วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

ขอวีซ่าไปเยือนอินเดีย (India Visa)

เราเคยพูดถึง "โครงการแบกเป้ไปเรียนภาษาอังกฤษที่อินเดีย" เพื่อให้ง่ายแก่การเตรียมตัวไปท่องเที่ยว เรียนภาษาอังกฤษ หรือเรียนต่อที่อินเดียโดยไม่ต้องไปเสียเวลาหาข้อมูลให้ยุ่งยาก บทความนี้จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับทำวีซ่าเพื่อเข้าประเทศอินเดีย ซึ่งมีรายละเอียดการเตรียมเอกสารและขั้นตอนดังนี้ 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า (Tourist Visa)
1. แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่า กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่นี่

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ถ่ายสำเนาหน้าแรก และทุกหน้าที่ประทับตราวีซ่าจากการเดินทางไปประเทศอื่นๆ (รายละเอียดการทำ Passport)
3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป 
4. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,217  บาท 


เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า (Student Visa)

1. แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่า กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่นี่

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ถ่ายสำเนาหน้าแรก และทุกหน้าที่ประทับตราวีซ่าจากการเดินทางไปประเทศอื่นๆ (รายละเอียดการทำ Passport)
3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป 
4. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน 
5. หนังสือตอบรับจากทางสถาบันฉบับจริงพร้อมสำเนา 2 ชุด 
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,217 – 3,300   บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการศึกษาต่อ 


ขั้นตอนในการยื่นเรื่องขอวีซ่า

1. กรอกแบบฟอร์มยื่นคำขอวีซ่า
2. ปรินท์ใบสมัครที่ดาวน์โหลดแนบกับเอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าพร้อมเซ็นชื่อรับรอง
3. นำเอกสาไปยื่นที่ศูนย์รับขอวีซ่า
4. รับหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าในวันถัดไปของเวลาทำการ

เวลายื่นวีซ่า


ศูนย์รับขอวีซ่าเปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์
ยกเว้นวันหยุดตามสถานฑูต
เวลารับยื่นเอกสาร 8.30 น. – 15.00 น
เวลารับพาสปอตร์คืน 15.00 น.-16.30 น. ของวันถัดไป

สถานที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า


1 อาคารกลาสเฮาส์ ชั้น 15 ห้อง 1503 ซอยสุขุมวิท 25
ถนน สุขุมวิท เขต วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel: +66(2) 6652968/69
E-mail: info@ivac-th.com
Website: http://www.ivac-th.com/ติดตามผลใบสมัคร 

ท่านสามารถสมัครใช้บริการรายงานสถานะใบสมัครได้ทาง ข้อความสั้น(SMS) ซึ่งสะดวกสบายไม่ต้องเสียเวลายกโทรศัพท์มาสอบถามบริการนี้ัจะส่งถึงท่านตามขั้นตอนต่างและสามารถรับได้ทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ และหากท่านมีอีเมลล์บริการนี้ก็จะคลอบคลุมไปด้วยเช่นกัน หรืออีกหนึ่งช่องทางของการตรวจสอบโดยการเช็คออนไลน์เพียงใส่ข้อมูลของท่าน หมายเลขพาสปอร์ต และ นามสกุล ตรวจสอบได้ ที่นี่ 

หมายเหตุ: ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศอินเดียเป็นศูนย์ที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการโดยสถานทูตอินเดีย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพื่อการรับคำขอวีซ่าประเภทต่างๆ การเก็บค่าธรรมเนียมคำขอวีซ่า และการส่งคืนหนังสือเดินทางให้แก่ผู้ขอวีซ่า นอกจากนี้ ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศอินเดียยังเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการเรื่องการนัดหมายการสัมภาษณ์ตามที่สถานทูตอินเดียกำหนดอีกด้วย 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น