วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555

ทำงาน ท่องเที่ยวนิวซีแลนด์กับโครงการ "Working Holiday Scheme "

โครงการ "Working Holiday Scheme" เกิดขึ้นจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้จัดทำข้อตกลงร่วมกันในการจัดทำโครงการตรวจลงตราการทำงานและท่องเที่ยวไทย นิวซีแลนด์ ข้อตกลงดังกล่าวเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง  18 30 ปี  สามารถที่จะเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยว และทำงานได้เป็นการชั่วคราวในขณะอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับปีละ 100 คน

โครงการนี้จะเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมนิวซีแลนด์ ได้ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ได้ทดลองทำงานในต่างประเทศ 

โดยทุกปีช่วงเดือนมิถุนายนหรือกรกฏาคม สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเปิดรับสมัครเยาวชน เพื่อขอออกหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอตรวจลงตราประทับหนังสือเดินทาง (Visas) เข้าโครงการ Working Holiday Scheme ไทย นิวซีแลนด์ 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ


1. มีสัญชาติไทย
2. อายุระหว่าง 18 30 ปี
3. ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผู้ติดตาม)
4. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
5. มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) จำนวน 7,000  ดอลลาร์นิวซีแลนด์
6. มีความประพฤติและสุขภาพดี
7. มีประกันสุขภาพครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พำนักในนิวซีแลนด์

หลักฐานการยื่นขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจาก สท.

อนึ่งตามข้อตกลงของโครงการฯ เยาวชนไทยที่จะยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตนิวซีแลนด์ จะต้องแนบหลักฐาน หนังสือรับรองคุณสมบัติจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส  และผู้สูงอายุ (สท.) โดยเยาวชนจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองจาก สท. ดังนี้
1.  ปริญญาบัตร/ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพร้อมสำเนา 1 ชุด
2.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
3.  ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
4.  หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
5.  บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
6.  ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
7. หลักฐานแสดงความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ดี โดยแนบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด คือ
1)  ผลการสอบ  IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 มีอายุไม่เกิน 2 ปี   หรือ
2) ผลการสอบ TOEFL มีอายุไม่เกิน 2 ปี ระดับคะแนน   หรือ
    - 133 on a computer based test
    - 450 on a paper based test
    - 45 – 46 on an internet-based test
3) ใบรับรอง หรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีระยะเวลา 2 ปีจากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน  หรือ
4)  หลักฐานการจบระดับประถมศึกษา (Primary) และมัธยมศึกษาตอนต้น (3 years of secondary education) จากโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ
5)  หลักฐานที่แสดงว่าได้ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5 ปี (5 years of secondary education) จากโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ
6)  ใบรับรองหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีระยะเวลา  2ปี Post-secondary qualification of 2 years full – time study) จากสถาบันที่มีภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน
8. มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง จำนวน 7,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์เป็น Statement หรือใบรับรองทางการเงินของบัญชีออมทรัพย์จากธนาคาร (ไม่ใช่สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์
9. บันทึกข้อตกลงที่ผู้ปกครองลงนามเรียบร้อยแล้ว
10. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
11. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง 

ขั้นตอนการรับสมัคร

1. อ่านรายละเอียดข้อมูลโครงการ ที่นี่
2. เปิดรับสมัครโดยวิธีออนไลน์ (Online) ที่นี่ (เปิดรับสมัครช่วงเดือนมิถุนายนหรือกรกฏาคม) ต้องคอยติดตามประกาศอยู่เสมอ
3. เตรียมหลักฐานตามข้างต้นให้ครบ เพื่อนำข้อมูลมากรอกในใบสมัครออนไลน์ 
4. Scan รูปถ่าย และหลักฐานแสดงความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
5. อ่านข้อมูลความเป็นมาของโครงการ และข้อตกลงให้ละเอียด
6. คลิกยอมรับข้อตกลงเพื่อเข้าไปกรอกรายละเอียดการสมัคร
7. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
8. สัมภาษณ์และยื่นเอกสาร (เลือกวันสัมภาษณ์จากการกรอกใบสมัครออนไลน์) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สท. (จำนวนวันละ 50 คน) (มาให้ตรงวันและเวลาที่เลือก ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์)
9. รับหนังสือรับรองคุณสมบัติหลังจากวันสัมภาษณ์ประมาณ 1-2 วัน ณ กลุ่มประสานงานต่างประเทศ ชั้น 2 สท. ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. โดยแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีผู้มารับแทนให้ทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับแทน
10. ลงชื่อรับหนังสือรับรอง

หลักฐานประกอบการสมัครวีซ่ากับสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์

1. แบบฟอร์มใบสมัคร (INZ 1085) สามารถดาวน์โหลดจาก www.immigration.govt.nz หรือขอรับแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองที่สถานทูตนิวซีแลนด์
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. หนังสือรับรองคุณสมบัติจาก สท. (ฉบับจริง) มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง ถึง 30 มิถุนายนของ ปีถัดไป
4. หนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมสำเนา 1 ชุด
5. หลักฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่า และใบประเมินผลการศึกษาที่ระบุรายละเอียดของหลักสูตร
6. หลักฐานการเงินของผู้เดินทางไม่น้อยกว่า 7,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ หรือใบรับรองทางการเงิน หรือ Bank Statement
7. ค่าธรรมเนียมตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (วีซ่า)3,300 บาท
8. แบบฟอร์มผลการตรวจวัณโรค (INZ 1096) ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน จากโรงพยาบาลที่รับการยอมรับจากสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ดูรายละเอียดที่นี่
9. หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ตามรายละเอียดข้างต้น)
10. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งส่วนของการเดินทางและค่าครองชีพ ควรมีประกันสุขภาพตลอดจนระยะเวลาของการพักอาศัยในประเทศนิวซีแลนด์ ต้องหาที่พักและสมัครงานเอง โดยอาจท่องเที่ยวสลับกับการทำงาน และจะต้องทำงานกับนายจ้างคนเดียวกันไม่เกิน 3 เดือน หลังจากนั้นต้องเปลี่ยนงานหรือเดินทางท่องเที่ยว
11. ยื่นเอกสารเพื่อขอรับการประทับลงตราหนังสือเดินทาง (VISA) ได้ระหว่างเวลา 09.00 12.00 น. และ 13.00 15.00 น. (วันจันทร์-วันศุกร์) ยกเว้นวันพุธ ปิดเวลา 14.00 น. ณ แผนกวีซ่า สถานทูนิวซีแลนด์ ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส เลขที่ 87 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2654 3444 โทรสาร 0 2654 3445 และจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 10 วันทำการ
12. เมื่อได้รับวีซ่าแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนิวซีแลนด์ สามารถทำงานที่ถูกกฎหมายได้ทุกประเภท ยกเว้นธุรกิจบริการทางเพศ รวมทั้งต้องเสียภาษีเงินได้
13. ควรทำประกันสุขภาพที่จะคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่อยู่นิวซีแลนด์  (เมื่อได้รับอนุมัติวีซ่าแล้วเท่านั้น)

หมายเหตุ: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์สามารถรับเอกสารประกอบการพิจารณา VISA ฉบับภาษาไทย โดยมิต้องแนบเอกสารฉบับแปล (ภาษาอังกฤษ) ประกอบ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อาจขอให้ผู้สมัครยื่นเอกสารฉบับแปล (ภาษาอังกฤษ) ในบางกรณีที่เห็นสมควร

คำเตือน 
1. ห้ามทำการสมัครผ่านบริษัทนายหน้าที่รับเป็นตัวกลางทำการสมัครและ/หรือจัดหาที่อยู่ให้เด็ดขาด เนื่องจากผิดจุดประสงค์ของโครงการและอาจทำให้ไม่ได้รับวีซ่า รวมทั้งอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพได้
2. วีซ่าประเภทนี้มิใช่วีซ่าทำงาน ดังนั้น หากพบว่าทำงานประจำ ณ ที่ใดเกินกว่า 3 เดือน จะถือว่าได้ทำผิดกฎหมาย อาจถูกถอนวีซ่าและถูกส่งกลับ

Website สำหรับหาข้อมูลโครงการเพิ่มเติม (คลิกที่หัวข้อ)


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มประสานงานต่างประเทศ 
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน สำงานส่งเสริมสวัดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)
18/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2255-5850-7 ,0-2253-9116-7 (อัตโนมัติ) 
โทรสาร: 0-2651-6483
Website: www.opp.go.th
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น