิโก ฟินแลนด์และอิตาลีเท่านั้น


หมายเหตุ: 
1. นักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนด (ข้อ 1-8) สามารถสมัครเพื่อทดสอบวัดผลเท่านั้น
2. **การเข้าร่วมโครงการแบบมีเงื่อนไข หมายถึง นักเรียนที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 3 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการและดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนปกติ แต่การตอบรับนักเรียนอย่างเป็นทางการจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจขององค์กรในต่างประเทศจะเป็นผู้พิจารณาตอบรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนปกติหรือโครงการ Full Fee Paying**

การมอบทุน

1. ทุนยุวทูต "YES" หมายถึง นักเรียนที่ผ่านการสอบ และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ได้รับทุนการศึกษา เต็มจำนวน ประมาณ 7,500 USD โดยผู้ปกครองไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายสมทบอีก ทุนการศึกษาประเภทนี้มอบให้แก่เยาวชน จากทั่วประเทศทุกปีๆ ละ 3 ทุน และเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ และเยอรมัน เท่านั้น
2. ทุนนักเรียนดีเด่น "YES" หมายถึงนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบดีเด่น และมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมูลค่าทุนละ 30,000 บาท จำนวน 7 ทุน โดยผู้ปกครองต้องชำระเงินสมทบทุนบางส่วน และเรียนในประเทศสหรัฐ อเมริกา แอฟริกาใต้ และเยอรมัน เท่านั้น
3. ทุนบุตรครู "YES" หมายถึง นักเรียนซึ่งเป็นบุตร-ธิดา ผู้ประสาน YES อาสา YES ครู-อาจารย์ ข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้รับทุน มีมูลค่าทุนละ 30,000 บาท จำนวน 30 ทุนเท่านั้น โดยผู้ปกครองต้องชำระเงินสมทบทุนบางส่วน และเรียนในประเทศ สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ และเยอรมัน เท่านั้น
4. ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม "YES" หมายถึง นักเรียนที่มีผลสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยผู้ปกครองต้องชำระเงินสมทบทุนบางส่วน (ซึ่งยังไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ) และทุนประเภทนี้สามารถเลือกเรียนได้หลายประเทศ


การรับสมัคร

1. สมัครออนไลน์ สอบที่สำนักงาน YES (สมัคร ที่นี่)
- บัตรประจำตัวนักเรียน / บัตรประชาชน
- ใบสลิป PAY-IN ค่าสมัครสอบ

- ดินสอบ 2B ยางลบ และปากกา
2. สมัครและสอบผ่านศูนย์ประสานงานต่างๆ (ดูรายชื่อศูนย์ประสานงาน ที่นี่)
- ใช้บัตรประจำตัวนักเรียน / บัตรประชาชน เท่านั้น
- ดินสอบ 2B ยางลบ และปากกา

กำหนดการรับสมัคร (จัดสอบปีละ 1 ครั้ง)

1. เปิดรับสมัครช่วงมกราคม จนถึงมีนาคม
2. สอบคัดเลือกกรกฏาคม จนถึงมิถุนายน (ตัวอย่างข้อสอบ ที่นี่)
3. เดินทางกุมภาพันธ์ สิงหาคม กันยายน หรือตุลคมของปีถัดไป (แล้วแต่ประเทศ)

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 

1 ปีการศึกษา ประมาณ 8-11 เดือน 

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าร่วมโครงการ

1. ทรานสคริปต์ (Transcript) ย้อนหลัง 3 ปี โดยออกเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมตราประทับของโรงเรียน
2. รูปถ่ายสี ขนาด 2.5 X 2.5 นิ้ว จำนวน 10 รูป
3. ประวัติการฉีดวัคซีนทั้งหมด
4. บัญชีธนาคา (Bank Statement) ที่มีการเคลื่อนไหวไม่น้อยกว่า 6 เดือน และแสดงยอดเงินไม่น้อยกว่า 300,000 บาท เพื่อใช้ในการประกอบยื่นขอวีซ่า
5. เอกสารการสมัคร พร้อมประวัติส่วนตัวของผู้สมัครโดยละเอียด
6. จดหมายถึง Host Family 

สิ่งที่โครงการมอบให้

1. ยุวทูตจะได้รับ กระเป๋าและเสื้อ YES พร้อมทั้งคู่มือการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน และข้อมูลประเทศต่างๆ ทั่วโลก
2. YES จัดปฐมนิเทศและ Workshop (กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ) สำหรับยุวทูต YES ทั้งก่อนเดินทางและหลังเดินทางดังนี้คือ ปฐมนิเทศลงทะเบียน / YES Day Camp อบรมภาษาอังกฤษเข้มข้น 6 วัน (ไป-กลับ) / เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 2 คืน 3 วัน ในเมืองไทยเพื่อเตรียมความพร้อม / ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง และปัจฉิิมนิเทศ
3. ช่วยเหลือในการยื่นวีซ่านักเรียน จัดหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัด และจัดเจ้าหน้าที่จัดส่งยุวทูตที่สนามบิน
4. จัดส่ง YES NEWS LETTER ประจำเดือนทางอีเมล์
5. ช่วยเหลือและแนะนำยุวทูตเมื่อเดินทางเดินทางกลับในการขอเทียบชั้นเรียน ตามดุลยพินิจของสถานศึกษา และหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
6. ยุวทูตเข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศเพื่อรับมอบประกาษนียบัตร YES ที่สำเร็จในโครงการ และแนะนำการใช้ชีวิตต่อไป

สิ่งที่องค์กรในต่างประเทศมอบให้

1. ออกเอกสารสำคัญ เพื่อรับรองการยื่นวีซ่านักเรียน
2. ยุวทูตได้รับการตอบรับเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล หรือเอกชนที่มีคุณภาพ (กรณีเป็นโรงเรียนเอกชนอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น)
3. พำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ดูแลยุวทูต YES เสมือนสมาชิกคนหนึงในครอบครัว
4. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนศึกษาภาษา และวัฒนธรรมตามกิจกรรมของผู้ดูแลท้องถิ่นเป็นผู้จัด
5. มีเจ้าหน้าที่ปรึกษาประจำท้องถิ่นคอยประสานงาน และให้ความช่วยเหลือนักเรียนตลอดระยะเวลาของโครงการ
6. จัดหาประกันอุบัติเหตุในระหว่างเดินทาง และประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาโครงการ
7. มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่ง ยุวทูตที่สนามบิน (ในบางกรณีอาจเป็นครอบครัวอาสาสมัคร)
8. จัด Arrival Orientation โดยเจ้าหน้าที่ปรึกษานักเรียนประจำท้องถิ่น ภายใน 3 สัปดาห์ที่นักเรียนเดินทางไปถึง (เฉพาะบางประเทศเท่านั้น) 


สำหรับคนที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ ที่นี่ และเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตต่างแดนของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ ที่นี่

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม

Youth Exchange Scholarship (YES)
อาคารยุวทูต (YES) ชั้น 2 เลขที่ 9/19
หมู่ 9 ถ.คลองลำเจียก แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10230
โทรศัพท์: 0 2508 0099 
โทรสาร: 0 2943 9570-1


ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก www.yesthailand.org

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น